Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

perem quæ isti se non sensisse dicent, in totum ab homine, quavis occasione vel causa laris, perdas operain. Macte igitur virtute, tam si quibus quomodolibet innodati existitis, ad sanctum opus aggredere, quo et Dei Ecclesiæ effectum præsentium duntaxat consequendum, prosis, et tibi immortale nomen atq; æternam harum serie absolventes, et absolutos fore cenin Cælis gloriam pares: quod ut facias atque sentes hujusmodi supplicationibus inclinati, Dei Ecclesiam tuo patrocinio munias, mag. vobiscum, ut impedimento affinitatis hujusnopere in Domino obsecramus, atq; ad illum modi ex præmissis proveniente, ac Constitu. finem ejusmodi libros et retinendi et legendi tionibus et Ordinationibus Apostolicis cætefacultatem atq; licentiam impertimur et con- risq; contrariis nequaquam obstantibus, Ma. cedimus. Dat. 7 die Martii, Anno 1527 et trimonium per verba legitime de præsenti inter Dosuræ Cons, sexto.

vos contrahere, et in eo, postquam contractum fuerit, etiamsi jam forsan hactenus de facto publice vel clandestine contraxeritis, (ac illud Carnali Copula consummaveritis, licite re

manere valeatis, Auctoritate Apostolica teAD

nore præsentium de specialis dono Gratiæ

Dispensamus; ac vos et quemlibet vestrorum LIBRUM SECUNDUM.

si contraxeritis)* (ut præfertur) ab excessu hujusmodi, ac Excommunicationis Sententia

quam propterea incurristis, eadem Auctori. 1.- The Bull for the King's Marriage with

tate Absolvimus, Prolem ex hujusmodi MaQueen Katherine,

trimonio, sive contracto, sive contrabendo,

susceptam forsan vel suscipiendam legitimam (Cott. Libr. Vitel. B. 12.)

decernendo. Proviso quod tu (Filia Catba. JULIO ULIUS Episcopus servus servorum Dei, rina) propter hoc rapta non fueris ; volumus

dilecto Filio Henrico Carissimi in Christo autem quod si hujusmodi Matrimonium de Fiji Henrici Angliæ Regis illustriss. Nato, facto contraxistis, Confessor, per vos et quemet dilectæ in Christo Filiæ Catharinæ, Ca- libel vestrum eligendus, pænitentiam salutarissimi in Christo Filii nostri Ferdinandi Re- rem propterea vobis injungat, quam adimplere gis, ac Carissimæ in Christo Filiæ nostræ teneamini. Nulli ergo omnino hominum liElizabeth. Reginæ Hispaniaruin et Siciliæ ceat banc paginam nostræ Absolutionis, Dis. Catholicorum natæ, illustribus, salutem et pensationis et voluntatis infringere, vel ei A postolicam Benedictionem. Romani Pon- ausu temerario contraire; si quis autem hoc ufcis præcellens Autoritas concessa sibi de- attemptare præsumpserit, indignationem Om. super utitur potestate, prout personarum, ne- nipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli gotiorum et temporum qualitate pensata, id Apostolorum ejus se noverit incursurum. Dat. in Damino conspicit salubriter' expedire. Romæ apud Sanctum Petrum, Anno Incar. Oblatæ nobis nuper pro parte vestra petitionis nationis Dominicæ millesimo quingentesimo series continebat, Quod cum alias tu Filia tertio, septimo Cal. Januarii, Pontificatus Catharina, et tuuc in humanis agens quon- nostri Anno primo. dain Arthurus, Carissiini in Christo Filii nos. tri Henrici Angliæ Regis illustrissimi primogenitus, pro conservandis pacis et amicitiæ

II.—The King's Protestation against ne ribus et fæderibus inter Carissimum in

the Murriuge. Christo Filium nostrum Ferdinandum, et Ca [Cotton Libr. Vitell. B. 12.] rissimam in Christo Filiam nostram Elizabeth. In Dei Nomine, Amen. Coram vobis Reve Hispaniarum et Siciliæ Catholicos, ac præ- rendo in Christo Patre et Domino, Domino Rifacum Angliæ Reges et Reginam, matrimo. chardo Dei et Apostolicæ sedis gratia Epispium per verba legitime de præsenti contrar- copo Wintoniensi, Ego Henricus Walliæ Prini-seris, illudq; carnali Copula forsan con- ceps, Dux Cornubiæ et Comes Cestriæ, dico, summarissetis, Dominus Arthurus prole ex allego et in his Scriptis propono, Quod licet hujusmodi Matrimonio non suscepta decessit; ego minorem ætatem agens, et intra annos Cum a'item, sicut eadem petitio subjungebat, pubertatis notorie existens, cum Serenissima ad hoc ut bujusmodi vinclum Pacis et Ami- Doinina Katharina Hispaniarum Regis Filia, citiæ inter præfatos Reges et Reginam diutius Matrimonium de facto contraxerim, qui qui. perinaneat, cupiatis Matrimonium inter vos dem Contractus, quamvis obstante ipsa miper verba legitime de præsenti contrahere, nore ætate mea de se jam invalidus, impersupplicari nobis fecistis, nt vobis in præmissis fectus, nullius efficaciæ aut vigoris extiterit; de opportunæ Dispensationis gratia providere quia tamen annis pubertatis et matura ætate de benignitate Apostolica dignaremur: Nos jam superveniente, Contractus ipse per taci. igitur, qui inter singulos Christi fideles, præ. tum Consensum, mutuam cohabitationem, sertim Catholicos Reges et Principes, Pacis munerum aut intersignium dationem seu reet Concordiæ amænitatem vigere intensis desideriis affectamus, vosque et quemlibet ves. This passage does not occur in the MS., trum a quibuscunque 'Exconimunicationis, though it is to be found in Pope Clement Suspensionis et Interdict. aliisque Ecclesias- VII.'s commission to Cardinal Campeius. ticis Sententiis, Censuris, Pænis, a jure vel There are other verbal differences.

ceptionem, vel alium quemcunq; modum III.-- Cardinal Wisey's first Letter to Sir jure declaratum, forsan existimari seu videri Gregory Cussali, above the Divorce. poterit apparenter validatus aut confirmatus;

Taken from the Original. Ea.propter, Ego Henricus Walliæ Princeps prædictus, jam proximus pubertati existens,

[Cotton Libr. Vitellius B. 9.] et annos pubertatis attingens, Protestor, quod DominE GREGORI, Post meam cordatis. non intendo euudem prætensum contractum simam Commendationem, post ultimum vesper quæcunq; per me dicta seu dicenda, facta trum a me discessum er Compendio ad vos aut facienda, in aliquo approbare, validare, scripsi, ut oh nonnullas maximi momenti seu ratum habere, sed nunc in præsenti, non causas procurare differretis quod de Regiæ vi, dolo, nec prece inductus, sed sponte et Majestatis negotio in quibusdam nobis iralibere, nullo modo coactus, contra hujusmodi ditis Commissionibus continebatur, quoad Contractum reclamo, et eidem dissentio, rursus vobis significarem quid ea in re fieri voloq; et omnino intendo ab eodem contractu vellemus. Ubi vero ad Regiam Majestatem Matrimoniali prætenso, melioribus inodo et rediissem, variis crebrisq; cum ea habitis forma, quibus de juremelius, validius, aut sermonibus, adeo abunde ac distincte illi efficacius potero vel possim, penitus resilire, aperui quain ex animo ac diligenter, et quam et eidem expresse dissentire, prout in præ- sincere et ex fide, diu noctuque exopietis senti cuatra eundem reclamo, et eidem dis- eidem Regiæ Majestati inservire ; neque sentio. Protestorq; quod per nullum dic. ullum unquam laborem, periculum aut motum, factum, actum, aut gestum per me, lestiam vos velle recusare, ut omni studio ac aut nomine meo per alium quemcunque, viribus id fideliter præstare possitis quod illi quandocunq; aut qualemcunque, imposterum gratum aut acceptum quoquo modo esse posse faciendum, agendum, gerendum, aut expli- cognoveritis, omnemq; industriam vos esse candum, volo aut intendo in præfatum con- adhibituros quo vestræ fidei curæque comtractum Matrimonialem, aut in dictam Do- missa optatum finem consequantur ; quem minam, Catharinam tanquam Sponsam aut vestrum animum propensissima voluntate sic Uxorem meam consentire. Super quibus vos sub mea fide Regiæ Majestati insinuavi, ut omnes testimonium perhibere volo, requiro, meam hanc relationem atque sponsionem rogo, atque obtestor.

pectori suo constantissime adfixerit, certis. Per me Henricum Walliæ Principem. simaque fiducia concepit, omnino futurum

ut nostræ tunc expectationi quacunque in Lecta fuit et facta suprascripta Protesta- re et occasione respondeatis : 'Ex quo fit ut tio, per præfatum Serenissimum Principem

vestræ operæ, curæ atque prudentiæ ca nunc Dominum Henricum, coram Reverendo in tractanda et procuranda committat, quibus Christo Patre et Domino, Domino Richardo nihil magis cordi babeat, nihil ardentius er. permissione Divina Winton. Episcopo, Judi. optet, aut majoris sit momenti vel gravioris cialiter pro tribunali sedent. 'Et me Nota- successus, nec ullum habet Consiliarium, utrium infra scriptum ad tunc præsentem in cunque intimum, cui graviora possit commitejus Actorum Scribam in hac parte assumente, tere. Quum itaque, me intercedente et proet Testium infrascriptorum præsentiis. Anno curante. nunc vos Regia Majestas præ cæteris Dom. 1505. Indictione octava, Pontificatus

ad hoc fidei adsciverit et elegerit, ut in re tam Sanctissimi in Christo Patris et Domini nos- gravi fidelissima vestra opera ac ministerio tri Julii, Divina Providentia eo nomine Papæ utatur, fidemque illi meam de vobis jam ei secundi Anno secundo, Meusis vero Junii adstrinxerim, nihil ambigens quin postquam die 27 ; quo die Doininus Serenissimus Prin- ejus animum ac voluntatem cognoverius, fueceps proximus pubertati, et annos pubertatis ritisque abunde instructi quam maximi hæc auringens erat, ut tunc ibidem asserebat, in qæc nunc expono sunt momenti, utpote quæ quadam bassa Camera infra Palatium Re. potissimum concernunt Regiæ conscientiæ gium Richemondiæ, in parte occidentali exonerationem animæque suæ salutem, vitæ ejusdem Palatii situat. Super quibus omni

conservationem et incolumitatem, Regii bus et singulis, præfatus Serenissimus Prin. Stemmatis continuationem, publicumque ceps me Notarium præmemoratum Instru- commodum et quietem subditorum omnium, mentum conficere, et testes infra nominatos eorum pariter qui sub ejus imperio nunc via testimonium perhibere requisivit instanter, vunt vel qui postea unquam in hoc suo Regno et rogavit. In quorum omnium et singulorum

vivent; quumque perspiciam sedulum vestrum fidem et testimonium, præfatus Serenissimus Ministerium hoc in negotio impendendum Princeps sipra, et testes, ut præmittitur, ro

omnino redundaturum esse in præcipuam vise gati et requisiti, sua nomina propriis maui. tram exaltationem et utilitatem, postquam bus infra scripserunt. Ita est ut supra, quod sionem se obtulisse videtis, qua vestra sa

infelices istos jam passos successus occaego Joannes Raed. manu et signo meo maQuali Attestor.

milia hujusmodi operam huic Serenissimo

Principi pavare possil, quod statum omnem Giles Daubney, C Somerset. vestrum in longe meliorem quam antea sit Thomas Rowthale.

haud dubie restituturus et adaucturus, cerris. Nicholas West.

simum compertissimumque habeo, quod ob Henry Marny.

has tam urgentes causas et tam graves suc

cessuros effectus, adeo toto pectore vires quum revera nulla tunc dissensio aut belli omnes vestras industria ac studio tantæ con suspicio esset inter dictos Principes, vel Reficiendæ rei addicetis, ut omnia queatis ad giam Majestatem prædictam, quæ in teneris optatum exitum perducere ; atque ita pro- adhuc annis, nec in discretione aut judicio missum tidemque meam præstabius, tam op- constitutis agebat; nunquam deinde assentimum Regiæ Majestatis institutum juvabitis, sit, aut quicquam cognovit de bujusmodi ejus desiderio et expectationi omni ex parte bullæ Inj petratione, nec unquam hoc Matri. satisfacietis, et præter bene peractæ rei ho- monium optavit, aut aliquid de eo accepit norem et laudem comparandam, mercedem ante bullæ Impetrationem. Quocirca ab his quoque reportabitis tanti Principis liberali- omnibus Doctoribus atq; Prælatis judicatur tate dignam, quæ certissime cedet in perpe. hujusmodi Dispensationem non adeo validain tuum vestrum totiusque vestræ familia com- et idoneam esse ac efficacem, ut prædicium modum et incrementum: Et quum jam mihi Matrimonium manifeste justum legitimumq; persuadeam futurum omnino ut officiis ac- sit; sed potius quod multa possunt objici, tionibusque vestris sitis promissis sponsioni magnis probabilibusq; fundata et corroborata busque meis omnino satisfacturi, ad id pluri. rationibus, in non leve periculum Regiæ probus verbis neutiquam adhortabor, proinde ad lis, totiusq; Regni ac subditorum gravem rem nunc ipsam veno. Ånte hoc tempus perturbationem. Adhæc, postquam Regia vobis aperui, quemadmodum Regia Majestas, Majestas, qui Walliæ Princeps tunc erat, departim assiduo quo studio et eruditione, par. cimum quartum annum attigisset, contractus tim relatu ac judicio multorum Theologorum, Revocatio subsequuta est, Rege Patre eret in omni Doctrinæ genere doctorum viroruin presse nolente quod hujusmodi Matrimonium asseveratione, existimans conscientiam suam ullo pacto sortiretur effectum. His causis non esse sufficienter exoneratam, quod in Rex bic Serenissimus, tanquam bonus et Ca. conjugio existeret cum Regina, Deumque tholicus Princeps, timens ne ob tam diutur. prinio et ante omnia ac animæ suæ quietem nam cum Regina continuationem, indignatus et salutem respiciens, mox vero suæ Succes. et iratus Deus citius ex humanis evocaverit sionis securitatem, perpendensque accurate Masculam e Regina susceptam prolem, graquam gravia hinc mala provenirent, aperte viusq; a Deo supplicium expavescit si in sentit quam maxime futurum sit Deo moles. Matrimonio hoc non-legitimo perseveraverit; tum, inhonorificum sibi, et ingratum apud ho- ex bac ideo occasione, iutimis præcordiis mines, suisque subditis periculosum, ex hoc hunc Conscientiæ scrupulum concepit, in aninor sufficienti conjugio, si deprehendatur mo nihilominus babens, pro animi consciendicta Majestas sciens ac volens in eo perstare, tiæq; suæ quiete et salute, prolisq; securi. et vivere præter modum debitum, juxtaque tate, ad Sanctam Domini nostri sederq; ritum et legitima Ecclesiæ Statuta : quibus Apostolicam confugere, tantæ rei remedium igitur ex causis longo jam tempore, intimo impetraturus confidens, quod ob complura suæ conscientiæ remorsu, summique Dei ra. sua erga eam merita et officia tum calamo intionem habens, existimat animam suam læsam geniiq; viribus, tum armis præstita, subsidia et offensam, adeo quod, quum in suis copati- in Ecclesiæ calamitatibus prompte subminisbus actionibusque quibuscunque Deum potis-, trata, Sanctissimus Dominus noster non grasimum sibi semper proponat, ingenti cum vabitur sua benignitate, Authoritate ac faculmolestia cordisque perturbatione in hoc Ma- tate, intimum hunc Regiæ Majestatis cordi trimonio degit; super qua re maturum sa- inhærentem dolorem amovere, eumq; monumque judicium consuluit clarissimorum ce- dum ac rationem inire qua Regia Majestas leberrimorumque Doctorum aliorumq; com- prædicta Uxorem aliam ducere, et, Deo voplurium in omni eruditionis genere excellen- lente, masculam prolem in suæ successionis tiorum virorum ac Prælatorum, partim Theo- securitatem queat ex ea suscipere, et tam logorum, partin Jurisperitorum, tum in suo certam quietem in suo Regno constituere: Regno, tum alibi exis'entium, ut aperte ve. Quunq; ejus Sanctitas ab bis nunc captiva req; cognosceret, an Dispensatio antea con- detineatur, qui pro virili sua forsan conabun. cessa pro se et Regina, ex eo quod Regina tur impedire, turbareq; hoc Regiæ Majestatis Fratris sui uterini Uxor antea extiterit, va- desiderium et Statutum, ipsa præterea cogitur lida et sufficiens foret, necne ; demumq; a vias omnes excogitare, quibus dicta Sanctitas variis multisq; ex his Doctoribus asseritur, de hac re dexterius et commodius instrui, et quod Papa non potest dispensare in primo facilius adduci queat ad ea concedenda, gradu affinitatis, tanquam ex jure Divino, quorum medio et vigore Regiæ Majestatis moraliter, naturaliterq; probibito, ac si po- aninius et desideriuin queat optatum sortiri test, omnes affirmant et consentiunt quod hoc effectum : Proinde ipsa Regia Majestas de non potest, nisi ex urgentissimis ei arduis fide, industria, dexteritate prudentiaq; vescausis, quales non subfuerunt, Bulla præterea tra plenissime confidens, vult ut statim bis Dispensationis fundatur et concessa est sub literis acceptis, rebus aliis omnibus quibusquibusdam rationibus falso suggestis et enar- cunq; ab eo vel a quovis alio vobis commis. ratis, in ea namq; asseritur, quod, bæc Re- sis omino posthabitis, vias modosq; omnes gia Majestas Matrimonium hoc cum Regina possibiles excogitetis quibus potestis secretinpercupiebat, pro bono pacis inter Henricum sime, mutato habitu et tanquam alicujus Miseptimum Ferdinandum et Elizabetham, nister, vel tanquam Commissionem babeas a

Duce Ferrariæ pro nonnullis inter Pontificem Dei rationem, Masculæ prolis respectum, et eum componendis controversiis, vel alia hujus Regni bonum, et alia omnia ut superius qua licuerit securiori via, ad Pontificis præ- scripta sunt: addentes insuper, vihil vebesentiam et colloquium accedendi, omnibus mentius optari a tota Regui Nobilitate, subarbitris semolis, si fieri possit, pro vestris ditisq; omnibus nullo discrimine, quam è obeundis mandatis; quorum obtinendorum Regiæ Majestatis corpore Masculum hæregratia, si ita expedire judicaveritis, eam mer- dem a Deo sibi dari, in perpetuam consolacedem ac pecuniarum summam promittetis tionem, gaudium, quietem, ac totius Regni ac tradetis, his qui revera volent atq; pote- securitatem, posteritatisq; firmissimum colurunt hoc negotium ad effectum pertrahere, men; prudentiorumq; opinionem esse, quod quam summam, et ejus limitationem, judicio, Deus omnipotens a tanto bono concedendo prudentiæque vestra integram Regia Majes- divinam suam manum substrahit, ob errorem, tas remittit ; etiam si his danda foret qui culpamq; in dicto Matrimonio hactenus Pontificem asservant, vel cuicunq; alio qui admissam, quæ nisi mature corrigatur, gravos tuto ad secretum cum sua Sanctitate viora ex hac occasione in boc Regno mala Sermonem adducere, in locumq; tutum redu- succedent, quam antea unquam fuerunt cere posset : Cujus rei gratia, aliisq; ad hunc audita ; eteniin si hoc negotium in suspenso finem consequendum sustinendis oneribus et indiscussum relinqueretur, hujusmodi posnecessariis, pecuniæ ad summam decem mille sent quæstiones, controversiæ et contentiones ducatorum, per Mensarios Venetias transmit, ac factiones post defunctum Regem exoriri, tentur, qui illic in promptu aderunt, persol. ob Regni hæreditatem, quæ non possent in vendæ et consignandæ Prothonotario Fratri multorum ævo restingui, ut antea olim ex vestro, Regio illic existenti Oratori; per causa longe leviori accidit, neq; ex re tam eumq; de tempore in tempus ad vos trans- ambigua, tam sævæ olim depopulationes, mitti ea summa poterit quam huic obtinendo bella, intestinæq; controversiæ exortæ, et ad negotio conducere posse existimaveritis, ni. multum tempus continuatæ sunt, in extremumn bilq; ambigo quin dictam pecuniam fideliter et ferme ultimum Regni excidium; quæ quum collocetis, ex Regiæ Majestatis utilitate, ex tam gravia sunt, Sanctissimus Dominus nos. pectatione atq; sententia. Atq; ubi ad ter velati pater et gubernator Christianitatis Sanctum Dominum nostrum accesseritis, post prospicere ex officio debet, et quibuscunq; filiales et cordatissimas Regiæ Majestatis modis potest. pro viribus adniti et conari, ut measq; devotas et humillimas commenda- bæc Regna ac dominia quæ nunc supersunt tiones, et post exhibitas a Rege Credentiæ in fide et obedientia Ecclesiæ assidue contiliteras, in quibus in negotii adjumentum neat, inter quæ, Deo sit laus, hoc Regnum clausula vehemens est propria ejus manu con- haud recensendum est inter mipima sed tanscripta, ut ex earum exemplo cognoscetis, ejus quam illud quod hactenus juvavit, et posthac Sanctitati exponetis quam grave, molestumq; pro tuto præsidio semper haberi poterit, adRegiæ Majestati et mihi sit, audire infælicis- versus ea quæ cedere possent in Ecclesiæ simos eventus, calamitatemq; miserandam, Catholicæ vel sanctæ fidei detrimentum. in qua nunc ejus Sanctitas cum Reverendiss. Tertio, Sanctissimo Domino nostro proCardinalib, versatur, cum gravissimo detri- ponetis præsentem Ecclesiæ statum, rogamento irreparabiliq; sedis Apostolicæ il- bitisq; ut in mentem velit redigere, quo nunc liusq; Patrimonii jactura, ad quæ mala sub- in statu suæ Sanctitatis res cum Christianis levanda et corrigenda nullum in Regia Ma- Principibus versentur, cumq; privatæ conjestate officium desiderabitur, quod ab ullo tentiones, quæ illi sunt cum magna eorum erga Sanctam Domini nostri vel sedem Aposto. principum parte, addita et ambitione immolicam observantissimo Principe queat excogi- deratoq; regum appetitu et ex arbitrio suo, tari; in eoq; omne meum ministerium ac stu- Temporale jus omne atq; Spirituale tracdium non minus promptum aderit, quam si ex tandi, Ecclesiasticamq; Jurisdictionem et ea re solum possem mihi cælum comparare: Authoritatem invertendi, eo certe adinio ut quemadmodum experientia, aliqua in parte, sedis Apostolicæ dignitatem extinguant; his jam docuit, et Deo duce posthac uberius com- omnibus in unum connexis ac bene considera. probabit: quam rem copiosius optimisq; tis, ejus Sanctitas manifeste cognoscet, Prinverbis agetis, præsertim, quum sciatis quanto cipem nullum, neq; portum, aut refugium et quam sincero affectu Regia Majestas ejus tain tutum, cui in omnem eventum queat Sanctitatem prosequatur, et quanta mea sit inhærere, sibi relictum esse, quam hæc Regia in ipsam devotio, in hisque sermonibus insis. Majestas est quæ nibil sibi vendicat, nil tetis prout loci, temporis, negociique ratio ambit, quod præjudicio esse possit dictæ videbitur judicio vestro postulare.

Sanctitati, sed ejus, Apostolicæque sedis, Secundo, Sanctissimo Domino nostro solita semper fuit, est, esseq; decrevit firmissimum vestra dexteritate aperietis id quod in his scutum, tutissimumq; propugnaculum, ita ipsis literis ad vos scripsi concernens hujus suas actiones cum cæteris Principibus firmans Matrimonii insufficientiam, ab hisq; rationi- et connectens, ut semper ex ea occasione in bus et causis fundamentum capietis, quæ suam hanc optimam sententiam reliquos possuperius enarrantur integrumq; discursum sit attrabere, adeo quod Regi tam optime in ejus Sanctitati declarabitis, non omittentes Sanctissimum Dominum nostrum affecto intrinsecum dolorem, conscientiæ scrupulum, nibil denegari debeat, utcumq; maximum

quod possit ab ejus Sanctitate præstari ordi. in debita forma confectam et scriptam in Daria vel absoluta sua Authoritate ; nam modum Breris, secreto impetrandam et exprocul dubio, post vias modosq; onines ten. pediendam eidem Signaturam vel Sigillum tatos, omnino perspicietur omnia alia ami- apponendo, vel alio quovis modo valido: Et citiæ officia, si buic quod petitur comparen- quamvis ex hac re multa pendeant, ob quæ tur, esse perquam exigua, et hoc amicum ista requiruntur, et quæ, Deo favente, neutiofficium hujusmodi futurum, ex quo reliqua quam timenda sunt; Aliamen Regia Majestas queant increinentum capere, sine eo futura exemplo innitens, et recordationi complurium alioquin parvi ac nullius fere momenti. rerum, quæ olim præteritis temporibus fue.

Tertio, probe notandum est, quod res nunc runt injuste asseria, vel adducta, in animo aperta et petita, a Regiaq; Majestate tanto- habens causas suas omnes absq; ulla conpere optata, ex tam magno conscientiæ troversia aut difficultate ad pertectum finem scrupulo, cordisq: remorsu oritur, ut uni. perducere, et ne ullo quovis prætextu, argucuiq; debita sit, quantumcunq; minori quam mento aut colore, postinodun emergente Regia Majestas sit de Sanctissimo Domino perturbarentur, hoc a Sanctissimo Donuino nostro merito. Quocirca judicat, et pro re nostro requirit, veluti rem necessariam, qua comperta sibi persuadet, quod si ulla meri- nullo pacto carere queat; firmiter confidens, torum vel officiorum ratio habeatnr, nunc quod Sanctitas sua, benigne atq; amanter ipsius Sanctitas buic suo desiderio et peti- isti ejus desideriu assentiet, et concedet sine tioni benignissime liberrimeque adjuvet, ullo obstaculo dictam Commissionem, juxta Dullo prorsus dubio, difficultate, contradic- formam quam Regia Majestas petit et eodem tione aut mora injecta. Negotiumque hu- tempore, atq; bæc omnia ita benigne ac jusmodi est, ut cognita Dispensationis insuffi- liberaliter expedire, secretiori et validiori cientia, quamvis id non requisivisset Rex, quo fieri possit modo, quo optatus finis subultro proponi offerrique debuisset ab eadem sequi possit in eum effectum, laudabileque Sauctitate tanquam a Patre Spirituali, in propositum, de quo superius dictum est ; Qua ejus salutis et conscientiæ beneficium. ex occasione Sanctissimum Dominum nos

In gratiam igitur et contemplationem præ- trum in perpetuum sibi adstringet, indissomissorum omnium instantissime vehementis- lubiliq ; amicitiæ vinculo hanc Regiam simeq; a Sanctissimo Domino nostro require. Majestatem sibi alligabit, quæ nulli labori, tis et contendetis, ut dubio, metuq; omni periculo, opibus, Regno, subditis, nec ipsi seposito, respicere velit ad causæ statum, et sanguini parcens, ab ejus Sanctitate nunquam ad ea quæ subsequutura videantur, ratione divelletur aut eam deseret, sed totis suis emq; habere infinitorum commodorum, quæ viribus constantissime semper illi adbærebit, ex hac re suæ Sanctitati Apostolicæq; sedi tuin in suæ Sanctitatis et Cardinalium liberainde provenient, rem hanc statim, absq; tionem, tum in bostibus persequendis ; ad temporis tractu, et causæ circumstantia, quem finem, magnam jam pecuniarum sumnemini eam aperiens, libere concedere et in- mam ad Regem Christianissimum misit, pro dulgere nulliq; communicata specialem illo Italiæ exercitu continuando, et præter id Commissionem ad hunc effectum et finem in animo statutum habet, quod nisi Cæsar confectam in forma Brevis concedere, et ad de dicta Sanctitate liberanda consentire, et me dirigere, Facultatem addens, ut mihi ad pacem devenire voluerit, bellum gerere liceat quoscunq; voluero ad me vocare, adversus bas inferiores Cæsaris Regiones et mihiq ; asciscere ad procedendum in hac Dominia, quo vehementius urgeat Sanctiscausa, et inquirendum de dictæ Bullæ ac simi Domini nostri liberationem, Ecclesiæq; Dispensationis sufficientia, juxta formam ac in pristinam suam dignitatem et authoritatem tenorem expressum in quodam libello hujus restitutionem, esq; de se indicia exbibebit rei gratia confecto; quem cum his ad vos ut universo orbi manifestum sit futurum, mitto, sic in debita forma conscriptum et dictam suam Majestatem esse solidum perdigestum ut non sit futurum opus quo denuo fectum amicum, filium obsequentissimum et ab ullo alio exscribatur, si forsan periculosum ejus devotissimum; a qua pectoris sui senputaretur eam rem cuiq; patefacere vel in tentia, nullo thesauro, nullis opibus, nullis dubium aut dilationem protractum iri pego. Regnis, seu Ditionibus, vel occasione quatium, si ulli ex Sanctissimi Domini costri cunq; unquam adducetur, sed ex filiali sua officiariis committeretur rursus conscriben- observantia et in Christianam Religionem dum; sed quod in hujusmodi periculi even- zelo, innatoq; erga sedem Apostolicam tum possit ejus Sanctitas sine ullo discrimine studio, et precipuo quodam affectu, quem vel alicujus cognitione eain dicto libello sig- Sanctissimo Domino nostro gerit : in comDaturam, sigillumq; apponere, ut aperte inde pensationem quoq; gratitudinis, quam tam constet, Pontificis meram voluntatem sic esse, avide in hoc suo negotio ab ejus Sanctitate iliiusa : Signaturæ ac Sigilli vigore, legitime expectat, decretum prorsus babet in con. et sufficienter possim ego procedere ad in- stantissimo hoc et indissolubili amicitiæ et quisitionem de dictæ Dispensationis insuffi- conjunctionis vinculo sincerissimo perstare cientia, cognitionem et aliarum causarum et id quod dicta Regia Majestas Sanctissimum rationum, quæ adduci possunt pro dicti Dominum nostrum vehementissime rogat, ut Alatrimonii invaliditate.

probe velit in omnem partem librare, picis Item cum his ad vos mitto Dispensationem simq; efficere, ut ex Regiæ petitionis indu.

« ZurückWeiter »