Abbildungen der Seite
PDF

I

BREVIARIUM

MIMATENSE,

Hhftriffimi & Reverendiflimi in Chriflo Patris ,'
Dd.gabrieli S-F lORENTII DE

Choiseul-beaupré , Episcopi & Domini
Mimatenfis, Gabalitanorum Comitis, &c. au-
toritate; ac venerabilis ejusdem Ecclefiœ Capi-
tuli confenfu editum.

PARS MST IVA.

[merged small][graphic]

PAR1SIIS,
kAJ*d Bibliopolas Ufuum Parifieniium & Mimatenfiura.

M. DCC. LXIV.

CUM PRIVILEGIO REGIS.

[graphic]
[graphic][graphic][ocr errors]
[ocr errors]

(s)

intet orandum labii unios (à) eflent Fideles univerfi , quibus in 4tnâ fpe vocatis unus eft Dominus t una fides , unum baptifma ( b )!

Necdum memoria excidit, Ecclefiam banc noftram Mimatenfeßl antiquitus Breviario fibi proprio ufam fuifle, Romanumque in illam invettum anno demiim M. DC. XVIII. ex ncceflltate improvisa; quùm exhauftis Breviarii fui editionibus , facultares ad no ram prxlo excudendara non fufficerent. At, etiarri in veteri illo Mimatenii, quanta repurgatio ncceflaria fuitfet; ficut & in pleriique temporis ejusdem libris precum-ve compilationibus, infulsè quoad multa compofitis ¡

Nositaque quod animo conceperamus, ftatirh. tx quo Nos Deus , quantumvis indignos , vobis prxefle voluit, ut Bteviariuin aliqttdd mcliore forma ad ufum Ecclefia: noftra; concinnaretur , hoc tandem, Deovolente,pra:ftari pofle gratulamur. Idipfum & fibi in votis eíTe ¡ pro Ecclefiâ quisque fuá , nobifeum declaraverant anno M. DCC. XXVI, Albix congregan ex tota Provincia Collega: noftri Illuftriflimi. Verum Perilluftrem. qui bodié Provincias praefidet Metropolitanum is bonos manebat, ut prasconceptum propofitura refumeret ; & quafi pendens aut interruptum did , ipfe perficeret. Vioit eâ qua poll et ingenii facilitate , in promptu efle ut votis omnium Comprovincialium fieret fatis ; fi inter Breviaria qua; fibi peculiaria jam fecerunt Ecclefia: domplures, unum feligeretur;quod nos finguli,non adoptione ioliim, fed & inierto diftributoque per anni témpora Sanctorum cujufque Diœcefeos Officio proprio, noftrum faceremus : Ex omnibus autem novis illis Breviariis, Parifienfe multo efle abiblutiifimum j varias hujus partes àceleberrimisGalliarum Scholis diftrifto examine perpenfas, opusque univerfis i'uffragiisita comprobatum, utnec leviifimo/â/

(a) Gcnef. xj. i. (i) Ephtfi iv. 4. %.

« ZurückWeiter »