Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

JOB VIII.

1,8 ויען בלדד השוחי ויאמר: ער אן תמלל אלה ? ורוח כביר אמרי פיך: האל יעות משפט ואם

לו וישלחם 4 שרי יעות צדק: אם בניך חטאו לו 5 ביר פשעס: אם אתה תשחר אר אר ואל 6 שרי תתחנן: אס זך וישר אתה כי עתה יעיר ? עליך ושלם נוח צדקך: והיה ראשיתך מצער 8 ואחריתך ישנה מאד: כי שאל נא לדור רישון 9 וכונן לחקר אבותם: כי תמול אנחנו ולא נדע 10 כי צל ימינו עלי ארץ! הלא הם יורוך יאמרו 11 לך ומלבם יוציאו מלים היגאה: גמא בלא

,to steak

. Vide ch . ii . 11 , for the other words אמר

.to answer ענה .1 .to multiply כבר ,multiplied כביר

.to sfieak מל and מלל .2 -Bounti שרי .to judge שפט judgment

, from משפט .to fterwert עות .3

, צדק שדה , , יד , חטא

. פשע ידה

. . . ,

, . to pervert. , ful, from 1790 to pour forth. p73 justice, to justify.

4. Nun to miss the mark, sin. Above to send away. the hand, from 777' to cast forth. yo transgression, from you to pass over.In manu iniquitatis suo.” Vulg.-" in potestatem defectionis ipsorum." Tremel.

5. me to be dusky, to seek early in the morning. yum to be very affectionate, in Hithp. to supplicate. in to have affection for.

. . . to excite. pho to perfect, tranquillity, happiness. 0713 a habitation, to dwell. p73 righteousness, just, to justify. ") often occurs interrogatively. “If thou art pure and righteous, would he stir up against thee and the peace of thy righteous habitation?”

. vile. , . . very .

חנן , שחר

חן ,

.
.to raise
,
in Hiph ער ,righteous

,
to direct ישר
.lure

, to be cleanן זך .6 , ,

, שלם ,

, צדק

to delay , hence אחר .to be little , to be utile צער

.the beginning ראש..7 .uery much , strength מאר ,to thrile שגה

.a latter state אחריה

JOB VIII.

| THEN answered Bildad the Shuhite, and said, 2 How long wilt thou speak these thing and how long shall the words of thy mouth be like a strong wind?

3 Doth God pervert judgment? or doth the Almighty pervert jus. tice?

4 If thy children have sinned against him, and he have, past them away for their transgression:

5 If thou wouldest seek unto God betimes, and make thy supplication to the Almighty;

6 If thou wert pure and upright; surely now he would awake for thee, and make the habitation of thy righteousness prosperous.

y Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase.

8 For inquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers,

9 (For we are but of yesterday, and know nothing, because our days upon the earth are a shadow.)

10 Shall they not teach thee, and tell thee, and utter words out of their heart?

11 Can the rush grow without mire? can the flag grow without water?

אב .to search minutety חקר

.to fireflare כן and כנן

-the beginning ראש

8. 982 to ask. 17 a generation, from 1710 fetch a circuit. Jyn, many of Dr. Kennicott's codices have the Keri here prema prior, from

the . . . a father, from 13x to acquiesce in.

9. Sio yesterday, from 4p to cut off yt to know. 58 a shadow, to shade.*

10. 777' to direct, in Hiph. to teach. ab the heart. xy" to go forth, in Hiph. to bring forth. o speeches, from 50 to speak.

. . . to grow. Inx the flag, from ons Chald. to connect.

שגה .soft mud בץ and בצה .the reed , to suit wft גמא

.to rise גאה .11

* Vide Psalm cxliv. 4.

? A

12 בצה ישגה אחו בלי מים: עדנו באבו לא 13 יקטף ולפני כל חציר יבש: כן ארחות כר

ותקות חנף תאבד: אשר יקוט כסלו 14 שכתי אל ותקות חנף

ישען על ביתו ולא יעמד 15 ובית עכביש מבטחו: ישען על 16 יחזיק בו ולא יקום: רטוב הוא לפני שמש ועל 17 גנתו יונקתו תצא: על גל שרשיו יסבכו בית 18 אבנים יחזה: אם יבלענו ממקומו וכחש בו לא

ומעפר אחר

דרכו 19 דאיתיך: הן הוא 20 יצמחו: הן אל לא ימאס תם ולא יחזיק ביד 21 מרעים: עד ימלה שחוק פיך ושפתיך תרועה: 22 שנאיך ילבשו בשת ואהל רשעים איננו:

12. 38 greenness, to swell. hop in nearly the same sense'as zup to

, , of time. 9987 grass, or rather herbage of a tubular kind. w' to dry up, to wither.

-tofor שכח .to go igm a track ארח a comfuamy

,
or sp
@
g8
,

from ארחות .13 , [ן ,קוה

to

a , ways. get.oripn hope, from vip to tend unto. q é profigate person, to pollute. 738 to perish. 14. op to loath, or be disgusted at. So hope, strength, or stupidity.

a spider, , confidence, from mus to cling unto, or trust in.

15. 190 to lean. Try to stand. pin to take a strong hold upon. Op stand, or remain. 16. 399 full of sap, tender, green, to be wet or moist. wow the sun,

. , . . a , . " . 17. 50 a fountain, a heap, to roll. VW a root, to take root, or to root up. 730 to intwine. 118 a stone, from 1733 to build. niin to fasten the eyes upon

,שמש ,,

, רטב in reg . d יונקת .to [ irotect גן c garden , from גנה and גן

.to unister .to go forth יצא .to suck ינק branch

,

from
,
, שרש ,

, גל
חזה בנה , אבן סנן

12 Whilst it is yet in his greenness, and not cut down, it withereth biefore any other herb.

13 So are the paths of all that forget God, and the hypocrite's hope shall perish:

14 Whose hope shall be cut off, and whose trust shall be a spider's web.

15 He shall lean upon his house, but it shall not stand: he shall hold it fast, but it shall not endure.

16 He is green before the sun, and his branch shooteth forth in his garden.

17 His roots are wrapped about the heap, and he seeth the place of stones.

18 If he destroy him from his place, then it shall deny him, saying, I have not seen thee. 19 Behold, this is the joy of his way, and out of the earth shall

others grow.

20 Behold, God will not cast away a perfect man, neither will he help the evil doers: 21 Till he fill thy mouth with laughing, and thy lips with rejoicing: 22 They that hate thee shall be clothed with shame, and the dwelling-place of the wicked shall come to nought.

18. ysa to swallow as, to destroy. op to remain. Und to fail, to fail

in the truth. 77897 to see.

19. vv to be cheerful, hence www joy. 777 a way, to go. hay dust. 18 another, behind. nos to sprout.

20. Oxu to despise. on perfect, to finish. pin to strengthen, to hold fast. you to do evil, or be evil.

21. old to fill.pno to laugh. nov the lin, to crush, plur. o'nov lips. mynd shouting, from you to break.

. . , . Sok a tent, to spread a tent. yun unjust, to be unjust. qx to labour, hence 7"* vanity, nothing.

.to be comfounded בש shame

, from בשת

.to clothe לבש .to hate שנא .22

JOB IX.

3

6 אשר

2 ,1 ויען איוב ויאמר: אמנם ידעתי כי כן ומה 3 יצדק אנוש עם אלן אם יחפץ לריב עמו לא 4 יעננו אחת מני אלף: חכם לבב ואמיץ כח מי

אליו וישלס: המעתיק הרים ולא ידעו הקשה

ממקומה ארץ המרגיז באפו: הפכס ז ועמודיה יתפלצון: האמר לחרס ולא יזרח ובער 8 כוכבים יחתם: נטה שמים לבדו ודורך על 9 במתי יס: עשה עש כסיל וכימה וחדרי תמן:

אין חקר ונפלאות עד אין

עד 10 עשה גדלות עד 11 מספר: הן יעבר עלי ולא אראה ויחלף ולא

.to sneak אמר ,to answer ענה .1 צדק •אמן אמנם

.to be infirm אנש mam

,

from אנוש ? ענה רב בח .to be strong אמץ strong

, from אמיץ .wise

, to instruct חכם .4 [שלם , קשה ,

עתק ידע , אנף , אפה , אף הפך

5.

2. DION truly, from 1198 to be steady. yt' to know. p73 to justify.

, . 3. yon to be willing. 39 to contend. 77jy to answer.

. , . strength, to be strong. Top to be rigid, or hard. ow to have peace.

to remove. 17 a mountain, from 1777 to swell. yy' to know. 1997 to overturn. x anger, the nose, from 1998 to heat, or from 9x to breathe, to be angry.

to . to support. . . . . .

. , -, . . a . 9. wy Park. the blight. Septuag. Pleiades. Vulg. Arcturus. Trem.

.to tremble פּלץ .?do sufitor עמד

.to stand קם

.to tremble רגז .6 .to scal aufi חתם .a star ככב

.to arise זרח .the sum חרס .7 .lie alone לבדו aiart , and לבד ulone

, hence נד

.to stretch out נטה .8 ,a high place במה .in reg

.
high spaces of במתי

.to tread דרך

.
.
.

.
. עש

« ZurückWeiter »