Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

9

8 קדקדו: ויקח לו חרש להתגרד בו והוא ישב

ערך מחזיך ותאמר לו אשתו ערך 9 בתוך האפר:

אלהים ומת: ויאמר אליה כדבר 10 בחמתך ברך אלהים

אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא

בשפתיו: וישמעו שלשת רעי איוב ?1 חטא איוב בשפתיו: את כל הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש

וצופר
השוחי
ובלדד
התימני
אליפו
ממקמו

לבוא לנוד לו ולנחמו: יחרו לבוא

ויוערו הנעמתי 12 וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו

קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על 13 ראשיהם חשמימה: וישבו אתו לארץ שבעת ימים

is the third person singular masculine future Kal of 1733 to smite. It

, ,

. . low , . , a , stamp. T unto. pop the top or crown of the head, perhaps from

an inflammation , or boil , from שחין .107

is doubly defective ,

vide rule -the hol כף .evil

,
distressing
,
to be disordered רע

.Chald
.

to be hot שחן the foot , as a verb , to רגל .to bend כפה to of the foot

,
or hand
,
from

עד
קר

to bo

לקח .8

,
,

a
,
a ן חרש
תוך ישב גרר ,

,
,
, אפר ,,

to take. nn potter's-ware, a potsherd, a mechanic, as a verb to plough, engrave, devise. 771 to scrape. 30° to sit down. Fin the midst, from in to be in the midst. 10x dust, or ashes, from 19 to break or dissolve.

.is , reality יש a man , from איש a woman

, and אשה

.to sfieak אמר .9 , ברן , המה

. . מת , ?

. a , , ' is. pm to retain. non integrity, from on to perfect. 733 to renounce, to take leave of, to bless. na to die. See ch. 1. ver. 5. It has been rendered, “ Dost thou retain thine integrity, blessing God and dying?” “ Dost thou still persist in maintaining thou art innocent? Bless (give glory to God, by confessing those secret sins for which he afficts thee, and so give yourself up to death.”

. . , ° to unite,

,to act foolishly נבל .to agmite יחד masc

. one , from אחד .fem אחת .10

Job with sore boils, from the sole of his foot unto his crown.

8 And he took him a potsherd to scrape himself withal; and he sat down among the ashes.

9 Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integri. ty? curse God, and die.

10 But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What! shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips.

11 Now when Job's three friends heard of all this evil that was come upon him, they came every one from his own place; Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite; for they had made an appointment together to come to mourn with him, and comfort him.

12 And when they lifted up their eyes afar off, and knew him not, they lifted up their voice and wept: and they rent every one his mantle, and sprinkled dust upon their heads towards heaven. 13 So they sat down with him upon the ground, seven days, and

קבל .to be good טב

..to crush שפה from שפתים .plur שפת

.in regim ,evil רעה ,to feed רעה a friend

, from רע .three שלש

.to hear שמע .11 .to ascend עלה ufore

, from על and עלי

.to come בא

.to break רע from

to cast off. 137 speech, to speak. main is the second pers. fem. sing: fut. Kal. 210 good, fro

. to receive. yo evil, from your to aflict, to break. s.all, from 75a to complete. sun to sin. nov a lif, . . .

. . a , , ,

. . upon, . dipo a place, from op to stand. 1958 Eliphaz, perhaps from 5* God, and 15 to be strengthened. 'p'n the Temanite, or of Teman, from jo'n Teman, the south, from the south, or right hand. 7753 Bildad, from ozba to wear away, or gørow old, and 719 love. 'the Shuhite, or of Shuah, perhaps from mw a pit, from 1v to incline. 1913 Zophar, from 108 to move quickly. ingy, the Naamathite, or of Naamath, perhaps

. . ' . . to comfort.

נחם .to condole נד

.to unite יחד .to ahhoint יעד

.to be hleasant נעם from

12. Nøj to lift up. j'y the eye, plur. D'Jy, from May to act upon, to reflect. pino distant, a distance, from pro to remove to a distance. 173

ואין דבר אליו דבר כי ראו כי ושבעת לילות נדל הכאב מאד:

קרע .to eneeri בכה .to be light , or swift קלה oice

, fromט 4 קול

.to knovo
זרק
.to come ufi עלה an outside garment
,
from מעיל and מעל

.to rend
.to fiut שם heavens
,
from שמים
.the head ראש .dust עפר

.to scatter
to have שבע from שבעת

.seven , in regim שבעה ,שבע .to sit ישב ,13

seven nights, and none spake a word unto him: for they saw that his grief was very great.

enough. Di day. osob and son the night. 9'8 not, from 18 to labour. 137 to speak.* 1789 to see. 572 to be great, 3N3 ġrief, to gricve. 789 much, strength.

* If 137 signify to speak roughly or reprehend, as an imports to speak mildly, perfect silence may not have been intended.

[ocr errors]

JOB III.

4 אמר

! אחרי כן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו: 3 ,2 ויען איוב ויאמר: יאבד יום אולד בו והלילה

ההוא יהי חשך אל גבר: היום הרה ידרשהו אלוה ממעל ואר תופע עליו. נהרה:

עליו עננה בעתהו

עליו 5 יגאלהו חשך וצלמות תשכן

יקחהו אפל, אר יוס: הלילה ההוא 6 כמרירי 7 יחד בימי שנה במספר ירחיס אר יבא: הנה

הלילה ההוא יהי גלמוד אל תבוא רננה בו: 9 ,8 יקברו אררי יום העתידים ערר לות זניחשכו

כוכבי נשפו יקו לאור ואין ואל יראה בעפעפי 10 שחר: כי לא סגר דלתי בטני וסתר עמל מעיני

to פתח .to make ready כן that time , from כן .after אחרי and אחר .1 .to vilify קלל .פי .the mouth , in regim פה .often .to sfieak , or say אמר

.to answer ענה .2

,
,
. ילד ,אנד ,3

, , גבר ליל לילה ,

. , . . . .

. to , . 3, 738 to perish. 75 to beget, or bring forth, and in Huph. to be born. boy and say the night. 07977 to .conceive. 122 a man, as a verb, to be strong <

, . ,

. , . , , from 1773 to flow, to shine.*

מעל and ממעל ,to seek

,
or regard דרש
.darkness
,

to be dark חשך .4 ,light נהרה .to enlighten יפע .to ascend עלה above

, from על .from above , נהר

[ocr errors]

* The sublimity of figures, and poetic fancy are probably all that designate this book to be poetry. This was the eastern manner and necessarily takes place, when language is not copious, and eloquence unimproved. Not only religion, but laws and history were in ancient times committed to poetry. Considering the age, country, occasion, characters, and other circumstances of this conversation, the language must have been highly figurative; which, though somewhat defective of perspicuity in modern times, is nevertheless vastly more impressive.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »