Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

mitted as much unto Gregory de Cassali at quatur, mittatur publice pro Legatn, qui this time, as unto me, which being near unto Consistorialiter mittetur, ita eniin mazima the Pope, wiil without fail do his best dili. expediret : nam Cardinalis Sunctorum Quatuor gence : And if it shall be thought good unto et Symonetta dicunt hoc certum esse, quod the King's Highness, and your Grace, that I si Regina citetur illa nibil volet respondere, do return unto Orvieto, I shall do as much nisi quod protestabitur locum et judices susas my poor Carcase may endure, and thereby pectos esse, et Cæsariani petenta Pontifice at Turine I shall abide the knowledge of your per viam Signaturæ, justitiæ Inhibitionem Grace's pleasure. The Datary bath clean qua Rex aliam nullaın possit Uxorem capere, forsaken the Coust, and will serve no longer et si capiat proles non sit legitima donec but only God and his Cure. The Cardinal causa non definiatur, et petent Commissionen Campegius continueth in Rome sore vexed qua Causa audiatur in Curia ; de Inbibitione with the Gout; The Cardinals Pisane, vero Pontifex non potest negare, neq; et Trivuleis, L'rsine, Gadis and Cesis, remaineth Commissionem nisi injustitia et mera vis for Hostages. The Cardinals Monte, Sunc- inferatur, adversus quam omnis mundus ex. torum Quatuor, Ridulph, Ravenna, and Pe- clamaret. Quod si Rex aliam Uxorem cerusino, be with the Pope ; the rest abides perit hoc non possunt petere, et si petant, absent. Our Lord Jesus preserve your negabit Pontifex quod jure possit, nec aliud Grace.

dicere poterunt vel allegare, nisi quod CardiYour most humble Beadsman nalis Eboracen. et Cardinalis mittendus et At Aste, the 10th and Servant,

locus sit suspectus, et petere quod Causa day of January

W. Knight. videatur hic, in quo si deducatur, statim fere

tur sententia quam Pontifex maturabit, non

servatis terminis propter momentum negotü VI.–Orvieto the 13th of January.

et alias rationes, quas sciet Pontifex addu.

cere, et ita bic obiinebuntur sententiæ quæ Gregory Cassali's Letter about the Method in per totum Orbem approbabuntur, quibus

which the Pope desired the Divorce should be nullus Hispanus aut Germanus poterit conmunagel. Taken from a Copy written by tradicere, et mittentur in Angliam declarandæ Cardinul Wolsey's Secretary.

per Cardigales prout Rex voluerit, et hoc

etiam non obstante Pontifex mittet Cardi(Cotton Libr. Vitel. B. 10.]

nalem. Heri et hodie ad multam diem sum allo Tandem hic est modus rebus omnibus sequutus Sanctum Dominum nostrum de mit- cure medendi, ad quem sequendum vos Ponendo legato, insequens ordinem a Reveren- tifex hortatur, et rogat ut nihil dicatur quod dissimo Domino Eboracen, suis literis 27 ab eo procedat. Iste modus non videtur Decemb. mihi præscriplum. Pontifex osten- inutilis, quia hic Auditor asserit, non aliter dit se cupidissimum satisfaciendi Regiæ esse faciendum si bene volumus; et quia Excellenuæ, cui oinnia se debere fatetur, et Reverendissimus Cardinalis Dominus Ebonunc habuit mecum longum de bac re collo. racen. instat pro celeritate, interim accersiri quium, ut inveniatur modus omnia, bene, poterit qualiscunq; Legatus Rex voluerit, et firme et secure faciendi, quo facto et tueri magis satisfiet vulgo in mitiendo Legato, possit ; ideoq; consulere voluit judicium veluti ad definiendam causam, et hic etiam Cardinalis Sanctorum Quatuor et Symonettæ, ut dixi omnia fient quæ super id Rex petierit. qui excellentior et Doctior Auditor Rotæ est, Præterea Pontifex, id quod fecit ut me cum quibus sub sigillo Confessionis egit, ut resolverein ad has literas scribendum, con

corum consilio inveniatur produs, ad tentus est mittere quemcunq; Cardinalem moram tollendam, et causam secure pera- ego petiero, sed ait oportere ut aliquis mittagendam: dtq; ita Pontifex cum illis, in hoc tur habilis, id est Doctor in Jure, vel in quod sequitur, se revolvit, videturq; optimus, Theologia, qui sunt isti Campegius, Cæsariverus et securus modus, et me rogavit, ut nus, Senensis, Cæsis, Araceli, Monte, qui pullo pacto dicam boc obtinuisse ab ejus senex est et immobilis ; Cæsis in obsidem ivit Sanetirate sicuti revera obtinai, nam Cæsari- Neapolim, Cæsarinus Episcopatum habet in ani eum statum pro suspecto allegarent, sed Hispania, Araceli podagra laborat et Frater quod dicam me habuisse a Cardinali Sunc- est, Senensis est Imperialis et non valde prutorum Quintuor, et a dicto Auditore. Dicunt dens, Campegius esset maxime ad proposiquod Rex deberet committere istic causam tum, sed Romæ est locum tenens Pontificis, Cardinali, ratione Commissionis quam attulit unde non posset discedere, continuantibus Secretarius, vel propria Authoritate Legadiscordiis inter Germanos et Hispanos, neq; tionis, quod facere potest ; et ubi causa fuerit auderet egredi a castro; sed hoc periculum commissa, si Rex conscientiam suam per- et dubium brevi expedietur, nam intra octo sential coram Deo exoneratam, et quod recte dies Cæsariaui cogentur sibi consulere ut possit facere quod quærit, quia nullus Doctor eant in Regnum, si Dominus Lautrek eo in mundo est, qui de bac re melius decernere progrediatur, vel ibunt Senas per ita Florenpossit quam ipse Rex, itaq; si in hoc se re- tiæ, et tunc Campegius poterit exire, et si solverit, ut Pontifex credit, slatim causam Rex ita jusserit statim accingetur itineri. committat, aliam Vxorein ducat, litem se- Pontifex jussit ut scribam, quod nunquam

ex

[ocr errors][merged small]

causa.

ingenio aut studio deerit in excogitando ut his literis, tum per Oratorem istic nostrum
adimpleat desiderium et voluntatem Regis, immortales gratias Reverendissimis vestris
et quod solum ista proponit pro meliori se. Dominis agimus, existimetisq; quicquid a
curitate, ne ista fiant quæ postea referri nobis præstari queat, id suo ornamento et
debeant, quod pareret dilationem et difficul- commodo promptissimum futurum,
tatem, et quantum ego possim conjicere Pon.
tifex exoptat satisfacere Regiæ voluntati.
Pontifex denuo replicavit quod se totum reji:

VIII.-Febr. 10, 1528.
cit in Brachia Regiæ Majestatis, et quod A duplicate of the Cardinal's Letter to the Pope,
certus est quod Casar nunquam boc illi

about the Divorce ; corrected with his ignoscet, et quod ex hac occasione vocabit

own hand. eum ad Concilium, vel nihil aliud quæret nisi ut eum omni statu et vita privet; et dicta

[Cotton Libr. Vitel. B. 10.] Sanctitas parvam spem habet in Gallis, nisi BEATISSIM E Pater, post humillimam Comquantum operabitur per Regiam Majestatem mendationem, et Sanctissimorum pedumi et Reverendissimum Dominum Eboracen. oscula, doleo atq; gravissime excrucior, Ad quod Respondi, illum ex præteritis et quod ea quæ tanta solicitudine, literis et præsentibus posse judicare futura. Tandem nunciis apud Beatitudinem vestram ago, affirmo, quod si semel tollatur Cæsarianorum nequeam, ut unice et rerum omnium maxime metus, poteritis ex arbitrio vestro disponere vellem, prius tractare, hoc est, negotium de sede Apostolica.

Potentissimi Domini mei Regis, negotium Cardinalis Campegius ad Pontificem scrip- inquam rectissimum, honestissimum ac sancsit, quod sunt tres dies ex quo frater Genera- tissimum, in quo procurando non aliter me lis communicaverat secum negotium Regiæ interpono, quam in ejus Regiæ Majestatis Majestatis, et quod dixerat ut ad ejus Sanc- salute tuenda, in hoc Regno conservando, in titatem scriberet, ut omnino faceret aliquam publica tranquillitate fovenda, in Apostolica Inhibitionem ne causa istic tractaretur. Ad Autoritate, in mea deniq; vita et anima proquod Pontifex non respondit, sed respondebit, tegenda debeo. Beatissime Pater, ad vestræ se nihil de eo posse facere, quia non pendet Sanctitatis genua provolutus, obsecro et ob

testor, ut si me Christianum virum, si bonum
Cardinalem, si S. Sancto isto Senatu dignum,

si Apostolicæ sedis membrum non stupidum VII.-Januar. 1528. ad Collegium.

et inutile, si recti, justitiæq; cultorem, si

fidelem Creaturam suam, si demum æternæ A Duplicate. The King's Letter to the Colledg salutis cupidum me existimet, nunc velit mei

of Cardinals; from which it appears how Consilii et intercessionis rationem babere, et much they faroured his Cause.

pientissimis bujus Regis precibus, benigne, [Cotton Libr. Vitel. B. 10.]

prompteq; &dnuere : quas nisi rectas, sancHENRICUS Rex, Reverendissimus in tas ac justas esse scirem, omne prius suppliChristo Patribus Dominis Episcopis Patri- cii genus ultro subirem, quam eas promovebus et Diaconis S. R. E. Cardinalibus et rem, pro hisq; ego vitam meam et animam Amicis nostris Charissimis salutem. Nibil spondeo. Alioquin vereor (quod tamen neunquam tam grande esse posse putavimus, queo tacere) ne Regia Majestas liumano, quin de ista Sancta sede, vestrarumq; Reve- divinoq; jure (quod habet ex omni Christirendissimarum Dominat. summa erga nos anitaie suis his actionibus adjunctum) freta, benignitate, illud semper audacter nobis postquam viderit sedis Apostolicæ gratiam, fuerimus polliciti, quod certe S. Sanctum et Christi in terris Vicarii clementiam desistud Collegium, quotiens ullam nobis gratifi- peratam, Cæsaris intuitu, in cujus manu neucandi occasionem oblatam habuit, cumula- tiquam est tam Sanctos conatus reprimere, tissime præstitit: Cæterum benevolentiam ea tunc moliatur, ea suæ causæ perquirat reistam vestram, et singulare in nos studium, media, quæ et non solum huic Regno, sed nunc longe superavit, alacritas, quam in nos- etiam aliis Christianis Principibus, occasio. tra omnium gravissima causa, juvanda ac nem subministrarent, sedis Apostolicæ Autopromovenda, in publico Cousistorio, aman. ritatem et Jurisdictionem imminuendi, et tissime omnes exhibuistis, quo certe beneficio vilipendendi, non absq; Christianæ Reip. sic Sacro isti Collegio Sanctissimæq; isti perturbatione : Quibus malis potest vestra sedi adstrictos nos fatemur, ut vehementis. Sanctitas sua autoritate et prudentia mederi. sime optemus gratiam, vel sanguine ipso, Hæc loquor ut Christianus, et ut devotissipublice ac privatim Reverendissimis Domi- mum istius Sedis membrum sincere suadeo; nat. vestris quoq; posse referre. Quocirca non affectus, non Principis amor, non serviiterum eas impense rogamus, ut in suo erga tutis vinculum me impellit, sed sola rectitunos affectu perseverare non graventur, effi- dine ad id adducor. Cæterum animi solici. ciemusq; (Deo bene juvante) ut brevi per. tudo non sinit plura exprimere. Vestra spiciant, apud gratum et memorem Princi. Sanctitas in tam justo Regis voto adnuendo, pem, Sanctæq; Rom. Ecclæsiæ observautis- sic ejus Majestatis animum sibi devinciet et simum, sua se beneficia et officia collocasse, conservabit, ut non solum ipse et ego, sed luterim vobis quas possumus ex animo, tum omnes ejus subditi sint ad omnem occasio

nem, opes, vires, et sanguinem in Sanctitatis rimum mereatur; meo igitur nomine affirrestræ, Apostolicæ Sedis beneficium, liben. mabitis, sic meam me esse operam apud hunc tissime profusuri. Mitto ad Beatitudinem Serenissimum Regem interpositurum, ut pavestram hujus rei gratia, Dominum Stepba- lam constet omnibus, me Ecclesiæ membrum num Gardinerum, Primarium Secretissimo. non omnino inutile aut stupidum esse. rum Consiliorum Secretarium, mei dimidium, De aliis vero rebus, in quibus S. D. N. et quo neminem habeo cariorem ; referet ille benignitatem et Reverendissimi Domini Sanccuncta distinctius, meum pectus aperiet. torum Quatuor opera et Patrocinio Regiæ Vestram igitur Sauctitatem humillime rogo, Majestati et mibi in præsentia est opus, per ut eum loquentem me liqui existimares, et Dominum Stephanum copiose vos instruo, eam fidem quam presenti inihi baberet, illi iterum atq; iterum impense rogans, ut solita et Domino Edwardo Foxo Regio familiari in vestra diligentia et sedu litate ex nostra exomoibus præstare, et me a tam anxia expec- pectatione eas curare conficereq; velitis. tatione liberare dignetur.

X.-Rome, Feb. 1527. IX.- Cardinal Wolsey's Letter to Gregory Cassali, directing him to muke Presents at Rome.

The Decretal Bull that was desired in the [Cotton Libr. Vitell. B. 10.)

King's Cause. Tenta deinde sunt, tamq; magna officia,

[Cotton Libr. Vitell. B. 12.] quæ Reverendissimus Doniinus Sanciorum Dilecto, &c. Salutem et Apostolicam Quatuor, tum erga Regiam Majestatem, tum Benedict. Sedis Apostolicæ Suprema Autoerga me, nunquam non amantissime exhibuit, ritas potestatis suæ copiarn sic omnibus exut quum ea in agendis gratiis assequi cona- bibet, ut pro causarum, personarum et temmur, id animo facilius complecti, quam exte- porum qualitate remedia singulis ad ædificariori ullo propensæ nostra in eum voluntatis tionem subministrare, et causas ad Canonum testimonio indicare queamus: ad nostriq; in Sanctiones expensas æquissima certissimaq; euin summum studii et affectionis cumuluin, lance trutinans, laborantibus conscientiis et nunc tantum accessit, quantuin vix unquam fluctuantibus consulere, summamq; ipsis possit a nobis exsolvi; licetq; de ejus Re- tranquillitatem statuere contendat.

Cum verendissim. Dominat. ingenti Regiæ Ma- itaq; Clarissimus in Christo Filius noster jestati, et mihi gratificandi ardore nunquam Henricus Octavus Angliæ Rex, Fidei Defenaddubitaverim, sic tamen pectus suum, in sor, et Dominus Hiberniæ, sua nobis conRegiæ Majestatis promovenda juvandaq; questione monstraverat, quod cum Annos cansa, sic in meis seorsim curandis expedien- ab hinc decem et octo nobilem Mulierem Cadisq; negotiis, operam, fidem, autoritatemq; tharinam Ferdinandi quondam Hispaniarum soam interposuit, ut non minora semper Regis Filiam, Illustris Principis Arthuri Fraefficeret, quam nos optare potuerimus : quo tris sui defuncti quondam Uxorem, hortatu, cerle nomine, ita utrumq; nostrum, suo suo- suasu, ac consiliis eoruin, quibus se totuin in rumq; omnium commodo et ornamento de prima Regni sui Administratione crediderat, vinxit, ut non prius conquieturi sumus quam quadam sedis Apostolicæ Dispensatione prealiquo indicio rebus ipsis nostram vicissim tensa sibi bona fide Matrinionio copulasset, gratitudinem fuerimus testati ; quot enim ac ab eo tempore hactenus cum eadem tanmodis et quanta sollicitudine Reverendissi- quam cum vxore cohabitas-et, prole interim mus Sanctorum Quatuor de nobis sit optime fæmina suscepta et superstite ex eadem, ac meritis, res præstita indicat, et Dominus jam tandem post desperatam prolein MascuStephanus Secretarius meus suo Sermone ac lam, de stabilienda et confirmanda ejusdem relaxu assidue prædicat ; et quamvis minus. Filiæ suæ successione cogitarei, lustratisq; culum illud olim oblatum recusaverit, non Scriniis dictam super Matrimonio piatato tamen Regiæ Majestati satisfactum esse po. Dispensationem faceret proferri, doctorumq; test, nisi memoris sui animi pignus aliquod virorum judicia examinari, cujus quidein Disexhibuerit. Quocirca cuin endem Reveren- pensationis tenor sequitur, et est ialis, &c. dissimo Domino dexterime agite, ut in fami Quidam Sanctionum et Canonuni Ecclesiliari aliquo colloquio eliciatis, quibus rebus asticorum consulti, datam dictæ cum parratis ille maxime oblecietur, mibiq; quam pri- ejusdem conferentes, aliasq; nonnullas cir mum significate, num illi, aulæa, Vasa aurea, cumstantias quæ tum ante dictæ Dispensa. aut equi maxime probentur, efficiamq; ne tionis impetrationem, quæ etiam post eandem putet apud Principem inhumanum aut ingra- impetratam intervenerunt, ponderantes, tum tum sua se officia collocasse. Intellexi quoq; quod causa quæ in Bulla pretensa est pacis ex eodem Domino Stephano, quam ardentur continuandæ, viz. quæ ipsa tum coaluerat, idem Dominus Sanctorum Quatuor cupiat fæderibus percussis firma constiterat, mutuig ædificium Sancti Petri absolvi, veluti monu. etiam populorum commerciis aucta, nullum mentum illud Religionis ac pietatis perpetuo suæ violationis timorem incutiens, qui justus futurum, quod certe ejus animi consilium, ut et non omnino vanus dici posset, nec urgen. Sanctum ita dignissimum censeo, ut Chris- tissima proinde nec evidentissima videretur, tianorum Principum liberalitatem quam plu- qualem prohibitionis relaxatio exigat et re

quirat ; tum quod preces falsæ erant dum nar. procedi facientes ut ad finem celerrime per rabatur Prædecessori nostro, eundem Cha. ducatur, de Consilio Fratrum nostroruin, rissimum Filium nostrum tum cupere cum quorum in hac causa tam gravi atq; urgenti dicta charissima Domina Catharina contra- judicium adhibuimus, ac etiam eorum quos here Matrimonium, ad hoc ut pacis fædera et Sacræ Theologiæ peritissimos et juris Ecdiutius continuarentur, cum eo tempore, ut clesiastici callentissimos desuper consulendos asserit, impetrationem prorsus ignoraret, et audiendosq; putavimus, quoniam vitia et per ætatis immaturitatem, duodecimum, viz. defectus prædictos ejusmodi esse comperiannum non excedentis, affectuin hujusmodi mus, quæ pensata præfatæ Prohibitionis nainducere non potuerat; tum quod Protesta. tura, vires ipsius Bullæ merito enervarent; troue postmodum interveniente et vim Re- quo magis, viz. attestemur et palam facianunciationis habente, Dispensatio tunc per mus, quanta animi cura et solicitudine præRenunciationem extincta videretur; Deniq; fati Carissimi Filii nostri conscientiam huquod principes inter quos fædera conserva- jusmodi scrupulis et difficultatibus impediri, rentur, ante mandatam executioni Bullam implicari atq; vexari siistineamus, c'ım aliofatis concesserant; Bullam ipsam, tum ex quin te dilectum Filium nostrorum Cardin. surreptionis et obreptionis vitiis, quam aliis Eboracen. in illa Provincia et Apostolicæ etiam de Causis minus validam et inefficacem Sedis Legatum, a præclaris animi tui virtuesse renunciarunt et retulerunt scrupulum tibus, ad justitiam vero et æquitatem prodicti Regis animo conscientiæq; gravem in- pensissimo sincerissimoq; affectu nobis sic jicientes, eamq; illi opinionem inducentes, commendatum et cognitum babeamus, ut tibi ut Matrimonium prædictum non consistere merito soli omnem nostram Autoritatem, neq; hactenus jure constitisse judicaret. cum in bac Causa expedienda, tum etiam in Porro autem cum frequentius apud se, ut as. reliquis committendam putaverimus, dignisserit, animo volveret ac meditaretur, quales simus quidem nobis existimatus, qui partes exitus hujusmodi nuptiæ præfatæ habuerunt, nostras tractes et vices absentis posses supex quibus, viz. aliquot partus masculi imper- plere : Te tamen Dilectum Filium--a nofecti parimq; vitales prodiere, atq; ideo se bis specialiter istuc destinanduin duximus, omni spe successoris prorsus destitui, quo ut conjunctim in bac causa procedere possuain familiam ad paucos redactam conser- sitis, ita nibilomimus propter incertum cavaret, occurrente simul memoriæ Divina in- suum eventum mandatam Suthoritatem temterminatione quæ Fratris sui turpitudinem perantes, ut altero vestrum nolente aut imrevelanti, et illius Uxorem contra S. Sancta pedko alter omnia exequi et causam fine Dei præcepta accipienti inscribitur, præ- debito valeat terminare. Nobis ut præfertur serum ubi Dispensatio non interveniat, quæ conjunctim et ut præfertur divisim, ad cog. ex omni sua parte valeat et consistat, non- noscendum et procedendum summarie et de nullis etiam affirmantibus nostram non eate- plano, sine strepitu et figura judicii, ac de nus protestatem patere ut in ea specie gra- et super viribus dictæ Bullæ sive Dispensatiam faciamus, etiamsi ut scribit de nostræ tionis inquirendum, ipsam?; Bullam sive potestatis plenitudine non dubitet, juste dun- Dispensationem, si de vitiis prædictis aut taxat legitimeq; interposite, quam summam eorum aliquo tali probatione constiterit, quæ in terris agnoscit et veneratur, ad impro- licet aliis minus clara videatur, animo tamen bandas illas nuptias tantum undiq; videt Religioso, conscientiæq; vestræ, aut ejus consensuin ut illas animo abhorreat, nec alio- vestrum qui in hac Causa processerit, divirum rationibus posset dissuaderi quin abo. siin ut præfertur, satisfecerit, et verisimile minandas eas judicet, et Divinæ Majestati apparuerit, vel pacem quæ in Bulla prætenodiosas. Deniq; idem Carissimus Filius ditur sine hujus Matrimonii contractu connoster denita cum instantia nos precibus sol- sistere potuisse et continuari, vel dictum licitaverit, quatenus personæ suæ ut Regni Charissimum Filium nostrum, ut allegabatur, nobis semper devotissimi rationem habentes, non cupiisse contrahere Matrimonium ad hoc maturo judicio ab angustiis liberemus, quibus ut pacis fædera conservarentur, vel deniq; be usu præsentis Matrimonii per legeni con. Principes in Bulla nominatos, inter quos scientiæ privatum, nec ad aliud per leges fædera per illud Matrimonium continuatum publicas ante sententiam adınissum, vebe. iri allegabatur, ante mandatam executioni menter conqueritur comprehensum esse. Nos Bullam fatis concessisse, ipsam nullam, miigitur considerantes quot, quanta, tum in nus validam, ex surreptione et obreptione Sedem Apostolicam, tum in fidem Christia. inefficacem, irritam et inanem fuisse, semnain officia præ cæteris exhibuerit, promeri. per et esse pronuntiandam et declarandam; tus eo nomine nt nostræ vicissim potestatis Matrimonium autem prædictum, quod ejusgratiam uberrimam et promptissimam refe- dem virtute consistere videtur, nullum simul rat, aliamq; illius causam atq; privati esse, ac minus legitimum esse, ac pro nullo miex qua nimirum pendeat salus plurimorum, nusq; legitimo haberi deberi decernendum; nec posse dictæ causæ decisionem diutius ipsos porro contrahentes ab omni contractú proferri et protelari sine gravi discriminis Matrimoniali hujusmodi liberos, a consortio periculo, dicui vero Principis cruciatu max- conjugali quod hactenus observarunt separari ima qua nos ex gratitudinis vicissitudine deberi, sententiendum et autoritate nostra minueret debeainus, qua decet festinatione separandum. Deniq; utrumque ad contra

hendum cum alio vel alia, novum conjugium nullis, cassis, irritis et inanibus reputantes, ineundi, licentiam et facultatem tribuendum ac talia esse et baberi, istisq; omniuo arte. et concedendum, citra omnem recusationem, riora judicari, præsentia vero semper posteaut appellationis interpositionem, committi- riora, et post illa repetita, emissa et destimus et demandamus vices nostras ; ac vos nata, censeri ac tanquam ultima et posteriora conjunctim, et altero vestrum nolente ut contrariis sic deinceps emittendis derogare præfertur aut impedito, divisim, ad præmissa debere, et cæteris contrariis non obstantibus exercenda et expedienda, plenæ finaliq; ex- quibuscunque. ecutioni demandanda, Vicarios nostros et nostrum Vicarium, aut si quo alio nomine uti poterimus, quod demandalam in præ. XI.The Curdinal's Letter to John Cassali dictis Autoritatem ampliaret, cum omni po about it.Taken from a Duplicate written by testatis plenitudine tam absolutæ quam or his Secretary. dinariæ, quatenus vel ad præfati Matrimonii congruam dissolutionem, vel novi contra

[Cotton Libr. Vitel. B. 10.) hendi firmam Constitutionem, expedire vide REVERENDE Domine Protonotari, tanquam bitur aut pertinere ; ita etiam ut Autoritate Frater Amantissime, cum aliis meis literis præsentis Commissionis nostræ, cum omni. copiose ad vos perscripsi Regiæ Majestatis bus illis Canonibus, ad validiorem efficacio- animum, et desiderium super his rebus quas remq; processus vestri firmitatem poteritis vobis in præsentia commisit, suo nomine dispensare, quæcunq; eidem obstare puta- S. D. N. declarandas. buntur, omnemq; defectum quacunq; ex Nunc vero ob bumillimam sinceramq; causa contingentem nostræ Autoritatis in- meam Devotionem, quæ ex jure et officio non terpositione, Dispensatione Apostolica sup- solum ejus Sanctitat, sed miseris Ecclesize plere possitis et valeatis, tam prolem ex pri- sublevandis rebus, dignitatiq; Apostolicæ mo Matrimonio susceptam propter bonam restituendæ adstringor, bis literis vos instrufidem Parentum, si ita expedire visum fuerit, am super quibusdam rebus, præcipue et aclegitimam decernendo, pronuutiando et pro- curate notandis et considerandis, quas post mulgando, quam ex secundo Matrimonio humillimam, reverentissimamq; meam Com. suscipiendam ; legitimitatem etiam utriusq; mendationem dictæ Sanctitati, meo nomine prolis, censuris et pænis Ecclesiasticis qui- sigillatim, speciatim declarabitis; et cum buscunque, per modum decreti aut Sanctionis causam concernant, quam Regia Majestas perpetuæ muniendo et vallando, omnibus nunc maxime optat et requirit, eandem Sancvalidioribus et efficacioribus modis et formis titatem vehementissime rogabitis, ut cuncta quæ de jure concipi et excogitari poterunt, legere et bene notare non gravetur. facimus, constituimus et ordinamus per præ Primo itaq; indolens infælicem adver. sentes: et quicquid per vos conjunctim, ut sumq; præsentium rerum successum, in quo præfertur, aut divisim procedentes, per cogni. S. D.N. Cardinaliumq: Collegium versatur, tionem judiciariam et summariam, aut extra diuq; ac noctu mente volvens, quo pacto judiciariam, processus quoscunq; faciendo, quibusve modis, totis meis viribus, omni pronunciando aut promulgando, eosdemve sumptu molestiaq; neglecta, et cum proprii executioni mandando, Dispensationes quas- sanguinis vitæq: effusione, ministerium alicunq; aut gratias in præmissis concedendo quod impendere, tantæq; afflictioni solamen et faciendo, et generaliter in aliquibus præ- afferre, et Ecclesiæ Sanctissimi Domini nosdictorum potestatem nostram vel ordinariam tri collapso statui opitulari, in quam rem haud vel absolutam exercendo, ut præfertur, ac- dubie quoadq; vita suppetet incumbam ; tum, gestum, decretum, dispensatum, pro- mihiq; in hac cogitatione versanti, in mennuntiatum, mandatum, aut executum fuerit, tem recordationemq; subiit, mirus quidem et jd omne et totum, cum primum poterimus, grandis affectus, qui Divina sic disponente ratum, gratum et firmum habentes, in vali. Providentia, ex instanti assiduaq; mea opera diseina et efficacissima forma confirmabi- provenit, ut hunc optimum Dominum meum mus, nec eorum aliqua unquam infirmabimus Regem inducerem, eique persuaderem quod aut infringemus, a'it eorum alicui contrave. ad arctissimam istam intimamq; cordis et niemus, nec interim revocabimus ; decla- animi conjunctionem deveniret erga, S. D. N. rantes etiam et protestantes per præsentes, Ecclesiæq; et sedis Apostolicæ tutelam ac nostræ intentionis esse, ut præsens Commis- patrocioium suscipiendum, memoriæq; sucsio, sive Delegatio Autoritatis nostræ, per- currunt innumeræ rationes a me adductæ, ut petuo effectu gaudeat, et usq; ad finalem Regiam Majestatem, quæ Cæsari tenacissime prædictorum conclusionem extremumq; ter- inhærebat. adducerem, ad S. D. N. defensiinimum duret et consistat, non obstantibus onem, rerumq; Italicarum tutelam amplec. quibuscunq; decretis, sententiis, mandatis, tendam, ac inter omnes allegatas rationes, rescriptis, literis aut Brevibus in contrarium, nulla fuit validior aut vehementior, vel quæ deinceps per nos tanquam irritatoriis, dero. Regiæ Majestatis pectus magis permoveret, gatoriis aut revocatoriis præsentis Conces- quam intimna securitas, perfectaq; constantia, sionis nostræ, emittendis, destinandis aut quam ei assidue indesinenterq; insinuavide promulgandis ; quibus omnibus expresse per ejus Sanctitatis vera optimaq; et flagranti præsentes derogantes, et illa omuia pro correspondentia in amore perpetuo indissolu

« ZurückWeiter »