Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

JOB X.

נקטה נפשי בחיי אעובה עלי שיחי אדברה במר 1 2 נפשי: אמר אל אלוה אל תרשיעני הודיעני על ? מה תריבני: הטוב לך כי תעשק כי תמאס יגיע

העיני בשר לך 4 כפיך ועל עצת רשעים הופעת: 5 אם כראות אנוש תראה: הכימי אנוש ימיך אם 6 שנותיך. כימי גבר: כי תבקש לעוני ולחטאתי

על דעתך כי לא ארשע ואין מידך ד תדרוש: .

. סביב ויעשוני , יחד עצבוני

ידיך 8 מציל: 9 ותבלעני: זכר נא כי כחמר עשיתני ואל עפר

תתיכני וכגבינה כחלב

הלא 10 תשיבני .11 תקפיאני: עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים

1. up to loathe, in Niph. to be disgusted at. 05) to breathe. i'm to live. 31y to leave. TV profound meditation, care, from no to bow, 727

. 2. yun to be unjust, in Hiph. to pronounce unjust. yy' to know, in Hiph. to show. 27 to strive,

oppre88. . to . , . to . unjust. yo' to irradiate. 4. j'y the eye, from May to affect. Va flesh, to spread. 77897 to see.

, .

year. 6. to seek after. ¡w iniquity, from 71 to pervert. Nun sin, to mess the mark. 077 to inquire for.

נפש ,

. קט .1 שח , , ] שיח עזב

.to be bitter בר

.to sfieak ידע ,

. רשע

רב . the hollow of the כף

.to labour יגע

.to destlise מאס ,to othfireas עשק .3 to be רשע .to counsel יעץ counsel

, from עצה .to bend כפה hand

,
from

ראה , בשר ענה , עין

.to be infirm אנש mman

, from אנוש

.a man
,
to be strong גבר
.dyear
,
to refleat. שנח .5

בקש
, חטא עוה , עון

דרש

195

JOB X.

I MY soul is weary of my life: I will leave my complaint upon myself: I will speak in the bitterness of my soul.

2 I will say unto God, 'Do not condemn me; show me wherefore thou contendest with me.

3 Is it good unto thee that thou shouldest oppress, that thou shouldest despise the work of thine hands, and shine upon the counsel of the wicked? 4 Hast thou eyes of flesh? or seest thou as man seeth? 5 Are thy days as the days of man? are thy years as man's days, 6 That thou inquirest after mine iniquity, and searchest after my sin?

7 Thou knowest that I am not wicked; and there is none that can deliver out of thine hand.

8 Thine hands have made me, and fashioned me together round about; yet thou dost destroy me.

9 Remember, I beseech thee, that thou hast made me as the clay; and wilt thou bring me into dust again?

10 Hast thou not poured me out as milk? and curdled me like cheese?

11 Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me with bones and sinews.

.to deliver נצל .to be unjust רשע

.do know ידע .7 סביב .to unite יחד

.to make עשה .toform bg labour , to aflict עצב .8

. .

. ' around, from 330 to turn about, from 3D co.turn. yhha to swallow up.

9. 700 clay, to render turbid, Wv to return. may dust.

10. ahm milk, oil, fat. Jna in Hiph. to pour, to melt. 07331 a cheese, a hill, from 31 a protuberance, sop in Kal to be condensed, in Hiph. to coagulate.

11. hly skin, from 777 to strip. 102 Alesh, to spread. uab to clothe. dsy a bone, to be strong. 92 a nerve, or tendon, from 7 to assault yaw to fence thoroughly, from 1 to check.

12 תשככני חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה 13 רוחי: ואלה צפנת בלבבך ידעתי כי זאת עמך 15 ,14 אם חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני: אס

רשעתי אללי לי וצדקתי לא אשא ראשי שבע 16 קלון וראה עניין וגאה כשחל תצורני ותשב

עריך נגדי ותרב כעשך 17 תתפלא בי: תחדש עדיך נגדי 18 עמדי חליפות וצבא עמי: ולמה מרחם הוצאתני 19 אגוע ועין לא תראני: כאשר לא הייתי אהיה 20 מבטן לקבר אובל: הלא מעט ימי יחדל ישית 21 ממני ואבליגה מעט: בטרם אלך ולא אשוב

-to fire שמר .to visit פקד .to do עשה .kindne88 , turgescence חסד .12

serve.

the לב m , fromשthe heart , to move 1uft and do לבב .to hide צפן .13

ידע

to עוה iniquity , from עון .to observe , to keeli שמר ,to sin חטא .14

,נקה [ the אל seo

!
alas
!
perhaps from אלי anal אללי

.to be umjust רשע .15 קלין .to be saturated שבע

.to lift ult נשא

.to be just צדק :Interfioser ענה ,

, קלה

-to re שב .to lie in spait צדה .a black lion שחל

.to increase גאה .16 , a; . פלא ,

. , . , pervert, ops to cleanse.

. wo! . to . . vileness, from op to be contemptible. "Jy affliction, afflicted, from 73 to afflict, to affect.

. to wait, to turn, to turn. sya in Hith. to show oneself wonderful, or to act in a wonderful manner.

17. win to-renew. W to bear witness, a witness, testimony. 1729 to multiply. ) . . . . . c. . ,

, , . warfare, an army, to assemblé. Successive attacks. Parkh.

, . ' , , forth, y to expire. 92 the eye, from 173y to reflect. 0789 to see.

. . sepulchre. in Niph. to be carried,

רבה , , ף עד חדש

amger . Vide c . v . 2. c . vi . 2. c . xvii . 7 , perhaps from כעש

.multihly arfare , amש צבא .to change חלף charge

, from חליפה

.to be angry כעס

to go forth , in Hiph . to bring יצא

.the uterus , to enclose רחם ,18 ראה ענה , עין נוע ובל .a grave

,
or settulchre
,
to bury קבר

.the belly בטן .to be היה .19

12 Thou hast granted me life and favour, and thy visitation hath preserved my spirit.

13 And these things hast thou hid in thine heart; I know that this is with thee.

14 If I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from mine iniquity.

15 If I be wicked, woe unto me; and if I be righteous, yet will I not lift up my head: I am full of confusion; therefore see thou mine affliction.

16 For it increaseth. Thou huntest me as a fierce lion; and again thou showest thyself marvellous upon me.

17 Thou renewest thy witnesses against me, and increasest thine indignation upon me; changes and war are against me.

18 Wherefore then hast thou brought me forth out of the womb? 0 that I had given up the ghost, and no eye had seen me!

19 I should have been as though I had not been; I should have been carried from the womb to the grave.

20 Are not my days few? cease then, and let me alone, that I may take comfort a little,

21 Before I go whence I shall not return, even to the land of darkness, and the shadow of death:

שת .וחדל to cease

.
The Keri is חדל
.few

,
to be diminished מעט .20

. . . to set or place, and before » to set from, or let alone. The Keri is nur aha to comfort.

21. Dry time, term. 75. to go. sv to return. Ten darkness, to be dark, to impede. niby the shadow or darkness of death, from 5s a shadow, and din death.*

* This word signifies the state of the dead in general, whether good or evil, and so do 5984 the grave, 112 the pit, 110 328 the stones of the pit, 2017 silence, and the Greek word aans the invisible world. This was supposed to be under the surface of the earth, where Samuel and Saul, Abraham and the epicure were supposed to be. Ojn t'I the valley of Hinnom, and its derivative yesud, and non rendered Tophet, were terms expressive of the place or state of the damned. But separate spirits are no more necessarily connected with space, than their happiness is dependent on objects of sense. The change

22 אל ארץ חשך וצלמות: ארץ עפתה כמו אפל

צלמות ולא סדרים ותפע כמו אפל:

order
,
perhaps the same סדר

.darkness
,
to hide אפל

.to flutter עף from

,
. מa
, 2

.
2
. 1

יפע , &

22. nnby “ its light.Park. “ the greatest darkness." Taylor. Vide Job xi. 17. Prov. xxiii. 5. Isa. viii. 22. ix. 1. (viii. 23) Amos iv. 13,

. . , with 970 a row of pillars, or a well lighted piazza. Vide Judges iii. 23. 1 Kings vi. 9. 2 Kings xi. 8. 2 Chron. xxvii. 14. yon 6 light," Park. " tenebrescet," Pagninus, from yo' to shine.

of representation as to the place of the blessed under the gospel dispensation, they being now supposed to ascend, seems to have arisen from circumstances. The most honourable place of the gods was supposed to be above, it was proper therefore that Christ should be

{

« ZurückWeiter »