Abbildungen der Seite
PDF

POZNAŃSKI.

PISMO SZEŚCIOTYGODNIOWE.

TOM XXXI.

1861.

POZNAN
NAKŁADEM REDAKCYI.

Poznan czcicakAM Ladwika Morzbasba

HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY
FEB 131963

SPIS RZECZY.

Str.

.................

......

[ocr errors]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ARTYKUŁY WSTĘPNE.

Rozbiór Polski w roku 1772

Pieśń o zwycięztwie pod Chocimem dnia 21 września roku pańskiego 1673

otrzymanem ............

Sprawa kościoła katolickiego w Wielkiem Xięstwie Badeńskiem................ 42 i 352

Kazanie X. Hieronima Kajsiewicza powiedziane 9 stycznia 1861 r. w Rzymie

w kościele św. Andrzeja della Valle podczas uroczystéj oktawy stych

Trzech Królów ............

74

Biesiady filozoficzne (Biesiada V) ......

.............

Mowa Ks. Aleksego Prusinowskiego w Pradze...

...............

Z Pism autora nieboskiej komedyi..............

192

Odpowiedź na krytykę ks. Piotra Semenenki, tycząca się Katechizmu Rzymsko-

Katolickiego przez ks. Dr. Respądka ......

.............. 206

O Rozwodach, Nauka IV.....

.......... 414

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Piśmiennictwo.

Bajki Franciszka Morawskiego..........

Język polski w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w obec prawa pruskiego.........

Przemowa przy szlubie Bonawentury Bleszyńskiego z Elżbieta Szczaniecką przez

Ks. Dra. Respądka...........

Przemowa przy szlubie Gotarda Turny z Ludwiką Turnianką przez ks. Dra

Respądka...............

L'Eglise Catholique en Pologne sous le gouvernement russe, par le R. P. Louis

Lescoeur, prètre de l'Oratoire de l'Immaculée Conception .........

Żywot J. U. Niemcewicza przez X. Adama Czartoryskiego.............................. 270

Nauka z powodu nabożeństwa żałobnego odbytego za poległych w Warszawie,

powiedziana w kościele Wniebowzięcia w Paryżu dnia 9. marca 1861,

przez %. Hieronima Kajsiewicza.................

............. 314

Mowa miana na nabożeństwie żałobnem w Grodzisku za dusze poległych w War-

szawie przez X. Prusinowskiego

............. 314

Adres Katolików Krakowskich i skarżąca go protestacya, napisał X. Zygmunt

Golian ..............................

................ 321

List do Przeglądu powszechnego lwowskiego w sprawie księdza Serwatowskiego

napisał X. Zygmunt Golian......

............ 321

Dzieła tudzież broszury francuzkie i włoskie w obronie władzy doczesnéj Ojca Św. 335

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

100

100

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

ROZBIÓR POLSKI

w roku 1772

Le Partage de la Pologne en 1772 par le Comte A. de St. Priest

(Révue des Deux Mondes poszyty z 1 i 15 paździer

nika 1849). I w osobnem wydaniu: Etudes Diplomatiques et littéraires par

M. Alexis de St. Priest de l'Académie française. Paris
Amyot. 2 vol. W tomie I. Le partage de la Pologne
en 1772, rozprawa z godłem: Póki świat światem, Polak
Niemcowi nie będzie bratem.

[ocr errors]

O smutnych mamy rozprawiać rzeczach, o upadku Polski i o potwarzach jakie za to na nią rzucają. Zdawałoby się, że ludzie, co może w duszy przyklaskują nieszczęściom Polski, jawnie, przed światem, powinniby przynajmniej wylewać łzy krokodyle nad jéj losem, boć to filozofowie i niefilozofowie, politycy i niepolitycy, uczeni i nieuczeni, wielcy i mali, przyznawali dotąd, że rozbiór Polski był największą zbrodnią, jaką może pokazać historya wśród wszystkich pokoleń i wszystkich wieków. Ale smutno nam, bo oto dożyliśmy do chwili, w której doktrynerya i tę nawet zbrodnię polityczną stara się usprawiedliwić, dowodząc że rozbiór Polski był potrzebą i koniecznością wieku, że musiał tedy nastąpić pomimo najszczerszych do tego kroku niechęci mocarstw, że Polska ni. gdyby się nieostała dłużej o własnych siłach. Radzibyśmy na prawdę wiedzieć, gdzieby się ta nieszczęśliwa Rzplita Jagiellonów podziała, gdyby sąsiedzi jej niewdawali się w nasze wewnętrzne sprawy i niepoprowadzili Polski koniecznie do upadku. Przypuśćmy, że w najgorszym razie, w skutku reform wewnętrznych, jakie sejm wielki podejmował, wybuchłaby w łonie Polski wojna domowa, ta skończyłaby się tryumfem oczywiście jednéj albo drugiej strony; owóż gdyby sąsiedzi byli szlachetni, krajby się na nowo urządził a silniej pod parciem potrzeb żywotnych, w epoce reform dla całéj Europy dojrzewających. Polska by przecie

Przegląd Pornataki. XXXI, 1,

« ZurückWeiter »