Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

JOB I.

! איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תס 2 וישר וירא אלהים וסר מרע: ויולדו לו שבעה בנים 3 ושלש בנות: ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלשת

אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאד ויהי האיש ההוא גדול מכל 4 בני קדם: והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת אחיתיהם לאכל ולשתות

fire , but אש man

, according to some , a root , with others from איש .1 ב היה יש .Uz . Vide Gen. x עוץ .to run , to break רץ earth

, from ארץ

.hallow בה , איוב , עצה ,

, , d שם , איב ,

. הוא ו -to direct , hence duft ישר *.31 ,30

.20 .in parts

,
not in degree
.
Vide c
.

ix
.Arab אלה God

, perhaps from אלהים .to fear

, to reverence ירא .ight* , רע סר ,

, שבעה , ילג .בנות .a daughter , plur בנת for בת to build

, hence בנה a son

, from בן

.three שלש

, , a , , most probably from V' reality, subsistence, to be. 77977 to exist. I in, from

. , . 23, perhaps from 1789 to make firm, to devise. 31'X Job, the persecuted one, from I'r to persecute, an enemy, bo to put, constitute, hence a name. 1 his, for 177 or 8977 he. On to finish, hence perfect. Here perfect

. , up. . , to reverence. 10 to decline, to depart. yo to be evil, evil. 2. gbe to beget, to bear. Jysv seven, from you to satisfy, also seven..

, .

* For Job to have written this, would have been greater self-commendation, than that for which he was reproved; it is improbable that he was the author, and impossible that he should record his own death. The style is not that of the pentateuch; every arguments

therefore, which proves Moses to have written those five books, will . equally prove that he did not write this. Chap. xxxii. 15, 16, point

us to Elihu as the writer, this is confirmed by his age, knowledge, presence as a spectator, and the coincidence of his sentiments with the divine decision.

JOB I.

* THERE was a man in the land of U2, whose name was Job; and that man was perfect and upright, and one that feared God, and es. chewed evil. 2 And there were born unto him seven sons and three daughters.

3. His substance also was seven thousand sheep, and three thousand camels, and five hundred yoke of oxen, and five hundred she-asses and a very great household; so that this man was the greatest of all the men of the east. 4 And his sons went and feasted in their houses, every one his day; and sent and called for their three sisters, to eat and to drink with them.

3. nupp possession, acquisition, cattle, from 7p to possess.948 plur. O'99 a principal, a thousand. ;XY small cattle, sheep.* hoz a camel; as a verb, to return, or to requite. woh to array, five. 083 plur. nis an hundred. ypy to couple, a pair, or yoke. mp3 a beeve, collectively, a herd of bulls or cows; as a verb, to look. jinx plur. Muins a she-ass, from jnx sirong. 1772y the servants of the household, a female servant, from 7y to serve, a servant. 37 and fem. 1737 many, from 7737 to multiply. 72 strength, very great, very. 571 to increase, to become great. ball, from bo to finish. op to be before, also antiquity, the east.

-. . a , . house, perhaps from na a hollow vessel, and both from a hollow, or rather 32 the same. Di' day, supposed to be from b' or 07, or from to . . .

, . . . on and 77730 them, they, as a verb, to agitate.

a בית .to drink שתה a feast

, from משתה

.to make עשה .to go הלן .4

.a sister , plur אחות and אחת,

.to call קרא .to send שלח

.to agitate המה .uitiף עם .to drink שתה .to eat אכל .to connect אחה sisters

, from אחיתי

* In this account of Job's wealth we find no mention of money. In Abraham's day, metals, when given as a price, were taken by weight. Ch. xlii. 11, has therefore been alleged as an argument against the antiquity of this book; but nowp is rendered " a piece of money," without authority. That word occurs beside only in Gen. xxxiii. 19,

T

5 עמהם: ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקרשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב

אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם ככה יעשה 6 איוב כל הימים: ויהי היום ויבאו בני האלהים ד להתיצב על יהוה ויבא נס השטן בתוכס: ויאמר יהוה אל השטן מאין תבא ויען השטן את יהוה ויאמר 8 משוט בארץ ומהתהלך בה: ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך על עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש

8

קרש .to send שלח .4 .see ver בשתה .day יום

.to revolue נקף or יקף .5

בקר שכם
ספר a number
,
from מספר .עלות
.to ascend

,
a burnt
-
offering
,

plur עלה
,

,
, ,כלה , כל
,ignorance אול ferhafis

,
from אולי
.to afteak
,
to say אמר

.to restrain כהה
,to bless ברן .2

.see ver בן
.to mt88

,
to deviate
,
to sin חטא

.grossne88

to sanctify. Od to be diligent, to rise early. pa to search, the morning.

. .
to enumerate. Sa all, from izba to finish. 'I because, for, surely, from

. , perhaps, ,
grossness. . . .
This word is used as a valediction, 2 Sam. xix. 39. So it may

be. here, and have taken leave of God in their heart.. This sense of a renunciation, rather than a curse, should perhaps be given in ver. 11, in ch. ii. 5. 9, and in 1 Kin. xxi. 10-13, which are the only places in

[ocr errors]
[ocr errors]

and Joshua xxiv. 32, in which places the Chaldee Targ. Septuag.
and Vulgate render it a young sheep, or lamb.

That this book was written near the days of the patriarchs, we in-
fer from the length of the life of Job; his being the priest of his fa-
mily; from the style and manner of writing; the mention of the de-
luge, and the destruction of Sodom; and from its silence with respect
to Israel, the destruction of the Egyptians, and the law given at Sinai;
and that therefore it is a precious relic of the true religion as anciently
possessed by the nations. If these ideas be correct, this is the oldest
book in the world. Confucius was probably contemporary with Cy.
rus; Homer and Hesiod with Elijah; Sanchoniathon with Gideon;
but this was before Moses, who must have delivered it to the Israel.
ites; since the Jews have always acknowledged its authority, know
no later reception of it, and would probably have received a Gentile
book from no other hand.

5 And it was. so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt-offerings according to the number of them all: for Job said, It may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually.

6 Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also

among

them. 7. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord, and said, From going to and fro in the earth.

8 And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil?

which it has been taken in an evil sense. o'mbx ver. 1.335 to move up and down, the heart. Oh is the same. 023 in this manner, from a in, and 77 thus, from 772 to restrain. Wy to do, to observe. Di' day.

6. Xd to come, or go. 33* to stand, or place. 771179 Jehovah. Vide ante Gen. ii. 5. num. 154. Da also. you to oppose, an adversary, Satan. Tin the midst, from yn to be within. 7.789 from whence. A from, and 7" the same as įx and 1738 whither,

. to . to and fro. p** ver. 1.947 to walk, to change place.*

8. bv to put, or place. 35 ver. 5. 73to serve, a servant. 18 not, from jix vanity, labour. 1782 and is like him. 3 as, and 13 kim, perhaps from mp who. For the other words, see ver. 1.

to move שט or שטה .to answer ענה .6

.vide ver בא

.to occur אנה from

* It can be no valid objection to this history of Job, that the important truth, that God by a wise providence governs the affairs of men and devils, suffering them all to act according to their natures, and yet producing good out of the whole, should be represented in the form of a parable. The facts, which are recorded in this book relative to Job, might according to the ideas of men be referred to such a conversation between the Lord and Satan, as their precursor, though it did not actually obtain. Vide 1 Kings xxii. 19.

[ocr errors]

9 תם וישר ירא אלהים וסר מרע: ויען השטן את יהוה 10 ויאמר החנם ירא איוב אלהים: הלא את שכת בעדו

ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב מעשה ידיו ברכת

ומקנהו פרץ בארץ: ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר 12 לו אם לא על פניך יברכך: ויאמר יהוה אל השטן הנה

כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך ויצא השטן 13 מעם פני יהוה: ויהי היום ובניו ובנתיו אכלים 14 ושתים יין בבית אחיהם הבכור: ומלאך בא אל

איוב ויאמר הבקר היו חרשות והאתנות רעות על 15 ידיהם: ותפל שבא ותקחס ואת הנערים הכו לפי 16 חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך: עוד זה

מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים נפלה מן השמים

, , חנם ענה

.to fear ירא

.cfcction for ,behind בער .tofence , or hedge שן .thou , to afriroach אתה or את .10 סבב ,

, סביב , , יד .to do עשה a work

,
or deed
,

from מעשה .to turn סב ,form a circuit a flossession מקנה

.to bles8 ברן .to extend ידה from ידים

.the hand

,
plur

קנה
, פרץ
שלח אלם ,

, אולם

אם נגע נא ,plur . the face פנים .to ascend עלה ution , from על .to fuit לאה from

, פנה ידה the hand , from יד .to finish כלה all

, from כל

.to ofifose שטן .12 אלי ,

,
,

,
.
, אל , אל ,

, אל ,יצא שלח ,

,

,, עם , מ ,בית ינה וין שׂתה אכל

9. Oly to answer. Din causelessly, out of kindness, from in to have . .

. to fence. , without, for defence. 3'30 the environs, circumference, from 330 to a , to . a , , . .

' ' . . from to acquire. you to burst forth, or increase.

11. 059 yet, notwithstanding, from one to comfirese. nhw to reach forth. XI now, to fail. yii to touch. ox if, a mother, a city. 70, 70ot,

. ' upon, . . , from 1733 to turn. 773 to bless, to renounce, see ver. 5.

. ) , to . 7: , ' to cast forth.po only, yet, except, vain, and in Hiph. to empty. and be to, unto, from 5 to interpose. 58 is a particle of prohibition, or negation, not, no. 052 to cast forth. XX? to go forth. Dyr from before, from with. from, and by with, before.

13. 93x to eat. inv. to drink. 1" wine, from 173' to press. n'a a house, from ng a large measure called a bath, or from 7703 to build, see in

« ZurückWeiter »