Abbildungen der Seite
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic][graphic]

SEV AD VERS VS 1

NES ET MALEFICOS,

VNIVERSI OPERIS AD VSVM
prasfertim Exorciftarum concinnati,

. TOMVS TER.TIVS.

#

GOMPLE CÏENS VARIOS IN ÈA M REM EDITOS
tracltâm^ túicfyue nunc frimum e temhris erutos quorum S T¿LL A Б FM

fernem pagina dabh.

Hnído nouiffiinâ inmimeris mendis expurgara ; Cum I Kpicïbys
conioniîimis & ad fickm rcfUmtk.

[graphic][ocr errors][ocr errors]

S1LLABVS

fLagcllum daemonum,exorcifmos terribiles, potentiffimos Sc
efficaces, remediáque probatiiîîma, ас doétrinam fingularem
ad malignos fpiritus expellendos, maleficiáque de obfcffis corpo-
ribus fuganda comple&ens. Cum fuis benedi&ionibus omnibus
requiiîtis ad eorum expulíionem : autore R. P. F. Hieronymo
Mengo Vitellianenfi, ordinis Minorum Regularis Obferuanria:.

Fuftis daemonum, adiurationes formidabiles &.' potentiffimas
ad malignos fpiritus effugandos de oppreffis corporibus huma-
nis, eodem autore.

r^.vv;v \g ;^, Fu^a Satana:3à Petro Antonio Stampa Clavenenfi Sacerdote edita.

Recens additi.

% «!k ï- - Flagelkm Maleficorum autore Petro Mamoris Lemouicenib in Vniuerfitate Picbuieniî S. Theologian ProfeíTore.

Tra&atusde iuperftitiofis quibufdam cafibus, com pilatus in aima Vniueriitate Colonieniî, per Egregium faene Theojogia? profeiTorem Magiftrum Henricum de Gordien.

INDEX INDEX PRÎMVS

OMNIVM CAPITVLORVM, QVÜ continentur in hoc Flagello dxmonum.

[graphic]

E üäc , êc prappara-~ tione , qu a Ex orci fine habere debent , antequàm ^ da?m. adiurareincipiant.cap. i f. 1 De púntate conicientia',quam obfeifus habere debet , <k de otrnitionc ab Exorciftis hab. cap. г. % An гез feníibiles poffint agere in fpiriuim : vbi peroptimc hare materia tractatur. cap. 5. 3 D2 m:erroga:ionibusJ& pnsceptis da?monibus ab Exorciftis fiendis. c.4.6 De quibuídam ab Exorciftis р^гесаuendis in coniuratione tarn publica quàm fecreta. cap. 5 .. 7 D~ perfeu,'rantia,& patientiaab Exorciftis habenda , ôc de cauíís, quire daemones quandoque ñon recédant, cap.6. ibid. De Euchariftia prebenda Energúmenos , contra communem opinionem vulgLcap. 7. 8 De expoíidone quomndam nominum HebraicoEura,atque Grçcorum Dei, qua? paffira in Exorciimis ponimtur. cap. 8. 9 Deexpoiitione eniomndim nomfnuta

Latinorum Dei, qua? ab Au&ore in:
Exorcifmis ponurr.ur. c.9. 10

D2 expoiîtione qucrumdam nominttm В. Virginis Maria:, qua? in Exorcif-mis fparíim poika íunt.cap. 10. 12

An Exorciftae poffint vti fchedulis : 8c de regulis , quibus hoc licite fieri pofli1:. cap. if. I $

De aftutiis da?monum praecognofcetïd:s,remedufqueappônendis.c.ï 2.15

De quibufdam aliis decepdonibus, quibas da'mones vtuntur ad decipiendum Exorciftam , qua? neceiFai io ab Exorciftis feiri debent.c.î*. 17

De his5 qua? ab Exorciftafctenda funt, vt maleficiatos г Sc Energúmenos curare poílib. cap. 14. 18

De loco , ôc tempore, quibus Energumeni exorcizandi funt. ci $. ibid.

Homrhem àfpiritibas immnndis poííe vexari,demonftratur, ibíque ofíenditur quid fit Arreptitius. с 16. 19

Quod aliqui obfeffi inuemuntur , qui nunquam liberan'ur , 6c d'ecaufis s, quibus h ;c coriringitr, c. 17. ibid.

Daemoniaci an fint publicè>vel private exorcizandi, 5c de bonis, qua? fidelibus ex coniuratione proucniunt. tap. 18. го

INDEX

« ZurückWeiter »