Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

gentia palam constet parem benevolentiam Haud incognitum præterea est Sanctissi. et humanitatem a Sanctissimo Domino nos mum Dominum nostrum ad Cæsaris instantro ex mutuo præstari.

tiam, quum non multam ab ejus Sanctitate Hac autem causa ipsius Sanctitati a vobis, gratiam promeritus esset, ei concessisse Dis. ut dictum est, exposita et declarata, neuti- pensationem et Absolutionem a jurejurando quam est dubitandum est, quin benevole atq; ab illo prestito, de ducenda in Conjugem libenter statim adnuat Regiæ Majestatis Domina Principissa, nullo ut par fuisset a expectatioci et quod buic assentiet, dictam Regia Majestate habito, seu petito consensu, Commissionem secreto modo ipsa concedens, non obstante quod Cæsar in validissima for. neminem de ea re ut dictum est, participem ma, non solum præstito jurejurando, sed faciens ; qui modus servandus est, si vide- cautione et Ecclesiasticarum censurarum et ritis hæc effici non posse, nisi cum periculo pænarum abhibita, quod perstringeretur de quin hæc res eis communicetur, qui eam sint dicto Matrimonio perimplendo, ac si Poninterturbaturi, vel si id præstare fuerit in tifex contentus esse potuit, tantam ei ostenSanctissimi Domini nostri arbitrio, tunc ejus dere gratitudinem, quum veluti hostis indies Sanctitas non gravetur, per Brevia, vel per certior tunc poterat haberi, et qui maj sa Bullas, prout validius et magis sufficiens fore parabat quam juste posset optare, suis petijudicaverit, præmissa omnia concedere, ad vionibus, Regia Majestate inconsulta, neutiquod vestram omnem industriam, pruden- quam parcens, quanto propensius ejus Sanctam, studium, diligentiamq; adhibebitis : titas adnuere debet ejus Principis voto, cujus Sic omnia prudenter ac circumspecte agentes, fidem et observantiam vere filialem sæpe ne in discrimeu deveniatur negotium hoc his experta est. Verum tamen si Sanctissimus detegendi, qui illud vel impedire vel retar. Dominus noster difficulter visus fuerit posse dare forsan voluerint aut potuerint, sed potius adduci, ut in meam Personam dictæ Comquam ad id periculi res deducatur contenti missioni assentiat, allegans quod non sum eritis sola dictorum libellorum Signatura, in indifferens, cui ex suæ Sanctitatis bonore eam formam confecta, quum ex ea palam hoc negotium committi possit, cum Regiæ constet, Pontificis assensum in id actualiter Majestati sum subditus et intimus Consina. concurrisse, qui postea recentioribus scriptis, rius, tunc tamdiu persistetis ea in re, quoad si ita opus fuerit, firmius confirmari corro- vobis visum fuerit conveniens, negotii expeborariq; poterit.

ditionem non ideo protrahentes, aut diffeEt quoniam incertum est, utrum ante rentes, sed instantes ut hujusmodi Commisvestrum ad Pontificem accessum, ejus Sanc- sio concedatur; affirmabitisq; me pro re titas fuerit in suam libertatem restituta, nulla quantumlibet grandi, nullo favore, ant recne, quæ forsan libera non tanti faciet commodo, quicquam effecturum esse, quod Regiæ Majestatis amicitiam et conjunc- aversetur officio meo, et erga Christum prætionem, vel allegabit, se nec audere nec stitæ professioni, neq; unquam a recto, vero, posse, ex suis cum Cæsare conventionibus justoq; tramite dig ressurum ; Et quum Carista concedere, nec secreto ullo modo, vel dinalis sim et Apostolicæ sedis de latere ullo colore, quod ea in re fecisset apud Legatus, ejus Sanctitatis honor, integraque ('æsarem justificare, et potuisset antea in conscientia, a me omnino conservaretur, ex Regiæ Majestatis auxilio pro sua liberatione hujusmodique concessa Commissione, omni sperans, dum adhuc detineretur captivus; ex parte exoneraretur. Tandem si ad boc, eo casu Sanctissimo Domino nostro in men- nullis rationibus Pontifex potuerit adduci, tem redigetis, quam parum fidere possit ab ejus Sanctitate requiretis, ut dictam velit ullis sidi factis a Cæsare promissis, quum Commissionem concedere in personam Donulla in parte redundare possit in commo- mini Staphylei Decani Rotæ, qui et vir indum aut securitatem, sed solum in extre- differens est, et hujusmodi rei ob eruditiomum excidium ac detrimentum sedis Apos- nem accommodatus, nullo pacto onuittentes tolicæ ; et licet ad breve tempus multa vi- Dispensationis expeditionem, ut dictum est ; deretur Cæsar in ejus Sanctitatis gratiam et hujus rei gratia Commissionem nunc ad facturus, compertissimum tamen semper vos mitto, in debita forma confectam et paPontifici esse debet Cæsarianos ea facere, ratam, quæ signetur ad dictum Dominum semperq; facturos, q'iæ Cæsarem possint Staphyleum directa, quam Sanctissimo Doexaltare, et tendant ad usurpationem potius niino nostro reddetis, casu quo alia nequeat et depressionem status Ecclesiastici, quam obtineri, rogabitisq; ut cum dicta Nispenad ejus continuationem, vel conservationem; satione eam velit concedere. Et quoniam et qnutiens adversus Ecclesiam ista tenta. fieri possit quod dum fieret mentio de me rentur, Regia Majestas in hac sua petitione excipiendo, forsitan ejus Sanctitas aliquem passa repulsam, quæ alioquin ejus Sanctitati alium quam Dominum Staphyleum nomiin omnem eventum firmissime adbæsissit, et paret, ad quem Commissio hujusmodi dirialios suos confæderatos in eandem senten• geretur, hoc vero in loco tenacissime insis. tiam pertraxisset, quam, ea deficiente, in ietis, firmiterq; inhærebitis ei rei, nec in contrarium facile possent allici, quo animo alium aliquem virum exterum ullo pacto confutura sit, et quam bene suum affectum et sentientes, sed solum pro eoden Domino observantiam collocasse existimatura : sum- Staphyleio instantes, ejus Sanctitatem sum• mæ est prudentiæ omnia considerare. mis precibus vehemeutissime rogantes,

rationibus omnibus suadentes, ne alium ul- tenta sigillatim exponetis adeo, quod hoc lum dominare velit, asserentes quod quum in negotium confici queat, Arbitris aut Consi. Instructionibus vestris non contineatur, nec liaribus ad id neutiquam accitis, si fieri de alio ullo fiat mentio, nisi illo, me recusato, possit: si tamen Pontex speraverit se posse iterum atq; iterum ab eadem Sanctitate pe- hæc omnia eos celare qui huic rei forsan votetis, ut domine hujus Auditoris Rotæ bacluerint refragari, et omnino decrever.t ali. fiat et expediatur commissio, vos nec audere quos Cardinales vel Othciarios istius causa nec posse vobis præscriptos fines transgredi. participes facere, omnem tunc industriam

De Regii vero desiderii ac petitionis fru• statim adhibebitis, ut bis cognitis eorum stratione super dicta Commissione obtinenda, gratiam et favorem ea in re vobis comparetis, dicetis unum et idem esse, hanc illi dene- partim eis respectus, et causas omnes in gare, vel alii concedere quam in vestris In- meis literis contentas, etiam in causæ comstructionibus contineatur, non quod Regia modum facientes, uberius exponentes, parBlajestas de aliorum rectitudine aut inditte- tim vero eam remunerationem illis dantes, rentia quicquam suspicetur, vel quod judicet quæ judicio vestro conveniens habebitur, eorum aliquem affectibus obnoxium ; sed dummodo optatum res sortiatur effectum. quod pro re certissima credidit, quod Sanc. Et ut omnia queatis præstare commodius tissimus Dominus noster in neminem tam cum bis, meas literas accipietis quas ad facile condescenderet, quam in dictæ Rotæ Cardinalem Sanctorum Quatuor et Collegium Decanum, ob idque de eo Instructionibus Cardinalium scribo, easque reddetis vt ex. vestris mentionem fecit : sed Commissiones pedire censueritis, plane confidens nihil a in debita forma cum his nominibus fieri et vobis omissum iri, ut hac in re eorum graconscribi jussit, quod si bic credidissemus, tiam atq; favorem queatis obtinere, in quem Dom. Stapbileum babitum istic iri pro sus- eventum ea munera offeretis, quæ convepecto, atfirmare potestis me fuisse omnino nientia visi fuerint, Regiaq; Majestas quicmissurum consimilcm Commissionis formu- quid ejus nomine promiseritis, id fidelislam, spatio relicio pro aliquo alio inscri- sime, uberrimeq; præstabit, pro quarum rebendo domine, aliquamq; aliam super ea re rum expeditione, illis pecuniis uti poteritis Instructionem me daturum fuisse, et haud per literas Cambii Venetias transmissis, dubie ; si de nominibus duntaxat fuerit con- quousq; suffecerint, necessariumq; vos extroversia, bæ rationes facile poterunt Pon- istimaveritis rei impetrande. Et quum amtificem attrahere, ut in me consentiat, vel in biguum sit an vobis licuerit hoc tempore ad Staphyleum. De aliis vero peminem admit- Pontificis præsentiam accedere, bujusmodi tetis, nec tamen Pontifici aperietis vos, ne access's defectus, si aliæ rem ad bonum id faciatis habere in mandatis, sed superius exitum perducendi rationes non excogitarenenarratas Causas in vestram excusationem tur, causa esse posset longioris moræ, et allegantes, omnino ut vobis injungitur ea in totius rei impedimento; proinde Regia Mare insistetis.

jestas, ut modos omnes experiatur, nec uni Quod si nullis modis dictam Commis. soli inbæreat, bæc eadem in mandatis dedit sionem, et Dispensationem impetrare po- Domino Secretario, quem non procul ab teritis, ad idq ; nequiverit Pontifex adduci, Urbe esse intelleximus, quemadmodum in nisi rem prius alicui ex Cardinalibus vel his aliisq; meis brevioribus literis continenOfficiariis communicaverit, in eo tunc casu, tur, ita quod alter vestrum, vel uterque, si ejus Sanctitati in memoriam reducite, quot fieri possit, ad Pontificis priesentiam acceset quam gravia mala ex hujus vegotii pro- sum babeat ; nibil tamen, sub spe Domini palatione possent provenire, si ex ea occa- Secretarii, vestræ vos diligentiæ aut indussione aliquæ contrarietates vel impedimen- triæ omittetis, nec ille sub spe vestra, in re tum suboriretur, unde Regiæ Majestatis ex. bac modis omnibus promovenda, remissior pectatio postmodum frustaretur : Quo igitur, erit, sed nihil conjunctim aut divisim intensi ullæ injiciantur in hac re tractandæ diffi- tatum relinquetis. Quod si uterq; vestrum cultates, ut Poutifex etiam facilior ad Re- ad Pontificem admittatur, alter de altero gium votum corcedendum prompriorq; red- nescius, id nou oberit, sed multum proficiet, datur, alias etiam præter has literas seorsim etiam si ante alterius adventum negotium ad vos scripsi, quas una cum his accipietis, boc alter impetrasset; sed si aliquis vestrum in quibus copiose aggessi, quam multas cognoverit causam hanc expeditam esse, ommagni momenti rationes, ob quas sententia niaq; pro certo impetrata esse, tunc labori judiciumq: meum est, ne ullo pacto Ponti- el sumpribus Pontificem pro eadem re acsex banc petitionem Regiæ Maj statis dene- cedendi parcere poteritis, neq; in eam amget; quas literas, quum in eis argumentum plius ingerere, neq; necessarium aut opvebemens est, nec ob prolixitatem tædiosum portunum erit, ut pro ulla alia re in præsenaut molestum quod legatur, modum aliquem tia quam pro bac apud Sanctissimum Doipsius Sanctitati legendi invenietis ; spemq; minum nostrum agatis, sed solum nunc procertam babeo, si earum summa, tenor, atq; curabitis de Commissione et Dispensatione sententia profunde perpendatur, quam satis juxta formam ad vos missam obtinenda, necid esse poterit ad omnem tollendam difficulta- non de profestinatione illa, quam compendio tem, quæ possit obversari in dicta Commis- ad vos dedi in quibus omnibus et singulis sione Lispensationeque obtinenda, in eis con- apte tractandis Regia Majesias magnam

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fiduciam in vestra prudentia collocavit, in Graces Letters, severally directed unto Mr. quibus, cum tam magni sint momenui, ex Gregory and me; he and I resorted unto Regiæ Majestatis sententia nunc vobis the Pope bis Holiness, making congratulamaxime elaborandum est.

tion of his restituzion uuto liberty on yours Deniq; quum intelligam Dominum Lau- and bis behalf, to his singular comfort and trek nonnihil mirari, quod Regiæ Majestatis consolation ; and so much the more, because istic agentes, nullam suorum mandatorum that I was the first that made like salutation partem cum eo conferunt, ad eum nunc in any great Princes Name ; He being well asscribo, et nonnulla Domino Roberto Jer. sured that I spake the same on the bebalf of nyngham oi exponenda commilto concer- his two chief, sincere, and unfeigned Friends: nentia actiones cum Ferrariæ Duce, et alia Wherefore with great bigh thanks, and long quædam eodem Domino Lautrek; signifi- discourse, with rehearsal of the King's and cans, vos missos esse ad dictas causas ju- your Nierits and Acts, in most vertuous and vandas, et Pontificis liberationem promo- Catholick manner, employed for his restivendam, quemadmodum ex literarum ad tution, and your continual and effectual Dominum Jernyngham exemplo cognosce- study how the See Apostolique might retis : expediens itaq; fuerit, ut præ se fera- cover the pristine Reputation and Dignity; tis, vos dictæ rei gratia missos esse, ne forsan He confirmed as much as I had spoken. AfDominus Lautrek in falsam aliquam conjec- ter this Mr. Gregory and I entred into our turain aut suspicionem inciderei, quæ com- Charge, shewing at length the high deserts munibus rebus nocere posset, et in vestrarum of the Princes and Realm of England, the quoq; actionum impedimentum redundare. devotion of the same towards the Church ;

Illud deinde recicere nolui, quod si ullo how expedient it was, as well for the See pacto vobis liceat ad Sanctissimi Domini Apostolique, as for the said Realm, to forenostri præsentiam accedere, nihil omittatis see and provide that all occasions of Disin favorem et gratiam Reverendi Domini sension and War were exrinct and put Datarii, de cujus animo nihil dubitamus, away; which for lack of Heir Male of our comparandam, eiq; asseretis, quod quum Sovereign's Line, and Stem, should unin nostris omnibus occurrentiis illius opera doubtedly follow, with other considerations ac Patrocinio semper usi fuerimus, ipse vero at length contained in our Instructions. tanta semper fide ac sedulitate omnia effe- We desired bis Holiness to commit the cerit quæ nobis grata et optata esse cogno- knowledg of the Dispensation that was obvit, ut nostram omnem operam suis rebus tained in time of Julius, of famous memory, reddiderit, promptissimam, et suæ utilitatis for Matrimony to be had between the King et exaltationis cupidissimam. Quocirca and the Widow, Relict late of Prince Arthur; hæc Kegia Majestas hac in re, qua nullam and that we might have it in form as thac magis cordi habet, nec gravioris momenti was that your Grace sent hither. His Hoquicquam sibi accidere posse judicat, ex liness answered, That our sayings had great animi sui sententia conficienda, post Sanc- likelibood of truth, for lacking of Issue Male tissimum Dominum nostrum, in Domino of the King's Stem, considering the nature Datario spem omnem collocavit, qui ex bac of Men being prone unto Novelties, and occasione, si operam suam ad optatum usq; disposed unto Parties and Factions. Tbe exitum interponere non gravetur, Regiæ Realm of England would not only enter into Majestatis animum et pectus, sic omni ex their accustomed Divisions, but also would parte promerebitur, ut dicta Majestas non owe or do small devotion unto the Church; solum omnia curatura sit, quæ ex Domini Wherefore his Holiness was right well con. Veronensis commodo et ornamento fuerint, tent and ready to adhibit all Remedy that sed eam etiam munificentiam et gratitudi- in bim was possible as this time would nem addet, quæ majorem vel integram par- serve. And because he was not expert in tem, a captivitate Redemtionis persol- making of Commissions, he would consult vendæ compensabit ; In me vero non aliam with the Cardinal Sanctoruin Quatuor, and use fidem et amicitiam experietur, quam ab ullo bis advice, which we sbould shortly know. fratre posset expectare.

Et bene valete. We perceiving that the obtaining of our Londini ex meis Ædibus. Die quinto De- Charges after the King's and your Graces cemb. M. D. XXVII.

pleasure, depended much upon the Advice Vester tanquam frater Amantiss. of Sanctorum Quatuor, did prevent his going T. Cardinalis Eborac. unto the Pope and delivering your Graces

Letters with Recommendations accordingly, IV.-Rome, Jan. 1. 1.528. we desired bim to be good and favourable Two Letters of Secretary Knight's to the Car- unto our Requests in the King's behalf; and dinal and the King, giving an account of

for the better obtaining of our desires, we his Conference with the Pope about his Di. promised to see unto him with a competent

reward. Taken from the Originals.

And this communication had, we

shewed unto him the Commission, wbich be (Cotton Libr. Vitell. B. 10.)

said could not pass without perpetual disPlease it your Grace to understand, honour unto the Pope, the King, and your That immediately upon the receipt of your Grace; and a great part of such Clauses as

[ocr errors]

vorce.

!

TO THE KINO.

be omitted, he hath touched and laid reason Monsieur Lautrech bad been with him or for the same in a Writing, which I do send pigh unto hini. The Pope most instantly unto your Grace with this. Considering his beseecheth your Grace, to be a mean that great experience, Wisdom, Learning, and the King's Highness may accept this in a the entire affection that he beareth unto the good part, and that he will take patience King and your Grace; and that it was far for this little time, which as it is supposed from the King's desire, and nothing for your will be but short, and (in omnem eventum) I purposes, that I sbould first have sent the do bring a Commission with me, and a Dis. said Cardinal's Sayings unto your Grace, pensation, which I trust the King and your and abide answer, and eft-soons prevent to Grace will like well. do the same : Considering also that the said We have given unto my Lord Cardinal King desireth a Commission convenient and Sanctorum Quutuor 4000 Crowns, and unto sufficient, we desired bim to make the mi- the Secretary 30 Crowns. pute of one, which he gladly did : When it With this Your Grace shall receive a Letter was made, the Pope said, That at his being from the Pope's Holiness, Item, a counsel of in the Castle of St. Angelo, the General of Oldrand, that giveth light unto the King's the Observants in Spain, required his Holi- Cause. I shall make the most diligence ness, in the Emperor's Name, not to grant homeward that I can.

Our Lord Jesus preunto any Act that might be preparative, or serve Your Grace. otherwise, to Divorce to be made between Your most humble Servant and Chaplain, the King and the Queen : and moreover de

W. KNIGHT. sired an Inhibition, that the said Cause At Orvieto, this first day of January. should not come in knowledge before any Judg within the King's Dominions. The

Rome Jan. 1, 1528. Pope answered that lihibitio non datur nisi post litem motum. And as unto the first his Holiness was content, if any like thing were Please it your Highness to understand, demanded, to advertise the Emperor before, That as soon as the Pope was at liberty, and that he did let it pass; and this was in a came unto Orvieto, I resorted unto his Holimanner for his Holiness being in Captivity. ness with all diligence; and at my coming But his Holiness being yet in Captivity, as unto him, did make congratulation on your your Grace reports, and esteemeth him to Highness behalf; forasmuch as he was rebe as long as the Almaines and Spaniards stored unto bis Liberty, wbich he accepted continueth in Italy; he thought if he should very joyfully and thankfully, giving unto your grant this Commission, that he should have Highness manifold and high thanks for your the Emperor his perpetual Enemy, without great goodness, as well proved in his adverany hope of reconciliation : Notwithstand-sity, as when he was in his most felicity. ing he was content rather to put bimself in After this he rehearsed my being at Rome, evident ruine, and utter undoing, then the bow dangerous it was, inasmuch as when my King, or your Grace, should suspect any being there was detect, espial was made, and point of ingratitude in him, heartily desiring I was not passed out of Rome for the space cum suspiriis & lachrimis, that the King and of two hours, or two hundred Spaniards in. your Grace, wbich bave always been fast vaded and searched the House. ` He sbewed and good unto him, will not now suddenly also that he had received all such Letters as precipitate bim for ever; which should be I at my being at Rome did send unto his Hodone, if immediately upon delivering of the liness; wbereby he did perceive the Effret Commission your Grace should begin Pro- of your Highness desire concerning your Discess. He intendeth to save all upright thus: pensation : And albeit he did send nie word If Monsieur de Lautrech would set for- that I should depart, and his Holiness would wards, which he saith daily that he will do, send unto me the said Dispensation fully but yet he doth not, at his coming, the speed. Nevertheless he trusted that your Pope's Holiness may have good colour to Highness would be content to tarry for a time: say. He was required by the Ambassadour for the General of the Observants in Spain of England of a like Commission. And being lately in Rome, had required him, acdenying the same, because of his promise cording unto his Instructions, that he should untó tbe General, he was eft.soons by Mon- suffer nothing to pass that might be prejusieur de Lautrech, to grant the said Com. dicial or against the Queen, directly or indimission, inasmuch as it was but a Letter of rectly, but that the Pope should first adver. Justice. And by this colour he would co- tise thereof certain of the Cæsarians here. ver the Matter, so that it might appear unto And forasmuch as this Dispensation might the Emperor, That the Pope did it not as encourage your Grace to cause my Lord Lehe that would gladly do displeasure unto gate Auctoritate Legationis to hear and decern the Emperor, but as an indifferent Prince in the Cause that your Higbness intendeth, that could not nor might deny Justice, spe- and his Holiness standeth as yet in mannee cially being required by such Personages ! in captivity and perplexity : His Holiness and iinmediately he would dispatch a Coin. therefore besought your Grace to have pamission, bearing date after the time that tience for a time, and it should not be long

be.

e're your Highness should have, not only that the Lord Cardinal Sanctorum Quatuor, hach Dispeasation, but any thing else that may lie taken great pains to pen, as well your Disin his power. I replied unto this, That his pensation as the Commission ; for which, and lloliness bad once granted it, and that I had that hereafter he may do unto your Highness dispatched a Post, and made relation thereof, the better service, Mr. Gregory and I bave by my Writings, unto your Highness ; so that rewarded him with 4000 Crowns, of such I could not imagine by what reason I might Money as your Highness hath caused to be persuade unto you that he would perform the made unto Venice for the furtherance of your promise that he had once broken. In con. Causes. But albeit that every thing is passed clusion; He was content that your Highness according to your Highness pleasure, I cannot should bave it, but he would have it delivered see, but in case the same be put in execution with this condition ; That the Prothonotary at this time, the Pope is utterly undone, and Gambora and I, should beseech your High- so he saith himself. The Imperialisis do daily ness not to attempt any thing in your Cause spoil Castles and Towns about Rome; Monagaiust the Queen, till such time as the Pope sieur de Lautrek is yet at Bonony, and small were frankly at his Liberty; which could not hope is of any great Act that he intends. The be as long as the Almaynes and Spaniards Cæsarians bave taken within these three days, did thus reign in Italy; and promise made, two Castles lying within six miles of this: we should deliver the Dispensation : and in and the Pope being in this perplexity, not my poor judgment, it was best always to be assured of any one Friend but of your Highin possession of this Dispensation. After ness, that lieth too far off'; if he do at this this be shewed the Minute unto the Cardinal time any displeasure unto the Emperor, he Sanctoriem Quatuor, willing bim to reform it thinketh he is undone for ever; wherefore he according to the style of this Court; wbich puts his Honour and Health wholly into your done, he shewed it unto me, and after said, Highness Power and Disposition. This morn. That he thought good I should depart, be- ing I return homewards, and Gregory de Cascause I rode but competent Journies, and the sali goeth in my Company as far as unto FloProthonotary Gambora should follow by Post rence; and from thence he goeth unto Monand bring tlie Bull with him, which is of the sieur de Lautrek, to solicit him forwards, if same form and substance that your Highness's it

may

The Holy Ghost send your HighAlinute is of: And if there be any thing ness a prosperous New Year, and many. omitted, or to be added, his Holiness is al Your most humble Subject, ways content to reform it, and to put it under

Servant, and Chaplain. the same date that the same Dispensation

W. KNIGHT. now beareth ; the Copy whereof I do send At Orvieto, the first day of January. unto your Highness with this, the Commission General and Protestation being void, because they were conceived durante captivitate only.

V.-Rome, 10 Jan. 1528. And here, on my behalf, none other thing being to be done, I took my leave of the Pope a part of an Original Letter from the same Perand departed. At my coming unto Scarperii son to Cardinul Wolsey, by which it appears near unto Bonony, I did meet with Thadeus that the Dispensation was then granted and this Courier, which brought certain Expeditions Triplicat; the one unto the Prothonotar Gambora, the other unto Gregory de Cassali,

[Cotton Libr. Vitel. B. 10.] and the third unto me; among which was a Your Grace commandeth, That I should general Commission Triplicat, the one to be send the Commission and Dispensation with committed to my Lord Legate; and if that diligence, in case they were sped, before the could not be obtained, because my Lord Le receit of your Grace's Letters sent at this time. gate might be thought partial, then the same Wherefore the Prothonotar Gambora and I to be committed unto Stapbileius. Item ; being commanded sub pænu Excommunicationis There was a Copy of a Dispensation, where to deliver the same, with a certain Request 1 perceived, by your Grace's Letter, that your to be made to the King's Highness and his pleasure was to bave your Dispensation in Grace, at the time of delivery; I send the form, after the minute that Barlow brought, same at this time unto Gambora, requiring which was then sped, and already passed; him in any wise to make diligence towards so remained nothing to be sped, but the Com- the King's Highness, and not to abide my mission your Highness pleases. This know. coming; the Request and Cause thereof your ing, I caused my Servants to continue their Grace shall perceive by mine other Leiters Journey, and with one Servant and this Cou. adjoined herewith. And supposing that when rier. I returned unto Orvieto with Post-Horses; your Grace hath seen my Letters, and the where Mr. Gregory and I, with much Busi- Dispensations, and considered this time well, ness, have obtained a Commission directed it may chance that the King and your Grace unto my Lord Legate, not in the form that will be rather well content with that that is was conceived in England, but after such passed, without suing for any other thing that manner as is sufficient for the Cause, and as could not be obtained without long traci, and I trust shall content your Highness; wherein peradventure not so. Your Grace bath com

sent over.

« ZurückWeiter »