Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

IN Y CHAMBER j paynted chyst of waynskott xxch-in yt vj twealed bord clothes short & long j1 vij3—j dresser of dyaper js --j dap, pressent napkyn js-vj lased codwayres xxiijs iiij vij long codwayres xjs viijd iij great sheats for laying over the bed, jwth gold seme & ijwth whit xvij-vj head sheats ij of them wth gowld seme ij wth whit & ij wth black seme xvjs—vij payre of lyn sheates ij vjs viijj dos' & iiij twealed napkins viijs—iij doss' sewed uapkyns xijs-ij doss' vnsewed napkins vs iiijd-j fyne quyshing of velvet lystes ijs vj-ij fyne lyn towelles vjs viijj long twealed towell ijs-iiij cowrser towelles v3-iiij fyne hand towelles one of dyap' iiijs-ij payre of streaking sheates v―v payre of harden sheates xiijs iiijj lytle chymnay with ye fornytor iijs iiijiij bedsteades ijs-j bord clothe ijd vjdj great chyst & j litle chyst ixs vjd-iij fether beddes ij'—vj matteresses x3-xxviij coverlettes ij-vj payre of blankettes xvjs -vj payre of streking sheates xviijs-iiij furscyan coddes x3v other coddes vjs viija iiij creaddle coddes ijs-iij coverins of beddes viijs-j overse bed xijs-j payre of greane cowrteins wth fleers & j pay greane & Read x-j fyne carpett of tapstrye ij1 iiijs iiijd- -ij bedsteades ij-iiij chystes x on garnysshe of vessell of the siluer sort j' x-xv great doblers xx3-ix doblers at ix-xiij pottingdyshes vjs viija-ij doss' plates viijs—ij brod playt doblers js viijd-xj poder dyshes vjs viija—vj_great sawcers ij-iiij other sawcers j-on stole of ease vs-j great chayre xviijd-ij chamber pottes xxa—ij skonses xa. Somma is xxix' xiijes vijd. IN THE KYTCHING, on Chymnaye wth ye ffornytowre jjs viijd-j payre of rackes viiij speates & on bord speat vs-xj doblers of puder xijs-v powder dyshes ijs vjdij sawcers vijon latten ladell viijd-on basing of puder viijdij dropping pannes vj-on ffrying pan xvj-ij great beiff pottes xijs-on posnett & ij pottadg potts vjs viijd iijiij great beiff pottes von yeatling vjs viijd-on cawldron iiijs iiij pannes xiiijs-ij lesser pannes xija-j lytle pan vjd-j grait iija—j morter & j pestell von stone trowe iiijd-one payre of lynige yrons vjd-on cawell iiijs—ij seaes xiij-v tre doblers xijd-j almerye in the bowltinghowse iij-one gyle fatt xvj-one bowttynge tonn vjd-ij leving tobs iiij-ij owld leving tobs ijd. Som'a is vj1 ijs viijd. IN THE BREWHOWSE. ij masking tobs ijs vjdij wort tobs vjj trowe of wod vjdij coylinge tobs iiijd-j brake with the tonge & pynn viijd-iij standes xijd-on bord & on chyst xijd-iij halff berrells for beare ijs-on lytle bord jd on wyndowe clothe x-ij happins xx-v loode sekes & iij lesser seks v―j yron branderethe ijs viij-j pannyer, ij skeppes & j flaskett vijij lytle trowes in ye Kitching j. Som'a is xix3. va. IN THE SERVANNTS CHAMBER ij" bedsteads xvja— on cownter

IN THE

v-j chayre ija—on owld chymnaye wth ye racks iijs iiijd-on lytle cobbord ij. Som'a is xj. x. IN YE MALT LOFT, on owld chyst viijj wyer cadge iiijs-ij wynding bordes xvjd-j sawen waynskott ijs---ij oke bordes viijd-ij morryshe pykes viijd— xxiiij sparres ijs-j owld kill hayre viijd IN Y RYE lofte, j chalder & ij bolls of wheat rye ij' xiiij-on watter bowle & ij beshells & j pek iijs. IN THE LOFT ABOUE THE KITCHENG, Xj bolls of ots malt j' ijs-on new boshell & j pek fo1 measo1 iijs iiija—thre bowls one bushel of byg malte x3 thre bowlls of otts vs on old chyst & on spyning wheale iijs iiijd on great pannyer viijd IN YE STABELL ij kye ij-on great keale ore iiij ij berrelles of tar in ye entrye xijs-j fother of sklait stones ijij styngs for ye wayne x-x wayne skottes j'— vij dayles iiijs viijd--ij barrowes ijd_j kill chimnaye iijs iiijd. IN Y STABELL, j grysseld horse j'-j candel fforme ijs-j sadle of lether xijd--xj extrees for ye wayne vj-on grape of yron ijd jij yron fforkes viijd. IN YE SELLER IN YE TWEANE DORES, iij halberttes at xijd-on new yoke at iiij-ij torges of waxe xijd ij owld chystes ijs vjd-j bodgett, on capcase & ij male piniors xijd-ij armorres j'-j flakkett of wood iiijiij houndrethe tree nales viijd-iiij skeppes viijd. Som'a is xij1 xiij iiija. FORE LOFT vj hundrethe xxx shep skinnes at vjl ye c-xxxvij1 x-iij ffothers of lead xxj-in ye lynte lofte xvj bonndes and iiijxx ix stonnes of lynt and xv ston sowld beffore ye prasinge of the goodes xvij-in ropes and canwes iijs iiijdj balk and on payre of skales ij-ij bordes ffor making of lynt viijd. Somma is iijxx xv1. xvj3. IN YE GREAT SHOPPE. J groce of gyrthwebe and xv peces at vijs ijd ye groce xviijs ixdij dosen tb bronstonn viij-vj cappes wth flypes in ye neke iiijs-viij cappes lyk prests cappes viij'-xx doss' silk bottons iijs iiijd-xij doss' thred bottons viija м takettes xvjd-ix of ffyne hemp iijs-jb qr of heckled lynt viijd-vb course hemp xvd-ij ounces of lasinge silk ijs—on satten nyghtcap ijs-vij skenes of thread vja—a qr of a b & a ounce of collo' thread viijd-vj skenes of ob' (4) skene thread iiijd-v skeanes of ijd a skene x-iij ouncs of collon silk iijs-ij ounes of fyne ynkell vjd-j ounce & of cole blak silk xvjd-j ounce & of cording for porses vj-ij ounces & of whyted blak silk ijs vjd—jij quarters of yelowe sercnett of cord & iij quarters of greane sercnett vjs-v skenes of silk vdij dropping pannes xjb q, ijs viijd-xvm trellysing nales xv ije&of thymbles mor ijexij-on" selleren nales xxa— ije sadler takkettes iiij-vj doss' elsen heftes xijd-vij stringes of shomaker bokkelles xiiijd-ix stringes of sadler bokelles vjs-ij of cownters ijs iiijiji and iij quarters of quycksiluer xiijs ix-j clowte & elsonblades viijs viija—xiij

ac

clowtes of talier nedles xvijs iiijd-vj clowtes of fyne semster nedles viijiij clowtes of cowrse nedles ijs vjd-on in iije claspes for collers xijd—xj m & ix blak claspes xiiijiij boxes of bresses ijs vjdj & qr of rawe silk vj3 iiijd—vj of crewle edging for colle's xvs-viij pece of waborne lace xvja—jTM & qr of cowrse coller thread xxv ounces of pepp'en thread ijs vja—ij doss' of crewle beltinge iijs-ix yeardes of silk semes xijd-ix yeardes of greane p'chment lace ix-iij of skene thread vs xd_jt & 1⁄2 or ffyne skene thread iiij-vj pece of gartoning crewle iijiiij doble peces of save gartoning ijs iiijd-j pece of crewle rebeing for sheats vijd-v rownd silk beltes xxa-vj womans cappes x-j doss' v qr of skene thread i' vs xa—iij hole bowtes of read & blak thread vjs-viij" of lowse bowte thread of all collo's iiijs viijd-j rowle & 4 yeardes of bokeram vjs-iiij doss' englyshe promers xijs-viij doss' catachisimes in englyshe v iiijd-xij doss' vnbound catachismes iiij3—xiiij doss' pap' latten abeesees iijs vjd_iiij doss' abeeses in p'chment ijs—iiij dossen & of playng cardes ix-xx papers of great pynnes x3-iiijm stob pynnes iiijs-iij" & iij qr of marlyn xvd xiij of saltwyne vjs ixd-vij of crosbowe thread iijs vja—ix doss' cowrse comes ijs iiijd-xij of cowrse skene banndes xij3-ij payre of gowld weightes ijs iiijdv groce of ffyne trenchers x-ix doss' cowrse trenchers ixij doss' tb of waxe xij-iij doss' tb of prones vjsiije & a q' of madder iiij' xij3—on br halff full wth honnye xv3one c & halff of coperous xx-xx knottes of pak thread xxd ij lanterns xvjd-iij wospes of steale iij vjd-on glasse flakkett xijd-vj of rossell viijd-iiij bording & iijxx gaddes of steale j'js viija-iij groce of gyrthe bokkells xv-In ye kyst in ye shop j pece of worssett xxixs vjd-j pece of worssett xviijs-j pece of worssett xvijij yeardes and of fyne worssett viij yeardes in Remlauntes vs iiijd--iiij yeardes in Remlauntes iiijs viijd-v yeardes vjs viija_v yeardes of brod worssett xjs viijd on pece of blewe moccado xv-ij yeardes iij q' of bombasen jijs— vij yeardes & halff of blak chamlett xiiijj yeard in remlauntes ijiij q, & q' of fyne ynckell iijs-- a pece of whit howmes furstyan xijs-ij yeardes & of furstyan aples viijs a yeard of cowrse furstran aples xvjd—ij yeardes of sek clothe xijd-j yeard & of whit borstyan xviijd-j yeard of m1led sekclothe ixij yeardes & of stryped canwes xxd-ij yeardes of whit furstran xxd qof lasing silk xviijaba qr of collonn silk vj-ij Read skarlett cappes vij yeardes of blak bombasene ijs viijd—a q & a q of edgyng lace ix3-ij peces & ix yeardes of pointinge silk vjs viijd-ix yeardes & of yelowe ribening ijs ijd—ij yeardes and q' of yelowe sercenett ix-on quarter of blak sercenett of cord xijd-ij yeardes & of yelowe m'led ribe'g x

[ocr errors]

IN THE LYTLE SHOP.

-viij yeardes of fyne canwes xiijs iiijd-vij yeardes & of cowrser canwes x3-iij yeardes in remlannts of canwes iiij'— a ba qr of blak steching silk vj3 viijd_jb of russett steching silk xiijs iiijd—ij ounces of whit & russett sewing silk ijs viijd-ij ounces of cremosyne in grayne silk vjs-a q & a qr of whit & yelowe silk viijs-ijounes of all colors of sewing silk ij-ij ounes of colle blak silk ij-iij doss' yeardes of silk seames iijs—ij ounes of round cording xvjd-halff' a tb of cowrse sewing gowld xxvjs viijd—iiij onnes & iij q' of fyne gowld j' iiijs-vij yeardes of greane satteyne borgeux xiiijs-vj yeardes of yelowe satteny borgis xij— a yeard of Read satten iiijs-iij yeardes & of tawnye damask xxxv-In ye other kyst in ye shop xxij of com'yinge ix-ij of stakcornes vja—j" } & a qr of newtimewgs viijs viijd xx" of commynng viijs iiijd-one fb of pepper v―xij of almondes vjs-ix of almonndes iiijs vjd-j of read ffrenges iijs-j" of greane raw silk x-a q & a ounce of mases iiijs - vij ounces of saffron viiijs-iiij of ryce xvjd a b aq of synemonnt iiijs. ijd.---ij of annetsedes xvjda lb. a qof sen'a xx-vl of comynige ijs j doss' ij of candelsticks viijs ij-ij doss' cording for coddes xijd-ij" and of saunders iijs iiijij doss' pen & ynkhornes ijs viijdj lytle panne of viij & vs viij-ij payre of skales iijs iijiij ston of lead weightes ij iiij. Som'a is liij' xv3 ixd. vj yeardes of greane london carsaye j1 ij3—xj yeardes of shep collo carsay j ijs-vj yeardes of sky collo carsaye xjs-viij yeardes of blak carsaye xiijs iiijd—v yeardes iij qrs of shep collo' ix3 viijd—iij yeardes of whit carsaye v-j yeard of yelowe carsaye v3—xj yeardes of skye collo carsaye xvjs vjd— a yeard of yelowe carsaye xx- a yeard of shep collor carsay x-a yeard of read carsaye xijd-iij qrs of brod read vj3---j yeard of blak carsaye xxxiij & of yelowe lyn'ng xiijj yeard of blak ffres xij-iij yeards & of howswyff clothe iijs vja—xj yeardes of fyne whit xvs iiijd-xiiij yeards of read russett xxj3--iij yeardes of gray russett iijs-xiiij yeardes of whit lyninge iiijs viij xviij yeardes of yelowe lyning vjs-v yeardes of blak ffrees iijs iiij-ix yeardes of blak lyning iij3—xj yeardes of brod lynnge xj-v yeardes of narrowe lyning xx-xx yeardes of cowrse sekcloth xjs viijd-xxvij yeardes of fyner sekcloth j1 js— xxv yeardes of corser sekcloth xvj3—xj yeards of fyner sekcloth ix-ij bowtes of sale canwes ij-v yeardes of blewe saye iiij vjd_iij yeards brod lyning ijs vjd-xv yeardes of blewe carsay xv-j pece of mylk & watter j1 ijs-vj yeardes of read carsaye ix-ij yeard & of yorkshier mella vjs-iij yeardes of yorkshier m'ble x3-iiij yeards of blak pewk xviijs---iij yeardes of londo' m'ble xxiiij-j pece of yorkshier m'ble j'xvjs- iij yeards

of lodno' tawnye j' iijs-iiij yeards iij q' pewk xvj-j yeard & of brod read xijs-iij yeardes of brod blewe j1 js—j yeard & q londo' m'ble viij-iij yeards of meingle collo j1-vij yeards of tawnye londo' clothe iij' iijs-j yeard iij q' of blak pewk vijs-j yeard of blak pewk j'—xij yeardes of london m'ble iiij' iiijs. Som'a is xxxv xvij3 xja.

с

с

THE

xij yron pottes & j lytle on j1 iiijs-j payre of great skales with ye balk ijs vjd—j houndreth of yron weightes x3-ij © & q′ & qr of lead weightes xijs. IN YE SELLER-ij berrells iij fyrkins of sope vj1 iijs ixd-v berrells of pyk ij1 v3—xxvj hannkes of medle wyer ij xijs-vj hannks of great wyer xviij3—vj hannks of small wyer xviijs-x groce of fyne trenchers xx-xxiij cloven bord iij xij hogesheads full of wyne xxx-ij doss' ijof hemp vjs viijd-iiij tre nales ijs-je qr & a qr of fewld allom ij-ij doss' b of rocke allom viijs-j tonn & iij qr of dansk yron xvij1 x3—iiij houndreth tb of sheff yron j1 xijs—a tonn & a q' of amyshe yron xj1 vs-viij © Hb of englyshe yron iij1 iiijs-vije b of spanyshe yron iiij' iiijs-ij ston vb of brod yron ijs xd-iij droppinge pannes and ij ffryng pannes ijs viijd—In ye kyst in ye seller iiij of clowes jjb of larg mase j' iiijs-j doss' wospes of steale xiiijs-jb of synemont vjs-viijib of sewing crewle xx-iij boxes of bresses xijd-ije knottes of codwayr lace viijs—xij talier bodkyns viijd. Som'a is iijxx iij1 ix3 xja. GOOD MANS APPERRELL. j clothe gowne furred wth ffw'nes j1 xiij iiijj worssett gowne furred with fwnes j' x3-veluet Jackett j'-j Jackett garded wth velvett xiijs iiijd--doblett wth tawny satten sleves vjs viij-j blak Jackett iijs iiij-j gowne furred wth fox fwre vjs viijd-j clothe Jackett v-a blak gowne wth bodge v-j owld chamlett Jackett ijs. Som'a is vj' vs iiijd. THE PLAYT. ij doble gylted goblettes weying xlj ounes at vs iiijd a ounce x' xviijs viijd-ij doble gylted pottes wth covers weinge xxv ounces iiijs xd a ounce v xvs xd--iij p'cell gylte goblettes wth the cover of liiij ouncs at iijs vjd ye ounce xij' iiijs—iij siluer gobletts wth ye cover of xxviij ouncs at iiijs a ounce v1 xijs-j great siluer pece of xiiij ouncs at iiijs iiij a ounce is iij' viijd---j salt p'cell gylt of xiij ouncs at iiijs a nonce ij' xijs---j salt seller p'cell gylt of vij oncs & halff at iiijs a ounce is j1 x'--vj siluer with postle heads of ix ouncs at iiijs vjd a ounce ij1 vja---j doss' siluer spones wth maden heades of xiiij ounes at iiijs iiijd ounce iij' viijd---j doss' siluer spones of xiij ouncs at iiijs a ounce ij1 xij ---iijounes & halff of siluer beades xiiijs---ij payre of beades ijs vjdj payre of siluer crokes vs. vjd---j of siluer crokes vs. Som'a is l' vjs xd. The Inventorye of the BARNE and CATTELL wthe appurtenanncs prased by wm langton of benton husbandma' James Robynson Lawrence dawgles & georg croser of elstwek husbandman Ao 1571.

spones

« ZurückWeiter »