Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

IN Y CHAMBER j paynted chyst of waynskott xxch-in yt vj twealed bord clothes short & long j' vijs-j dresser of dyaper js --j dap, pressent napkyn js-vj lased codwayres xxiijs iiija— vij long codwayres xjs viija iij great sheats for laying over the bed, jwth gold seme & ij wth whit xvij-vj head sheats ij of them wth gowld seme ij wth whit & ij wth black seme xvj3—vij payre of lyn sheates ij vjs viijj dos' & iiij twealed napkins viijs—iij doss' sewed uapkyns xijs-ij doss' vnsewed napkins va iiija—j fyne quyshing of velvet lystes ijs vjd-ij fyne lyn towelles vjs viijj long twealed towell ijs-iiij cowrser towelles v3-iiij fyne hand towelles one of dyap' iiijs-ij payre of streaking sheates v-v payre of harden sheates xiijs iiijj lytle chymnay with ye fornytor iijs iiijiij bedsteades ijs—j bord clothe ijd vjdj great chyst & j litle chyst ixs vjd—iij fether beddes ij'—vj matteresses x-xxviij coverlettes ij-vj payre of blankettes xvj -vj payre of streking sheates xviijs-iiij furscyan coddes x3— v other coddes vjs viijd iiij creaddle coddes ijs—iij coverins of beddes viijs-j overse bed xijs-j payre of greane cowrteins wth fleers & j pay greane & Read x-j fyne carpett of tapstrye ij' iiijs iiijij bedsteades ijs-iiij chystes x on garnysshe of vessell of the siluer sort j' x-xv great doblers xx3-ix doblers at ix-xiij pottingdyshes vjs viij-ij doss' plates viijs-ij brod playt doblers js viijd-xj poder dyshes vjs viijd-vj great sawcers ij-iiij other sawcers j-on stole of ease vs-j great chayre xviijd-ij chamber pottes xxa—ij skonses xa. Somma is xxix' xiijes vijd. IN THE KYTCHING, on Chymnaye wth ye ffornytowre j' js viijd-j payre of rackes viiij speates & on bord speat vs-xj doblers of puder xijs-v powder dyshes ijs vjd ij sawcers vijon latten ladell viijd-on basing of puder viijd ij dropping pannes vj-on ffrying pan xvj-ij great beiff pottes xijs-on posnett & ij pottadg potts vjs viijd iijiij great beiff pottes v―on yeatling vjs viijd-on cawldron iiijs iiij pannes xiiijs—ij lesser pannes xija-j lytle pan vja—j grait iija—j morter & j pestell von stone trowe iiijd-one payre of lynige yrons vjd—on cawell iiijs—ij seaes xiijv tre doblers xijd-j almerye in the bowltinghowse iij-one gyle fatt xvj-one bowttynge tonn vjd-ij leving tobs iiijd-ij owld leving tobs ijd. Som'a is vj1 ijs viijd. IN THE BREWHOWSE. ij masking tobs ijs vjd— ij wort tobs vj j trowe of wod vjdij coylinge tobs iiij-j brake wth the tonge & pynn viij-iij standes xijd-on bord & on chyst xijd-iij halff berrells for beare ijs-on lytle bord jd on wyndowe clothe x-ij happins xx-v loode sekes & iij lesser seks v-jyron branderethe ijs viij-j pannyer, ij skeppes & j flaskett vija—ij lytle trowes in ye Kitching j. Som'a is xix3. vd. IN THE SERVANNTS CHAMBER ij bedsteads xvja— on cownter

thre

v3—j chayre ija—on owld chymnaye wth ye racks iijs iiija—on lytle cobbord ij. Som'a is xj3. xa. IN YE MALT LOFT, on owld chyst viijj wyer cadge iiijs-ij wynding bordes xvjd-j sawen waynskott ijs---ij oke bordes viijd-ij morryshe pykes viijdxxiiij sparres ijs-j owld kill hayre viijd IN Y RYE LOFTE, j chalder & ij bolls of wheat rye ij xiiij-on watter bowle & ij beshells & j pek iij. IN THE LOFT ABOUE THE KITCHENG, xj bolls of ots malt j' ij-on new boshell & j pek for measo iij iiij-thre bowls one bushel of byg malte x bowlls of otts vs on old chyst & on spyning wheale iijs iiijd on great pannyer viijd IN YE STABELL ij kye ij-on great keale ore iiij ij berrelles of tar in ye entrye xijs--j fother of sklait stones ij-ij styngs for ye wayne x-x wayne skottes j'— vij dayles iiijs viijij barrowes ijd_j kill chimnaye iijs iiijd. IN Y STABELL, j grysseld horse j'-j candel fforme ijs-j sadle of lether xijd--xj extrees for ye wayne vj-on grape of yron ijd iij yron fforkes viijd. IN YE SELLER IN YE TWEANE DORES, iij halberttes at xijd-on new yoke at iiijd-ij torges of waxe xija— ij owld chystes ijs vjd-j bodgett, on capcase & ij male piniors xijd-ij armorres j'-j flakkett of wood iiijiij houndrethe tree nales viijd-iiij skeppes viijd. Som'a is xij' xiij iiij. IN THE FORE LOFT vj hundrethe xxx shep skinnes at vj1 ye c-xxxvij x*—iij ffothers of lead xxj-in ye lynte lofte xvj bonndes and iiijxx ix stonnes of lynt and xv ston sowld beffore ye prasinge of the goodes xvij-in ropes and canwes iijs iiijdj balk and on payre of skales ijs-ij bordes ffor making of lynt viijd. Somma is iijxx xv. xvjs. IN YE GREAT SHOPPE. ij groce of gyrthwebe and xv peces at vijs ijd ye groce xviijs ixdij dosen tb bronstonn viij-vj cappes wth flypes in ye neke iiijs-viij cappes lyk prests cappes viijs-xx doss' silk bottons iijs iiijd-xij doss' thred bottons viijd-a м takettes xvjd-ix of ffyne hemp iijs-jb qr of heckled lynt viijd-vb course hemp xvd-ij ounces of lasinge silk ijs—on satten nyghtcap ijs-vij skenes of thread vja—a qr of a b & a ounce of collo' thread viijd-vj skenes of ob' (4) skene thread iiijd-v skeanes of ijd a skene x-iij ounes of collon silk iijs—ij ouncs of fyne ynkell vj-j ounce & of cole blak silk xvjd-j ounce & of cording for porses vj-ij ounces & of whyted blak silk ijs vj-jij quarters of yelowe sercnett of cord & iij quarters of greane sercnett vjs-v skenes of silk vd-ij dropping pannes xjb q', ijs viijd-xvm trellysing uales xv'— iije&of thymbles mor ije xij-on selleren nales xx ije sadler takkettes iiijd-vj doss' elsen heftes xijd-vij stringes of shomaker bokkelles xiiijd-ix stringes of sadler bokelles vjs-ij of cownters ijs iiijiji and iij quarters of quycksiluer xiij ix-j clowte & a c elsonblades viijs viijd-xiij

[ocr errors]

clowtes of talier nedles xvijs iiijd-vj clowtes of fyne semster nedles viijiij clowtes of cowrse nedles ijs vjd-on in iije claspes for collers xija—xj m & ix blak claspes xiiijs-iij boxes of bresses ijs vjdj & qr of rawe silk vj3 iiija—vj of crewle edging for colle's xv3-viij pece of waborne lace xvja—jTM & qr of cowrse coller thread xa— xv ounces of pepp'en thread ijs vjd—ij doss' of crewle beltinge iijs-ix yeardes of silk semes xijd-ix yeardes of greane p'chment lace ix-iij of skene thread vs xd_jt & or ffyne skene thread iiijs-vj pece of gartoning crewle iijiiij doble peces of saye gartoning iij iiijd-j pece of crewle rebeing for sheats vijd-v rownd silk beltes xx-vj womans cappes x3-j doss' v q' of skene thread i' vs xd-iij hole bowtes of read & blak thread vjs-viij of lowse bowte thread of all collo iiijs viijd-j rowle & 4 yeardes of bokeram vjs-iiij doss' englyshe promers xij-viij doss' catachisimes in englyshe v3 iiijd-xij doss' vnbound catachismes iiij3—xiiij doss' pap1 latten abeesees iijs vjd-iiij doss' abeeses in p'chment ij3—iiij dossen & of playng cardes ix-xx papers of great pynnes x-iiijm stob pynnes iiijiij & iij qr of marlyn xvd xiij of saltwyne vjs ixvij of crosbowe thread iij3 vja—ix doss' cowrse comes ijs iiij xij of cowrse skene banndes xij-ij payre of gowld weightes ijs iiijd-v groce of ffyne trenchers x-ix doss' cowrse trenchers ixdij doss' tb of waxe xij-iij doss' tb of prones vj3--iije & a q' of madder iiij1 xij3—on br halff full wth honnye xv3one c & halff of coperous xx xx knottes of pak thread xxaij lanterns xvjd-iij wospes of steale iijs vjd-on glasse flakkett xijd-vj of rossell viijiiij bording & iijxx gaddes of steale j'js viija—iij groce of gyrthe bokkells xv-In ye kyst in ye shop j pece of worssett xxixs vj-j pece of worssett xviijs-j pece of worssett xvijij yeardes and of fyne worssett viiij yeardes in Remlauntes vs iiijd--iiij yeardes in Remlauntes iiijs viijd—v yeardes vj3 viijd_v yeardes of brod worssett xj3 viijd on pece of blewe moccado xvs-ij yeardes iij q' of bombasen iijsvij yeardes & halff of blak chamlett xiiijj yeard in remlauntes ijs-iij q, & q' of fyne ynckell iijs-a pece of whit howmes furstyan xijs-ij yeardes & of furstyan aples viijs- a yeard of cowrse furstran aples xvja—ij yeardes of sek clothe xijd—j yeard & of whit borstyan xviijd-j yeard of m'led sekclothe ixij yeardes & of stryped canwes xxd-ij yeardes of whit furstran xxdj q of lasing silk xviijs—a ba q' of collonn silk vj3—ij Read skarlett cappes v-ij yeardes of blak bombasene ijs viija—a q & a q' of edgyng lace ix3-ij peces & ix yeardes of pointinge silk vjs viijd-ix yeardes & of yelowe ribening ijs ijd—ij yeardes and q' of yelowe sercenett ix-on quarter of blak sercenett of cord xija—ij yeardes & 1⁄2 of yelowe m'led ribe'g xa

-viij yeardes of fyne canwes xiijs iiijd-vij yeardes & of cowrser canwes x3-iij yeardes in remlannts of canwes iiij3— a ba qr of blak steching silk vjs viijd-jt of russett steching silk xiijs iiijd-ij ounces of whit & russett sewing silk ijs viijd-ij ounces of cremosyne in grayne silk vjs-a -a q & a qr of whit & yelowe silk viijs-ij ounes of all colors of sewing silk ijs-ij ounes of colle blak silk ij-iij doss' yeardes of silk seames iijs-ij ounes of round cording xvjd-halff a tb of cowrse sewing gowld xxvjs viijd—iiij ounes & iij q' of fyne gowld j' iiijs-vij yeardes of greane satteyne borgeux xiiijs-vj yeardes of yelowe satteny borgis xijs a yeard of Read satten iiijs-iij yeardes & of tawnye damask xxxv-In ye other kyst in ye shop xxij of com'yinge ix—ij" of stakcornes vjd—j } & { a qr of newtimewgs viijs viij xx of commynng viijs iiijd-one Hb of pepper vs-xij of almondes vjs-ix of almonndes iiijs vjd-jt of read ffrenges iijs—j" of greane raw silk x3-a q & a ounce of mases iiijs - vij ounces of saffron viiijs-iiij of ryce xvja – 1 a tb

a qof synemonnt iiijs. ijd.---ijlb of annetsedes xvjda lb. a q of sen'a xx-vl of comynige ijs j doss' ijb of candelsticks viijs ijij doss' cording for coddes xijd—ijTM and 1⁄2 of saunders iijs iiijij doss' pen & ynkhornes ijs viijdj lytle panne of viij & vs viija-ij payre of skales iijs iijiij ston of lead weightes ijs iiijd. Som'a is liij xv3 ixd.

IN THE LYTLE shop.

[ocr errors]

vj yeardes of greane london carsaye j' ij'-xj yeardes of shep collo carsay j ijs-vj yeardes of sky collo carsaye xj3-viij yeardes of blak carsaye xiijs iiijd—v yeardes iij qrs of shep collor ixs viijd—iij yeardes of whit carsaye v-j yeard of yelowe carsaye vs-xj yeardes of skye collo carsaye xvjs vjd a yeard of yelowe carsaye xx- a yeard of shep collor carsay xa yeard of read carsaye xijd-iij qrs of brod read vj3---j yeard of blak carsaye xxxiij & of yelowe lyn'ng xiijdj yeard of blak ffres xijd-iij yeards & of howswyff clothe iijs vjd—xj yeardes of fyne whit xv iiijd-xiiij yeards of read russett xxjsiij yeardes of gray russett iijs-xiiij yeardes of whit lyninge iiijs viij xviij yeardes of yelowe lyning vjs-v yeardes of blak ffrees iijs iiij-ix yeardes of blak lyning iij3-xj yeardes of brod lynnge xjs-v yeardes of narrowe lyning xx-xx yeardes of cowrse sekcloth xjs viijd-xxvij yeardes of fyner sekcloth j1 j3— xxv yeardes of corser sekcloth xvjs-xj yeards of fyner sekcloth ix-ij bowtes of sale canwes ij-v yeardes of blewe saye iiij vjdiij yeards brod lyning iijs vjd-xv yeardes of blewe carsay xvs-j pece of mylk & watter j1 ijs-vj yeardes of read carsaye ix-ij yeard & of yorkshier mella vjs-iij yeardes of yorkshier m'ble x3-iiij yeards of blak pewk xviijs---iij yeardes of londo' m'ble xxiiijs-j pece of yorkshier m'ble j'xvjs- iij yeards

of lodno' tawnye j' iijs-iiij yeards iij q' pewk xvj3—j yeard &of brod read xijs-iij yeardes of brod blewe j' js—j yeard & q londo' m'ble viij-iij yeards of meingle collo j1-vij yeards of tawnye londo' clothe iij' iijs—j yeard iij q' of blak pewk vijs-j yeard of blak pewk j'-xij yeardes of london m'ble iiij' iiij. Som'a is xxxv xvijs xjd.

с

с

C

xij yron pottes & j lytle on j' iiijs-j payre of great skales wth ye balk ijs vjdj houndreth of yron weightes x3-ij © & q1 & qr of lead weightes xijs. IN YE SELLER-ij berrells iij fyrkins of sope vj1 iijs ix-v berrells of pyk ij' v-xxvj hannkes of medle wyer ij xijs-vj hannks of great wyer xviijs—vj hannks of small wyer xviijs-x groce of fyne trenchers xx-xxiij cloven bord iijs x-ij hogesheads full of wyne xxx3-ij doss' ijt of hemp vjs viijd—iiij tre nales ij3—j © qr & a qr of fewld allom ij'—ij doss' tb of rocke allom viijs—j tonn & iij q' of dansk yron xvij xiiij houndreth tb of sheff yron j1 xijs—a tonn & a q' of amyshe yron xj1 vs-viij e tb of englyshe yron iij iiijs-vije b of spanyshe yron iiij iiijs-ij ston vb of brod yron ijs xiij droppinge pannes and ij ffryng pannes ijs viijd-In ye kyst in ye seller iiij of clowes j'-jb of larg mase j' iiijs-j doss' wospes of steale xiiijs-jib of synemont vjs-viijib of sewing crewle xx3-iij boxes of bresses xijd-ij e knottes of codwayr lace viijs-xij talier bodkyns viij. Som'a is iijxx iij ix3 xja. THE GOOD MANS APPERRELL. j clothe gowne furred wth ffw'nes j' xiij iiijj worssett gowne furred wth fwnes j' x-veluet Jackett j'-j Jackett garded wth velvett xiijs iiijd--doblett wth tawny satten sleves vjs viijd-j blak Jackett iijs iiij-j gowne furred wth fox fwre vjs viijd-j clothe Jackett v-a blak gowne wth bodge - owld chamlett Jackett ijs. Som'a is vj vs iiijd. THE PLAYT. ij doble gylted goblettes weying xlj ouncs at v3 iiijd a ounce x' xviijs viijd-ij doble gylted pottes wth covers weinge xxv ounces iiij xd a ounce v xvs xd--iij p'cell gylte goblettes wth the cover of liiij ouncs at iijs vjd ye ounce xij' iiij3—iij siluer gobletts wth ye cover of xxviij ounes at iiijs a ounce v' xijs-j great siluer pece of xiiij ounes at iiij iiijd a ounce is iij' viijd---j salt p'cell gylt of xiij ouncs at iiijs a nonce ij1 xij3---j salt seller p'cell gylt of vij ones & halff at iiijs a ounce is j1 x'--vj siluer spones wth postle heads of ix ouncs at iiijs vjd a ounce ij' vja---j doss' siluer spones wth maden heades of xiiij ouncs at iiijs iiijd ounce iij' viijd---j doss' siluer spones of xiij ouncs at iiijs a ounce ij1 xijs ---iijounes & halff of siluer beades xiiij3---ij payre of beades ijs vjdj payre of siluer crokes vs. Som'a is 1 vjs xd. The Inventorye of the BARNE and CATTELL wthe appurtenanncs prased by wm langton of benton husbandma' James Robynson Lawrence dawgles & georg croser of elstwek husbandman A° 1571.

« ZurückWeiter »