Abbildungen der Seite
PDF

INDEX SECVNDVS

О M N 1 V M R E R V M N О T A В i LI Y U9 QV & continentur in fcquentibus capitulis huius FiageilL

[graphic]

Б в A s Andronicus à dx-
mone vexatus libera-
tur. 8. col. г

Abfentia Exorciilx à Deo ordinati, impedic libetationem obfeffi. _19.cz Agens limitât* virtutis eft diabolus. 5. с. г

Agía, Sc eius cxpoíltio defcrifcitur. 1 o. c. i

Agnus,5c ouis exprimmitur. ibid. с. z

Alexandü Pap« V. opinio circa res feníibiles. 4- с. г

Alia veifutia doemonum contra Exorcizas. 18.с.i

Aqux bcnedi&se ab Ecclefia virtutes. 4. с. 2

Arreptitium eíTe quid fit. 19. c. 1 Aftutia darmonú cótra Exorciftas.z. ci Aitutia damwnum ab Exorciftis cauen

da. ij.c.i Aula dicitur Maria domina noftra. 1z.

с. г

Aurora in fcripmris Maria nominator.

ibid. С. I

в

BEnedicfcio licita qualis eíTe debet. 14. c. 2

Jknediccnda: iunt res applicandœ Energumenis. 5>.c.i Boctij Icntctia circa res feníibiles. 3 .с. i * С

CH araderes,^ varis obferuationes íuntfugienda?. 14. c.i

Chriftus turba prsefente ejicit daemons- io.cz Causât hic Exorcifta4ne decipiatur.17. c. 1

С и ли Exorciíla à conlortio priuato

muiierum. Caueat Exorcifta à curioíls interroga

tioníbus. 6". c.z

Cautas íít Exorcifta in verfutiis diabo

li. 17-с-г Cauendü eft à nomínibns ignotis.9. c. 1 Ceremonialia in nouo Teílamento funt

prohibita. Ï4.C.1 Cogendi fnnt darmones ad fatendam

aliquam fidei veritatem. 7.C.1 Cognitio certa pra'fentia; daemonis

quomodo habeatur. 2. c. 2

Communio non eft deneganda Energumenis. 8.C.1 Confuetudines Eccleííss feruaridebent. 13.cz.

D

DAuid percutiente Cithara , Saul alleuiabatur. 4. c. 1

Darmones quare non timeant fufeeptionem Euchariftiar. 18. ел

Darmoncs valdè ti ment orationes boni Sacerdotis. 1. сл.

Darmoncs pauent ad primum intuí tum Exorcillar. 17.cz Dacmones corpora humana inhabitare poííunt. i5?.c.i Da?moniaci vbi exorcizadiíint.20. c.2 Darmoncs íígna lux prsefentia: relin« quunt. 16.cz Dairaones qr.are non loquantur Latiné. 19. c.z Dœmones dele&antur in quibufdam rebus. ^ 5. c.2 Deuotio Euchariftias qualis in obfeffis requiramr. 8. c.2 Deus quandoqne dasmones eximir à noftra obedientia. ibid. Diabolu« recipit in fui dedecüs 3 quíc fiunt circa corpora obfeí*a. G. с. i

Dili Diligentia in coniuf atioiie apponenda.

I (i.C. 2

Diligentia obferuanda contra daemoiies. ibid.ci

Diueriis verbis facris affliguntur àxmones. ibid.

Do&rina. notabilis pro Exorcifta. 15.

C.2

Domus ifuare appellatur genitrix Dei. 13 .c.i

Dormiré faciunt Energúmenos dasmones,& quare. 17.C.2 E

ECclefia eft locus conmrationi dedicatus. 18.c.2

Ecclefiœ ritus feruandi inoperibus human is. I J.C.2

Efteüus operum noftrorum voluntad ditiinae eft relinquendus. ibid.

Efte&us maleficíales produci non pofftint fine auxilio Daemonum. 4.C. 1

Error Pauli Ghirlandi circa nomina Dei. 9 .c.2

Euchariftia tradenda eft Energumenis.

8.c.i

Exorcifta non cedat ad promiíTum diaboli. 17.C.1

Exorcifta: poftunt applicare íeníibilia energumenis. 6.c.i

Exorcizare non debet Exorcifta in domibus priuatis. 18.C.2 F

FAnrafmata voluptuofa immittunt dsem ones. 15.0.2 Fatua admirado quornndam. 19.C.1 Fides eft neceiïaria Exorciftis. 12.c.i G

GAllicè , quare da?mcnes non refpondeant. 5.c.i

Gloria Dei fmisoperum noftrorum eife debet. 13 .c. 2

Grauiiiiniura eft dœmûnibus comburi eoaim nomina. 1 7.c.i

Guidonis opinio circa melodiam.j.c.x H

"Abent dzemones inter Ге inimicitias. 7.c.i

Habere vfum rationis qualem obfeffi debent. 9. c. 2

Hominem arreptitiüeiTe quid ftt.io.c.i Homoufion nomen exponitur. 1 o.e. 1 Honor, Ecclcíía vtitur. 11 .c. 1

Horribilia ioca inhabitant diemones. 6.C.2

Humiiis debet eife Exorcifta. 2.c. 1 Humilitas Exorcifta; quantum à darmonibus timeatur. ibid.c. 2

I

IAnua,& Stella Maria dicitur. iz.c.2 Inferre iniuriam diabolo an Exorcifta debeat. 6.c.i lnfideiitas Exorcifta; impedit liberationem obfeffi. 2 o.e. 1 Infinité peccant,qui contra Beum delinquunt. 6.C. t Ingtatitudinem quserunt dsemones immittere. 16. c, 2 Inquifitio fienda in interrogationibus. ibid.

Intentio qualis habenda fît in operibus humanis. 15.C.2 Irriílua nomina dafmonibus imponenda ab Exorciftis. 16,c. 1

Irritare debet Exorcifta âxmones > 6c quare. 6.c.i

LApide annuli quidam eiiciebat âxmones. 5 .c. 1

Latere quaerunt da-mones in obleiîis corporibus. 15. c.i

Latine quare nonloquantur daemones. 3-е. i

Leuis, & curiofus inueftigator non fit Exorcifta in interrogationibus. 17 .c. 2 Libenter da^mones quserunt latere. 16. c.i

M

MAgiftri. hiftoriae Ecclefiafticse opinio circa res fenfibUes^.c.t Maior poena damnatorum qualis. ibid. Malignitas, vilitáfque quorundam dsemonum. 17.C.2 Max imam patientiam. debet habere Exorcifta. 7.C.2 a; Melodía,

[ocr errors]

Melodia л &: {eiîiîbilibus Energumeni alleuiantur. 4.C.1

Mentem obieiîi daemones auertunt. 15 . ci

Modas applicandi res feniîbiles dannomacis. 8.C.2 N

NAtoralis proprietas neecifaiia in operibus bonis. 14.С. 1

Nomina ignota fimt roetuenda.i 4ci Nomina íancb. Dei, qua: gratis reprehendunmr. 9. c. 2

Nomina ían¿ta à D.HieronymoexpO' iîta. ibid. Nctabilis aftutia dzemonum. 1 S.c.i

О

. lofcffi quidam nunquam liberantur. 19.02 Oblefius expurgare debet conícicntiam propriam. 2.02 Operationibus rerum fenfibilium fnbciimtur dxmones.. 5.C1 Opemm noílrorum erfc&us Deo relinquendas eft. ij.c. 1

Opera noftrafmtconformia confuetudinibus Eccleílarum.i 3 .с. z.&í 14.01 Oratio Sacerdotis quando fit efîicacior.

l.C.l

P

PAraclitus vtitur Ecclefía. 11.0 2 Paruitas fídei impedit hberationcm obfeffi. 19.02 Peccata propria liberationem obícffi impediunc. г o.e. i

Peccata per pœnitentiam dimilîa,tccta funt diabolo., i.c.i Plerumque da;mones in fuá obílmauone finit Dais. 7.с.2

Prscepta da?monibus fada non funt , defendenda,. ibilc.i Praeceptum S- Alexandri Papa? ad Sacerdote?. 4:0 2 Prsecipienda dœmonibus obfîdentibus. 7.ci

Pro veniaîibus d armones, corpora humana rdngjrediuntur. 16 .с. 2

[ocr errors]

QVaedam benediftiones propter fcandalum funt euitandae.i4.c r Qua; fmnt circa obfefíbs diabolus recipit in fui dedecus. 6.0 t

Qua; ponenda funt fuper obleiium contra damiones. 2.С.2 Quaerenda funt inftrumenta maleficiaba. 5 с. i Quae lînt interroganda ab exorciftis. 6.C.1

Quae feienda funt ab exorcifb's. 18 .c. 1 Qui bberari non poíTunt3 hortantursd patientiam. 2 o.e. 1

R

Ebus cxterioribus aggrediendus eft diabolus. 5 о 1

Rebus fenfibilibusan quis poffit à игетопе liberan.. i 4.с.i Refugiunt da?mones-à rebus fibi contrariis. 6\c.r Res ienfibil.es mitigare poílunt vexationem,& quomodo agant in fpiritum. 3.02 Rex, Eccleiîa fa-pè vtitur. xo.cz. S

Acerdoris oratio quando ílt efíicacior. 12.с. î

San ¿bu s in feripruris inuenitur. ' i.e.2 Saiisfaeit Auébor defiderio qnorundam. io.c.ï Scalaeft appellata San ¿ta Maria. 1 5.01 Scandalum eft euitandum in omnibusoperibus noftris. 1 4.ci

Schedub's ve i poteít Exorcífta. t 3 .с. 2 Sen fibilia immutant difpoíkionem corporis. 3.C.2 Sol vnde vocetur Chriftus. 1 I.c.i Soter,& Iehoua declarantur. 1 o.e. 1 Spiritus damnati ab igne corpóreo cruciantur. j .c. i

Spiritualia bona, qux ex conimatione oriuntur. 2 1.С.Г

Splendor declarator, ïî.c.i Stimuli j quibus dœmones cruciantur. 7.02

SummumbojiumdiciturDens, j.i.c.z

Taberna

[ocr errors][merged small][merged small]

ТеШтошшт! Caffiani circa commu- Virtus iniïta vebns creatis contra darnionciii. 8.ci mones.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

FINIS.

INDEX TERTIVS

О M N I V M RERV M N О T A В I L I V M , QJT M

continentur in Exorcilmis huius Flageiii.

£§s˧jeris coniuratio contra malit§ gnosfpiritus corpora humana obíidentes. 68.ci

Aqua; coniuratio aduerfus dasmones corpora humana opprimentes. 6<?. c.z

В

iEnediótio ignis ad comburendam imagine pichm darmonis.74.C.2. С

COniuratio ignis ad combnrendam imagine pictam darmonis.7 5 .ci Coniuratio terra: contra da:mones corpora humana obíidentes. б8.с.г Coniuratio aeris aduerfusdaemonesvexantes corpora humana. ibid.ci Coniuratio aqua? contra malignos fpiritus. 69.с i

Coniuratio ignis contra d&mones humana corpora opprimentes. 70.C.1 Coniuratio omni üeltmentoru. ibid.с ?. Coniuratio in fei" ni conti a díemones. 7 i.e. i

D

kEus inad'utorium meum intende.

2 Д.С.1

EVangelium. In principio erat Verbum. г $.ci

Euan g. Amen>Amen dico vobis. Vox.г Euang. Recumbentibus vndecim difcipulis. 54.СЛ Euang. Ductus eft Iefus in defermm. 35-c.i

Euang. Dicebat Iefus turbis fimilitudinem. ibid.c.z

Euang. Rcfpondens vnusde turba dixit. 5 6.c.i

Enang.Surgens Iefus de Synagoga. ibi.

Euang. Erat Iefus eiiciens darmonium. 34.С.2

Euang.Venit Iefus trans fretum maris» 49.C.1

Euang. Conuocatis Iefus duodecim Apoftolis. 65.С.2

Euang.MiiTus eft Angelus Gabriel.87. с. г

Exorcifmus primus in malignos fpiritus. i r.c.I

Exorcifmus fecúdus aduerfus dcemones obfidentes corpora humana, 35.ci

Exorciímus tertius eptimus ôc & mirabilis. 40.с i Exorciíir.us

Exorcifmusquaitus terribilis,& maxima; efficaciso Л?:с'г Exorcifmus ^uintus aduerfas fpiritus.

56.0.x

Exorcifrous fextuspotentiffimus, ternMis> mirabilis efïicacia^Ôco 63 .ci txorcifmus feptimus terribiUs aduerfns daemones^&o 81. o i

Exorcifmus faciendus maleficiaos ante coniurationem. 27.01 Exprobratio in Satan magna, & terribilis, Sec. 89.ел

Exurgat Deus , & diffipentur inimici eius.

G

GRatiarum a&iones pro Energúmeno liberate. 94.01 I

'YGnis: comatatio contra malignos 1 ípirims. 7o.cz Infemi coniuratio aduerfus darmones corpora humana obíidentes. 71.01 Impropria, Sc opprobria contra malignos fpiritus obfidentes.j 1.01.6c

Litanie dicendae pro díemoniacis Нberandis. 24.0 1. 2

M

Mlfertre mei Deus fecundum ma-
gnam mifericordiam. 47. c. 1.
Sc 63.0 i

Modas ligandi ftolam ad collum ve-
N

NOmina fan&a Dei dicenda fuper obfeífum à daemons. ibid.02 Nominafanfta Dei, & Domini no

ftri Iefu Chrifti. 45. c. 1

Nomina beatiflimas Virginis Mark.
46. C.I

О

OPprobria, Sc improperia in malignos fpiritus. 54.01.& 75.02 Oratio dicenda contra fpiritus obfidentes. ?3«c.i Orationes dicenda; pro gratiarum actionibus. 95.01.2 P

PRaecepta facienda fpiritibus fauentibus , & obfidentibus. 2 1. o i Preceptum faciendum fpiritibus immundis è corporibus egreffis.9 3.02 Praeceptum faciendum fpiritibus remanentibus in corpore. ibid. Profummationes ex rebus horribilibus contra dasmones. 75.02 PromiiTum diaboli ab Exorciftis.9 3.01

<*

QVid habita in adiutorio altiffimL e 12. or

S

SEntentia ferenda ab Exorciftis contra dx mones. 92.01 Solu do daemon urn exiftentium in corporibus humanis ab Exorcift. rienda. ibid.02 T

TErrœ coninrâtio contra darmones ob íidentes corpora humana .68.

02

Te Deum laudamus : te Dominum confitemur. 94.02 V

VEr ba dicenda quando fpiritus profumigantur.. 54.01,2,

FINÍS.

AVCTO

« ZurückWeiter »