Abbildungen der Seite
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fet alia qusedam Officia Ec-
clesiastica rith pcragendi, in
Missione Anglicana;

Ex Rituali Romano, jussu Pauli quinti edito txtractus:

Nonnultis adjectis ex antiquo Rituali Angticano.

De Sucramentorum administratiove in genere.

JN'niministrandis Satramentis caveat Sacerdos lie ritus ab Ecclesid prcescriptos, prcettrmittere, Xiel in alios tnuiart, proesumat: tnemor illius canonis satrosanctce Tridentince synodi, (Sess. 7. Can. 13.) Si quis dixerit receptbs et apprbbatos ecclesi* Catholicte vitus, in solemni sacralnentorum administratione adhiberi cbnBuetos, aut contenini, aut sine peccacato a ministris- pro libito omitti, aut in novos alios per .quemcumque ecclesiarum pastorem mutari posse, anathema sit.

'Cuin autevl in ecciesid Dei nihil

sanctius aut utillus> nihilque tvcillen

,tius aut magis d'tvimun habcatur qudfii sacramenta adhumanigenerissalutem a Ghristo Domino institutu; parochus, x-el quivis alius Saeerdos, ad quem eo~ rum administrate pertinel, ineminisse in primis debet, se sancta tractare.Quamobrem illud perpetuo curabit ut integre, caste pilque vitam agatne impure et indigne Cliristi sacramenta administrans, in ceternce mortis reatum incurrat, Saeerdos ergo si Juerit peccati mortalis sibi conscius ( quod absit) ad sacramentorum administrationem non audeat accedere, nisi prius corde pceniteat: sed si habeat copiam confessarii, et temporis locique ratio Jerati convenit conjiteri.

Oudcumque diei ac noctis hora ad sacramenta ministranda vocabilur, nullum officio suo .praistando (prcesertim si necessitas urgeat) moram interponat. Ac propterea populum scepei prout sese offeret occasio, prccmpnebit, ut cum sacro ministerio opus fuerit, sg quam primum adxocet, nulla, temporis, aut cujuscumque incommodi habitd r.atione.

Ipse verd antequam ad hujusmodi administrationem accedat, pautulum, si opportunitas dabitar, orationi, et sacne rei quam acturus est, meditationi vacabit, atque ordinem ministrandi et cieremonias pro temporis spatio prosvidebit, et perleget.

In omnisacramentorum administraHope st old saltem indutus sit; nisi in Sacramento penitential ministrandoy occasion vei Ioqus interdiim .aliter suatkat. Curabit etiam. ut sacra supellex. restes, ornamentu, linteamina et xusa ministerix, iutegra, nitidaque shit et munda.

In sacramentorum admiuistratione, eoi'um virtutem, usumx ac utilitatem, et caremoniarum signijicdtiones, ut Concilium Trident brum.pr&cipit, ex Sanctorum Patrum et Catechismi Romani doctrind, ubi commode jieri potent. dil'tgenter expticabit. DUmautem sacramentum aliquod ministrat, singula' verba qua; ad illius formam et ministerium pertinent, at tent e, destinetl et pie, atque clard voce pronuntiabit .... nee memorioi, quce pteruiuquc labitur, facile conjidet; sed omnia recitabit ex libro.

Illud porrd diligenter caveat, ne in sacramentorum admiuistratione aliouid, qudvis de causa, vel occasione, (lirectc vel indirect e exigat aut petat; ui ea gratis ministret, et ab omni simoniat atqne avaritice suspicione ntdum crimiiK longisximb absit. Si quid verb nomine eleemosynce Gut devotion is stn~ dio, peracto jam sacramento, sponte d Jidelibus offeratur, id licite pro consuetudine (ocorum accipcre poterit, ?iisi aliter Epin cop' videatur.

De Sacramento Baptismi.

AQUA in Baptismo adhibenda debet tssc eo anno benedicta in Siibbato sancto Paschce, rel in Subbato Pentecostes: quce si dejeccrit, parocbus atiam aquam pro baptismo benedicat, eiv formuld quae infra pratscribitur.

Si aqua benedicta tain imminata sit, ut minus suf/kere videatur, alia nan benedicta admisceri potest, in minori tumen quantitate.

Si aqua gelu concreterit, curetur ut liquefiat.Si liquida, sed tain J'rigida inveniatur, ut- periculum sit ne tenello infanti. noceat, modicc talejiat, vel aquce baptismali admisceatur paululum aquccnaturalis non benedictce sed calcfactce.

Baptismus licet fieri possit aut per infm'miemaquK. aut per immcrsioncm,

« ZurückWeiter »