Abbildungen der Seite
PDF

FT A (TFT T VM

DyEMONVM.

A D

MALIGNOS

S P I R I T V S

EFFVGANDOS EX OPPRESSIS

corporibus,do&rinam pulchcrrimam , SC valdé neceflariam Exorciftis, continens.

Aurore R. P. F. Hieronymo Mengo Vitellianenfi, Ordinis Mifiorum Regularis Obfervantia*.

С A P V T I.

De fide, & pr&paratione, quam Exorciftâ, habere debent, antequam dœmones

adjurare incipiant.

[graphic]

infernales

VicvNQVE deiîde- tiofîs ; atque exercere officium adv i< rat rectè , facile, & jurandi darmones in corporibus burn an i s exiftentes, fine peccato j vt (favente Deo ) hac charitate exorcizando quae inter omnia opera roifericordiae eft hboriofiffiraa, rnereatur pervenire ad gloriam fempiterA nam

fine periculo Cux & aliornm faiutis calcare fuper ferpentes 8c cave re ab omnibus opcribus var.is, illicitis, &fuperftizJMaU. Maleße. Tom. I î Ï.

Exoni fits.

i *ЮоЯгта ри1сЬегг$та?

nam ante omnia debet habere indu- faciliùs daemones fugantur, odorem ...

humihtatis tufterre non valentes j tasExor.
tum etiam quia humilibus dona cifit
ilia largitur , 8c gratiam, qui eis be- 2»*и- %
ne , & ordinate vtuntur. His от- f?m a
nibus Exorcifta munitus, aim tanta ym t¿_
fecuritate diabolum aggrediatur, ас тшиг.
íi aliquod opus deledabile vellet
perficere ; quia videbit, quid faciet
Deus benedidus,

eß bitatam fidem de myfteriis Jefu necejfa- Chrifti,& fide Catholica -, cum operatio miraculorum ( cujufmodi eft ifta)afcribatur fidei,& illi conueniat. Çui etiam addenda eft puritas confeientiaí, mediante dolorofa contritione fuorum peccatorum, Se pura . confeíTtone Sacramentaii -y quia etil Sacerdt- sardos , poteftate Sacerdotali , *!■! 11* oret in perfona Eecleilae, tarnen eius

no qua' n. a2 j

do fit ф oratio eltemcacior, quandoex parte ficacior. eius eft munda -, quia habet efficaciam ex parte Eccleilse , & etiam illius Sacerdotis , qui tanquàra amicus Dei, ab ipfo meretur exaudid , & etiam quia peccata, quae per veram pœnitentiam fuerunt à Deo dimiíTa, tedafunt diabolo, пес illa poteft obiicere anima? ( experientia tefte ) coadus diuina potentia , 3c maxime quando Sacerdos imperar illi filentium. Vbi autem non eft dimilfum à Deo peccatum , domeñes , qui, (vt diximus in noftro vulgari. Compendio, quod edidimus de operationibus dam*onum, ■& Ma

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

prcpriam

jídutU facrimina°bjiciunt. NeergoExorЛлтопй 7ciftaî deiînant hac de caufa ab hac contra operationc, Deus non finit hanc auExorci- doritatem daemonibus.Debet etiam Exorcifta habere humilitatem profundi ffimam, reputando fein hoc opere , vt ioftrumentam Dei, Sc per coníéquens fe nihil polte agere abfque eius auxilio > ne feilicet qua> rat laudari pro hujufraodi ab hominibus, fed folummodôad honorem omnipotentis Dei, Sc animarum ialutem gaudeat , Sc l¿etemr in. hoc opere, ne perdar meritum, Sc meurrat peccatura. Tum quia

mundis. Deinde coneturcognofee-
rc , ii talis perfona íit veré obfeíía
à diabolo, vel non ; ne cum diípen-
dio honoris diuini, & Sacerdotali s co^nitio
dignitatis inaniter fatigari contin- certa
eat. Cosnofcet autem ibi certim- pr&fenù&
dinaliter adelle fpiritum , quando
percipiet obfeifum loqui , aut со- J^^^J0
gnofeere , quaî alias loqui, aut fcirc tUr
nequiuiiTèt j putà aliqua diftantia, §^u&.
vel occulta. Cognofcet vero proba- ***náA
biliter, quando videbiteum fub ma- f**nt fifi.
nu fuá tremeré ad facra verba , aut %?K0
torliones vel dolores , aut motus, rra
vel furores infolitos, S¡c repentinos mones.

faceré,.

faceré , aut horrere , Se deteftari di- & res corporales non poffint fuá

uina , puta Sacramenta , maxime Confeffionis, Se Euchariftia: , nomina Sanctorum, Sc orationes diurnas. Et ideo à principio debet Exorcifbj quantum poteft , cogeré diabolum ad ifta oftendenda, allí— gando latenter aliquod facrum fuper obreifum, puta reliquias Sanctorum , vei fchedulam continente m verba Dei, ad cuius pra:fentbm, fi cbfeífus huius rei infeius oftenderitnonitatcm, eritíignum diabólica: praífentiaí. Sed aduerte propter detractores hujus artis,quèd dœmones obíidentes corpora humana; rariííimc loquuntur Latine > haede caufa, ne feilicet credantur ibi ade]fe , etiam quia vtuntur inftrumentis naturalibus i Ho rum , quiabipíís opprimunmr; & ideo diabolus obíidens idiotam, non facile reípondet Latine ; nec ob íidens Italum , facile rcfpondet G al! icé; quia lingua ad vnum modum loquendi aifueta eít i 1 Ii obedientior, & ad motus illos placando s difpoiitior. De hr.c autem materia vide Compendium noiïmm Jib.i.cap.i i .per totum.

[ocr errors]

naturali virtute totaliter excludere vexationem , qua diabolus hominem vexât> quando iibi permiititur à Deo , vel ab Angelis bonis: poiTunt tarnen illam vexationem mi- Res fencigare , & ita parua poterit elîè ye-fibiles xatio ilia , quod Шаг res exteriores mitii*poterunt earn penitíis excludere, fed Хямжй* hoc facient, non agendo in ipfum vexmiodeemonem , cum fit ípiritus fepara- пет» & tus, in quem non poteft naturaliter 6m°¿o agere quodeunque corpus, fed agen- Я^ьЬит do in ipfum vexatura à dsemone. Omnis enim caufa limitata: virtutis, producerc poteft efFeclum intenilorem in materiam magis difpoiitam, quàm non difpoiitam; cùm iècundùm Philofophum fecundo de anima , actus actiuorum fmt in patien-.

Agen*

te benè difpofito. Diabolus autem eftagens iinpitatœ virtutif, ergo ve- eß ла. xationem inten fi ore m poreft face- bolus. re in homine diipofito ad illam vexationem , quam intendit adducere, quàm in homine difpoftionis contraria:. Putà , diabolus poteft intenfiùs vexare paffione melancholica hominem diípofitum ad illam, quàm hominem difpofiticnis con- Seußiitraria:. Certum eft, autem , quod I'm ¡m. h erb a:, harmonía; , Sc multa alia'.*""'*** iènfibilia multùm poífunt immuta- diÍPcfire diípohnonem corporis , Sc ^ софт. confequenti motum feníiialitatis; hocpatet deherbis, cùm quœdam inclinent ad laítitiam, quídam vero ad triftitiam; hoc etiam dico de harmoniis , vt patet per Philofophum 7. Probl.6 -vbi vult, quod diuerfa: harmonía: habeant prouocare diuerfas paffiones in homine. Hoc idem refert Boe'tius in fuá Mufca j & Au&or de Ortu feientiarum j vbi loquens de vtilitate Mufices dicit, quôd valet ad curandum diuerfas ïnfirmitates. Poteft enim A 2

[ocr errors]
[ocr errors]

poteft caufari difpofitio in corpore humano , per quam minus fubiiciantur aóhioni daeraonnm, Sc fic afflidio ab eis caufata diminuitur, Sc alleviatur. EtTobU6. Angelus Raphael exturbavit da?monem à Sara , Sc a Tobia per inteftina pifeis, dicens » quod ii fuper carbones ponatur iecur

HaUU. Ht 14. YtAttuu lV4..^v> ......
-1-1

retur ; verbi gratia, Diabolus quan- illiuspifeis , fumus ejus extricet ora

doque poltet hominem vexare vexa- ne genus da?moniorum , tàm à viro,

tione triftitia; ita débiliter, quôd per quàm à muliere. Sed hoc fadum

aligas herbas , vel harmonías, qua? fuit, ad junante oratione , Sc conti

pofîlmt efficere dilatationem, Sc dif- nentia triduana, cum alligatione dae

fuííonem ipirituurn, qui funt mo- monis per Angeium. Quid plura"

tus contradi triftitiae totaliter amoveretur ilia triftitia. Non autem video^momodo herba?, Se caetera fenííbiíia poffint in homine aliquam difpofitionern efficere , qua mediante , homo nuUo modo peffit à dar

[ocr errors]

mone vexari , quando vexatio eft afperfi fand-incentur , ac punfaccnmaxim* ï quia herbs , Se harmonía? tur,8c omnibus Sacerdotibus tacicn

[ocr errors]

dum effe mandamus. Nam Se ü íale afperfo per Helifamm prophetam , fterilitas aqua; facta eft ; quanto magis divinis precibus facratus , fieriliratem return aufert humanarum; S¿ coinquinaros fandificat , atque mundat, Sc expurgat, Sc caetera bona multiplicaCjinfidiáfque diaboîi avertit, Sc à p han tafmat is verfutiís hominem défendit ? Sc infra. His ergo, ^е$~ Sc aliis inftmdi documentis, vota jiex^„a_ ilngulorum, domini Sacerdotes re- Рлр& ad fpicite, Sc in vittute Spiritus fandi Sac^'d&divinis precibus per minifterium tes* vobis divinitùs collatum perficere curate. Elementa quoque , tarn ea,. qua* praídiximus, quam cetera divinis apta vfibus, Sc humanis neceffaria infirmitatibus, ficrate, infirmos curate , Sc cetera qua? ad vos pertinent, diligeuterperficite. Ha?£ iiie. Dicitur etiam in Mufica Guiàonis , quod funt quidam da?moness qji non valent melodiam fuftinere,.

Refait

[merged small][ocr errors]

Refert etiam Jofephus8. slntiquiwnm^ubd in exereim Titi erat quidam, qui per lapidemannuli d remolles expellebat à corporibus obfeffis. Dicit etiam, quôd quidam Exorcifta, utens adiurationibus Salomonis, ic ргжГепгс ejeeit deemonem, cujurdam herba; radice fuppojfita naribusobfeffi. Ifta omnia, íimt fen fibilia, ¿cutvifum eft,poiïuntreprimere vexationem dasmonum vexantiam corpora humana. Et alii quàm plures excelienriffimi doclores haue concluiionem tutati iunt> quorum teftimonium nulius facile abfque nota protervia- fpernere poteft. Sed hîcadverte, quód Sc íi ifti doctores multa dicant, qua; favent noftro propoííto, tamen íi inteiligcrent, hrre poífe Яеп abíque Exorcilmis fanebe Ecclcíia: , omnino errarent. Declaratur etiam hoc noftrum propoíitum hac rationc , qua; elicitur ex fupra citara au&orita te Tobia; : ubi claré vide tur, quód in quibufdam rebus à Deo creatis, iniïta eft quídam virtus,& potentia j uvandi Energúmenos, Sc conftringendi daemones , atque ipfos eiiciendi è corporibus ab ipíís obíe07s : ut eft ifta : Dens omnipotens, cum fit omnium malorum ultor, ad hoc ut puniat fpiritus damnatos fecund ùm exigentiam culpse eorum , operationibus quarundam rerum feniibilium ipfos fîibjugavit, cum hoc non répugner potentia; divina; : immo пагс eft veriras ineflfabilis , ab ore Salvatoris noftri Jefu Chrifti prolata, ut patet de punitione damnatorum in inferno, Áfatth.z$ .uhianimx damnata;, Sc d armones ab igne corpóreo cruciantur, ut probavimus in nofiro Compendio , libro primo, cap 17. Se iioc, ut ieveritas divina; juftitia; habear íubje&uni, in quo actum fuunv íécimdúm exigentiam delictorum

exercere poffit. Et ratio eft; quia," qui contra Deum peccat,infínité delinquit, 6c per conícquerts œternaliter puniri debet , Se hoc maxime quando à Наш merendi,quis impeenitens, Schi peccato obftinatus decedit. Et eft credibîle , quôd fpiritibus damnatis, (demptâ privatione divina; viíionis ) nulla major peena infligí polîit, quàm illos actionibus virtutum rerum fenfibilium fubjugari. Ex quibus omnibus conciudendum eft cum Angelo Raphaele , quod quasdam res fenfibiles inveniuntur, qua; ( ut inftmmenta divina; juftitia; J habent virtutem juvandi obfeffum à dœmone, atque ipfum à maleficiis liberandi, ut patet per Au&ores Mallei Maleficarnm parte i.q.z .c. 5. Sc per Magiftrum in hiß0ria Ecclefiafiica , exponentem fupradicbmi autoritärem Tobias, c. vnice , atque in hœc verba loquentem: Nec fnper hoc mirari debemus^ cum fumus cujnfdam arborte adußa , eandern vim habere perhibeatur. Et prasdi&i Ati&ores ineodem loco,loquentes de quadam herba, qua; vo- Hyperi. catur hypericon, Sc ab ipfis Fuga "* her' dremonum, maximam virtutem con- 'eJy tra daemones habere aiTerunt. Hoc tus. etiam eft darum de Ruta,qua; appli- D&tnocata Energumenis, fuftineri non po- "es deteft abipíis ipiritibusimmundis obiîdentibus , ut quotidie experimur. qU\buf. Et ratio horum ( vltra hoc,quod in- d*m ttrdum iunt figna , Se afflidionnm *"singerunt memoriam) eile poteft, quia ipfi dsmones in certis rebus d¿le&antur , in quibus etiam libentcr operan tur j in quibufdam vero con» trîftantur,in quibus etiam operan abhorrent ; ut funtres Joveales, & folares, qua; gandí um , Se la;titiam in homine caufare videntur, quibus ipft da;moîies adveriànturj &hinc eft, quod ilia abhorrent > atque reA 3 fugiimt.

« ZurückWeiter »