Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

universis Ecclesiis , Monasteriis, Conventibus , Militiis, Ordinibus, et locis , atque etiam omnibus Patriarchis, Archiepiscopis , Episcopis, Abbatibus , et aliis Ecclesiarum Prælatis, cæterisque omnibus et singulis Personis Ecclesiasticis, sæcularibus , et regularibus utriusque sexus interdicimus et prohibemus ; et hoc nostrum Ponrificale sic restitutum et reformatum in omnibus universi terraruin orbis Ecclesiis, Monasteriis, Ordinibus, et locis etiam exemptis, si quæ sunt, recipi et observari præcipimus.

Sialuentes , Pontificale prædictum nullo unquam tempore in toto , vel in parte mulandum, vel ei aliquid addendum , aut omnino detrahendum esse, ac quascumque personas , quæ Pontificalia munera exercere, vel alias quæ in dicto Pontificali continentur , facere aut exequi debent, ad ea peragenda et præstanda , ex hujus Pontificalis præscripto et ratione , teneri, neminemque ex iis , quibus ca exercendi, et faciendi munus impositum est, nisi formulis , quæ hoc ipso Pontificali continentur , servalis satisfacere posse. * Omnibus igitur et singulis Patriarchis, Archiepiscopis , Episcopis, Abbatibus, et cæteris Ecclesiarum Prælatis, necnon aliis quibuscumque Personis Ecclesiasticis, sæcularibus et regularibus utriusque sexus ad quas id spectat , præcipimus ac maudamus , ut omissis, quæ sic suppressimus et abolevimus , cæteris omnibus Pontificalibus , hoc Nostrum in suis Ecclesiis , Monasteriis, Conventibus , Ordinibus, Militiis , Diæcesibus , et locis prædictis recipiant, illoque posthac perpetuò utantur. Cæterùm ut præsentes litteræ omnibus pleniùs innotescant, mandamus illas ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe , et Cancellariæ Apostolicæ et in acie Campi Floræ publicari, earumque exemplar de more affigi.

Volumusque pralerea , et motu atque auctoritate similibus decernimus , ut qui in Romana Curia sunt præsentes, lapsis duobus mensibus ; qui verò intra Montes, octo : et qui ultra ubique locorum degunt, duodecim integrè excursis , vel alias ubi venalium hujus Pontificalis voluminum notitiam et facultatem habuerint, sacras cæremonias et ritus in eodem Pontificali præscriptos, juxta illius modum et normam , in quibuscumque actibus exercere , et observare teneantur.

Ipsarum auleni litterarum exempla , manu Nolarii publici, et sigillo alicujus Personae in Ecclesiastica Dignitate constilutæ , aut illius Curiæ obsignata , vel in ipsis voluminibus , absque prædicto, vel alio quopiam adminiculo Roma impressa ; eam ubique locorum et gentium fidem faciant, quam præseniles faccrent si essent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum , sub Annulo Piscatoris, die x. Februaris M. D. XCVI. Pontificatus nostri anno quinto.

M. Vestrius Barbianus. Ac laudalus URBANUS VIII. ad perpeluam rei memoriam. Quamvis alias fel, recor. Clemens Papa Octavus Prædecessor Noster , Pontificale Romanum tunc multis et non levibus erroribus scatens, piorum atque insignium virorum in Pontificalibus cæremoniis et ritibus versatorum opera undequaque corrigi et restitui curaverit : altamen successu temporis compertum est, plurimos errores denuò in Pontificale hujusmodi Typographorum inscitia , seu incuria , aliave de causa irrepsisse.

Uodè curæ nostræ Pastoralis esse rati sumus, ad novam ejusdem Pontificalis, quòd cæremoniarum et rituum quibus catholici Antistites in suorum munerum functione uti debent, norma existit, correctionem animum appellere. Idcirco, ut idem Pontificale denuo typis quàm emendatissimè auctoritate nostra ederetur , emendationem errorum, qui iu illud, ut praefertur, irrepserunt, nonnullis Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus , et aliis viris doctrina et pietate conspicuis , Pontificalium Cæremoniarum et rituum perilis, commisimus, quorum opera cùm Pontificale prædictum ab omnibus, quibus scatebat, mendis et erroribus accuratissimè repurgatum fuerit. Nos, ne tam exacta Cardinalium, et aliorum prædictorum hac in re industria et diligentia oplato frustrelur effectu , mandavimus dilecto filio Andreæ Brogiollo, Typographiæ nostræ Apostolicæ Præfecto, procurationem emendati Pontifi

VIII

calis hujusmodi elegantibus typis , et insigni forma in lucem edendi : quod exemplar , qui posihac Poutificale Romanum impresserint , sequi omnes teneantur.

Extra Urbem verò nemini licere volumus idem Pontificale in posterum typis excuderc, aut evulgare, nisi facultate in scriptis accepta ab Inquisitoribus hæreticæ pravitatis , siquidem inibi fuerint ; sin minus, ab locorum Ordinariis.

Quòd si quis quacumque forma contra præscriptum hoo Pontificale Romanum , aut Typographus impresserit, aut noviler impressum Bibliopola vendiderit, extra ditionem nostram Ecclesiasticam excom sententiæ pæna subjaceant, à qua , nisi à Romano Pontifice (prælerquam in mortis articulo constituti) absolvi nequeant ; in alma verò Urbe, ac reliquo statu Ecclesiastico commorantes, quingentorum ducatorum auri de Camera ac amissionis librorum et Typorum omnium eidem Cameræ applicandorum pænas, absque alia declaratione , irremissibiliter incurrant : et nihilominus Pontificalia sine prædicla facultate impressa aut evulgata , eo ipso prohibita censeantur.

Inquisitores verò, locorumque Ordinarii facultatem hujusmodi non priùs concedant, quàm Pontificale iam ante, quàm post impressionem cum hoc ipso exemplari auctoritate nostra vulgato diligenter contulerint, et nihil in iis additum detractumque cognoverint : in ipsa autem facultate, cujus exemplum in fine , aut initio cujuscumque Pontificalis impressum semper addatur , mentionem manu propria faciant absolutè hujusmodi collationis, repertæque inter utrumque Pontificale conformationis, sub pana loquisitoribus privationis suorum officiorum, ac inhabilitatis ad illa et alia in po

enda ; Ordinariis verò locorum , suspensionis à Divinis , ac interdicti ab ingressu Ecclesiæ ; eorum verò Vicariis privationis officiorum et beneficiorum suorum, et inhabilitatis ad illa et alia in posterum oblinenda , necnon excommunicationis absque alia declaratione incurrendæ. Injungimus autem Nuntiis nostris ubique locorum degentibus , ut huic negotio diligenter in vigilent , cunctaque ad præscriplum hujus voluntatis nostræ confici curent.

Non obstantibus licentiis, indultis , et privilegiis Pontificalia imprimendi quibuscumque Typographis per Nos, seu Romanos Pontifices Prædecessores postros hucusque concessis, quæ per præsentes expressè revocamus, et revocata esse volumus ; necnon constitucionibus, et ordinationibus generalibus et specialibus in contrarium præmissorum quomodocumque editis, confirmatis, et approbatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, et expressa mentio habenda esset , lenores hujusmodi præsentibus pro expressis habentes, hac vice dumtaxat specialiter et expresse' derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem ut præsentium litterarum nostrarum exemplaribus, etiam in ipsis Pontificalibus impressis, vel manu alicujus Notarii publici subscriptis , ct sigillo alicnjlis personæ in dignitale Ecclesiastica constitute muuitis, eadem prorsùs fides adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si essent exhibiie vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum , sub annulo Piscatoris, dic xvii Juuii MDCXLIV. Pontificatus nostri anno vigesimo primo,

"M. A. Maraldus.

Quoniam aulem Nos pro paterna eharilale pchemenler cupientes, ul Christi fidelibus in arliculo morlis conslitulis., quoad fieri posset, universis Apostolica Benediclio nostro nomine impertirelur, el Plenaria omnium peccalorum suorum Indulgeulia elargiretur , per alias nostras sub plumbo lilleras anno Incarnalionis Dominica MDCCXLVII. Nonis Aprilis Pontificalus Nostri anno septimo dalas omnibus Ecclesiarum Antislilibus hujusmodi facullalem sub ccrlis modo el forma expressam tribuimus , atque insimul formulam Benedictionis el Indulgenliæ hujusmodi dandæ præscripsimus, quemadmodum Encyclicam clium nostram Epistolam dio xix. mensis Marlii anno MDCCXLIV. ad dilectos filios Generales Ordinum Regularium, quibus à Sancta Sede indulla vel indulgenda eral facutas Pontificiam Benedictionein effundendi super populum slalis diebus , scripseramus super modo el rilu , quibus prædicla Benediclio danda esl.

Prælerea ad nonnullas liles el controversias exorlas è medio tollendas ilidem per alias. nostras in simili forma Brevis lilleras confirmaveramus leges el inslilula super Ceremonialia jussu noslro edila pro Provinciarum Presidibus , Gubernatoribus, Prælalis , el Apostolicis l'icelegalis, quæ sunt tenoris sequentis.

Omillitur Bulla Benedicti XIV. incip. Quod Apostolus, de cæremoniali disserens.

Sequilur præsens Bulla. ,

Insuper formulam ilidem Benedictionis, et Traditionis Pallii ac jurisjurandi à Procuratoribus absentium Archiepiscoporum, antequam à dilecto Filio nostro S. R. E. Cardinali Diacono idem Pallium accipiant, ipsorum Archiepiscoporum nomine præstandi per nostram Constitutionem die xii. Mensis Augusti anno MDCCXLVIII. sub plumbo expeditam statuimus.

Porrò aecedit ad hæc methodus quoque Scholæ Sacrorum Rituum in Gregoriano Collegio Romano hujus almæ Urbis nostræ Nobis approbantibus institutæ non sine uberi per hoc tempus in Sacris Rilibus addiscendis profectu , aliarumque ad insiar ejusilem Scholæ, alibi jam ereclarum, vel erigendarum : quæ methodus multis in libris, et præcipuè in decimo operum nostrorum Volumine Romanæ editionis reperitur inserta, plurimumque à Nobis commendatur, eanique plurimum studiosis Sacrorum Rituum prodesse compertum est.

Ea propter cùm Nobis à quamplurimis supplicatum fuerit, ut lypis iterùm reimprimendi Rituale Romanum, cæremoniale Episcoporum , et Pontificale Romanum hujusmodi, et non solùm in iisdem antedicta omnia à Nobis stalula addendi , verùm etiam nostro jussu in lucem emittendi , licentiam de Aposto. lica benignitate et auctoritate concedere et indulgere dignaremur: Nos itaque probè scientes, et experientia edocti quantum prosit, ul in uno volumine simul collecta ad manus sint ea omnia , quæ sparsim ac divisim impressæ, invenia untur, et considerantes quantam hujusmodi collectio utilitatem memoratæ Scholæ Liturgicæ in Collegio Societatis Jesu ejusdem almæ Urbis nostræ à Nobis institutæ , aliisque ubique locorum erectis afferre possit, Apostolica auctoritate tenore präsentium communibus tot insignium Virorum ac Prusulum votis , et supplicationibus benignè annuentes, facultatem tribuimus et impartimur, ut Rituale Romanum , Ceremoniale Episcoporum , ac Pontificale Romanum sub iisdem modo et forma, quibus de præsenti impressa reperiuntur, et usui sunt, uod simul cum omnibus et singulis , qnæ , ut superiùs relatum est, à Nobis præscripla , ordinata , et publici etiam juris facta sunt, necnon cum sæpe dicta methodo Scholæ Sacrorum Rituum in Operibus nostris jam editis inserta jussu nostro, non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus , lypis reimprimantur, et in lucem emillanlur.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris, die XXV. Martii anno MDCCLII. Pontificatus nostri anno duodecimo.

Cajelanus Amalus.

AD LECTOREN DE RECUSO PONTIFICALI.

Yooo Pontifices, vos O sacra nomina myslæ,

V Atque Sacerdotes , vario quos ordine Divumis
Mancipat obsequiis ultrò jurala voluntas :
Quos votum , exortisque ligat pia regula vitæ ,

[graphic]

Huc animum , huc oculos. Vobis huic sancta laboratut 179201 Religio , et Latii sancit decreta Senatus :8952 1953 19199 euposlide Multa docens , et quos præscribit Romula ritus siglest 116 92 du Infula, et antiquum templorum insistere moremo 09 sngib 19

Vos decet, officii quoseumque sacrata professional 2027 91 Secta vocat, Sanctas animum informare per artes.1902 19 sate Atque vices Sacrorum , et debita munera templis. 19 1910 239919 Ae sibi præscriptam populis impendere curam : 931913 291991 0157 Illic cuncta patent, seu vos præscribere munus.2010

DE Seu præstare juvat. Jam primo in limine librio119339907 25063 Rore sacro Puerum, et ligni sudantis olivo sd 19 95 219 D TT Præsul, et inscriptam perducit Chrismate frontem.. 67191 eudiig Invictumque animum, obnixamque in prælia præstat.13 29301 9 Cuncta fidem. Post hæc majores inserit annos asisden: 019951 b Ordinibus : tonsis illos ad vrima capillis bo Jidslobs 21901 superiods Templa yovens : alios, si fani janua poscitossil onpiy92 , 2u1992 slg Excubias, sacrisve vocat pia cura legendis isn 9up701. 01393 wali Sive truces Genios, et conjurata nocentum 1979Y9T míns op 2299 Agmina possessis lustrali carmine membris open to,2999198 Exturbare opus est, cerave liquente coruscas $12 5195291bb9 Ferre faces, et pendentes accendere lychnos. 51200 ordulab 20s Sunt et quos jam prima gradus ad munera poscunt 3 39 291163 809 Magna ministeria et ritus præstare potentes;293 2111201 19 1013 Inter saera Deum, circumque altaria stantes, 59ml 33 esbit OTH Dum sacros latices, et mystica liba Sacerdos veb siasm ibon Immolat, atque suo sistit se victima Patri se psi sume 299519 Filius; Aligeris nunquam d concessa potestas 1100 9911 * 199389 Cælitibus ; nec quos gentis primæva Parentes 191pJBOY Sæcla tulêre alias, quamvis de sanguine claro q de nusbroupon Abramidum, et regnatoris simulacra futuri.noloq Sbestdry robe

Jamque suum jus omne, potestatemque regendi uomo Conferet, unanimi si quem suffragia yoto

an Optavêre sibi , populisque præesse tuendis

dicogen supermylo
?

ton Pontificem. Tongum solemne stabit ad aras Multa precans, sacroque caput lustrabit olivo.

19 NOTO Et pastorali gemma donabit et auro , 23 DE SUS SELO Connubio jungens stabili, sponsæque dicabit naman sapmatten Jam proprio. Seu cum Tarpejo à Præsule munus 3911 1979 Rarum, augustum , ingens, humerosque ac pectora circum Post Pallia ritè dabit Nunc quos exercita virtus Sale DOOMOO Cænobii, tonsæque vocat custodia gentis, 1979 esu BODE Multa super votis, super officioque fideliamo Tirotog 15 OSCUE Multa monens, manibus, capite benè fausta precatur 908 P9 Impositis, mitræque etiam facit esse potentem a s79 mes Seu quas virgineis Matres imponere septis 9p202968 20Jest en Est opus, optantique datur Antistita turba. 9ausats 153903 19

Inde novum molitur opus, solempia Recum sinal oup 09 Auspicia , et primos templis attollere fasces,

deletebs supesies wil Ecce gravi Rex incessu procedit, et aras

STUS9 D 300079 99 tob Suppliciter venerans regno sua jura pacisei,

យ។ Ro li៥៦១ ៦១ Constantesque animos in religione Piorum

Samol stiv bs zuber 9, Annuit, atque humeros oleo dextramque perunetusmuoto 0107 Accipit oblatum Mystis cingentibus ensem,

I strasb 2097 dan Et sceptri decus, et radiantia tempora circum a suprusis Imperii specimen , gemmeo diademata textu.

gutor muusb uza1992, Jam cùm prima novo signant fundamina templo obog

19 audxal mult Attolluntque Crucem, sacrata in veste Sacerdos

n Spargens rore levi, sacræque aspergine lymphatologie

os diaator Lustrabitque locum, fundetque precantia yota in u n

Ac Silicem inscriptum faustis pro more sequetur'
Ominibus, stabilemque petet per sæcula sedem.
Sed cùm delubri se jam fastigia cælo inglesi! B
Extulcrint , et digna Deo domus auspice stabit,
Quid memorem rursùs longo celebrata paratu
Prima loci auspicia, et solemnes ordine rilus,

i n
Jejunasque preces, olei, et libamina sacri, in
Et super aurato lucentes stipite ceras,',..
Inspersosque solo cineres, inscriptaque signa ,
Præsul ubi arcanas voces, tacitosque precatus
Fundit humi incumbens, ac verba potentia dicit? 117581,

Idem corporibus terram designat humandis , file hindrini Constituitque Cruces, triplicemque in vertice fisition 24 Hinc atque indè facem; nebulam fumantis acerræ miti, Interea , Arabiumque focis adolebit odorem.. : ress 3.1 At cum templa scelus , sævique licentia ferri Polluit impulsu tetro , furiisque nefandæ var is Tisiphones, cessitque animo reverentia Divum ;!! j Concipit ille preces, offensaque Numina terris, Conciliat, redditque sacræ sua muoia sedi,.+5!!, Atque profanatos delubro instaurat honores.

Nunc aureos calices, et gemmea vasa dicabit penting Usum in Sacrorum, et nostris gestamina Mystis : ,. to Et vestes auro rigidas ac linea texta, t ri!!! ! Puraque sternendis mantilia devovet aris ;,; , Auratasque cruces , simulacraque sancta Deorum librio Spargens rore super : nec non quæ pendula summis Turribus æra sonant, queis dat Campania nomen, por me Nolaque Paulino quondam sub præsule felix : 1, Telaque in infidos vibranda potentiùs hostes per a pod Et clypeum et loricam hamis auroque trilicem ; forn Sicubi vel gentes stimulis cælestibus actas Isacidum tractus, Solymamque reposcere bello,..., Atque Saracenam Syrio de límite pestem Exturbare procul pelagi trans æquiora suasit Religionis amor; tunc aurea segmina textu Quadrifido, insutamque humeros ac pectora circum iti Multa crucem precibus, nec non lustralibus undisc' Prosequitur, lætosque vovet post bella triumphos, Elataque manu candentia signa coruscans Mittit in infidos Superis præeuntibus hostes sibi us on Et certam fausto jam concipit omine palmam. initio nova

Sed neque, qui superest, pigeat decurrere campum, dica En tibi suggestu Præsul sublimis ab alto

5 sitg 911 Usque recurrentes fastos sacrosque quotannis origines 31 Evulgare dies, cætu auscultante Piorum, siteit A web 9111 Ingreditur; seu quo Jejunia tempore nobis

seu quo Jejunia tempore nobis elo 1!40 miti Esuriem indicunt, totasque adsistere luces los ziuagt i Impransos, donec pronos in cærula currus 9 seria 1122535 Sol invergit, et emerito nox ingruit orbi;

ន ប នa រ ? * 1 \ ៩ Seu qua luce redux ad vitæ lumina Christus

Suonoizilgo ni 2011 Mærentes socios, orbumque reviset ovile. Quid cùm justa reos damnante Antistite sontes sanguinaitay!

brereb Oplo 2019 Pæna premit, clausique gemunt ad limina templite gol Mesta cohors, scelerum dum longa piacula solvunt , among Impositos Cilicum textus, setasque rigentes Tergemino nexu, et nodosa cannabe cincti. "3115131OYUN Dum rursùm admissis sacra ad communia Præsul 33361 Defletam exemit perfecto tempore labem 31094do 252052 Supplicibus, cunctaque animos à sorde piavit.p

« ZurückWeiter »