Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

jùdices à Sede Apostolicâ delegati, vos ab impetitione ipsius episeopi sententiaRter duxerint absolvendos, eundem vobis in 60 libris Parisiensium et 80 Pruviniensium, expensarum nomine condemnantes; nos vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu, sententiam ipsarn prœvià ratione prolatam, auctoritate apostolicâ confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Ad rei quoque nolitiam pleniorei» autenticum judicum eorumdem praesenti paginas de verbo ad verbum duxi-* mus inserendum : Helias S. Columbae Senonensis abbas, etc. Nulli ergô omoino hominum liceat, etc. Datum Later. 8 idus februarii, pontificatùs nostri anno quintodecimo (6 février 1213).

IiraocEirrrus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui de Pontiniaco, Cist. ord. salutem e£ apostolicam behedictionem. Cùm à nobis petitur quod justum, est et honestum, tam vigor aequitatis quàm ordo exigit rationis , ut id per sollicitudinem. pffiçii nostri ad debitum perducatur. effectum. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postur lationibus grato concurrentes assensu, compositipnem iuter vos ex parte unâ, et nobilem virum G. de Jpviniaco, A. uxorem ejus, et E. de Brenâ filium ejusdem A. ex alterâ, super forestâ S. Stephani, "Venatorum, Franqueil, Valgomer et aliis nemoribus de Ottâ, rationabiliter initam, sicu$ sine pravitate prpvidé facta est et ab utrâque parte sponte recepta et in autentieo indé confecto plenius continetur, auctoritate apostolicâ confirmamus et praesentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergô omninô hominum liceat, etc. Datum Signiae 6 non. julii, pontificatùs nostrj anno quintodecimo (2 juillet 1212).

HONORÉ III.

Bref du pape Honoré III, adressé à l'abbé de Cîleaux et aux quatre premiers Pères, en 1616.

Sinceritatis affectus quo, adhuc in minori officio constituti \, vestrum sumus semper ordiuem amplexati, et sollicitudo offitsiL pastoralis ad quod, licet iinmcriti, assumpti sumus, Domino disponcute, potissimùm nos inducunt ut simus solliciti quomodô idem in simplicitate ac puritate primœ institutionis ipsius valeat conservari, ne inimico homine supcrseminante Zizanià, (ilius dissentionis in eo loeiun reperiat, qui laetatur cùm malefecerit. et in pessimis rebus exultat. Inde est quod devotionem vestram rogamus attentiùs et exhortamur in Domino, per apostolica scripta praecipientes , quatenùs ad illum habentes cum piâ devotione respectum, qui non est Dominus dissentionis sed pacis, faciens in domo unanimes habitare in unitatc spiritùs in vinculo pacis, servantes et providentes bonum non solum coram Deo sed etiam coram omnibus hominibus, sicut dicit apostolus, caveatis omninô ne occasione verborum quae quidam vestrûm bonse. memoriae Innocentio papae praedecessori nostro proposuerunt, tempore concilii generalis, aliquid in generali capitulo vel etiam alibi proponatis seu etiam ordinatis, per quod in ordine vestro scandalum valeat suboriri, quem in suâ puritate curetis, pro viribus, custodire, puras manus ad Dominum in oratione levantes, ut pax Dei quae exsuperat omnem sensum, custodiat corda vestra et intelligentias vestras in Christo Jesu, qui ad exhibendum. humilitatis exemplum non venit ministrari sed ministrare : precum nostrarum primitias taliter impleturi quôd gratis divinae. vos reddatis acceptos et nostrum possitis favorem et Sedis Apos-. tçlicae promereri.

Honorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui Pontiniacen. Cist. ord. salutem et apostolicam benedictionem. Ea quae pro bono pacis providé ordinantur, apostolico decet munimine roborari, ne negotia concordiâ vel judicio terminata in recidivas quaestionis scrupulum relabantur. Hinc est quôd vestris justis precibus inclinati, compositionem iuter vos ex parte unâ et J. presbyterum de Séant Senonensis diœcesis, ex alterâ, super usuario nemoris de Ottâ amicabiliter initam, sicut sine pravitate providé facta est et ab utràque parte sponte recepta et in scriptis indè confectis plenius contiuetur , auctoritate apostolica conurmamus et praesentis scripti patrocinio, communimus. Nulli ergô omninô hominum liceat, etc. Datum Yiterbii 4 kal. niaii, pontiticatùs nostri aiuio quarto (28 avril 1220).

Honorius episcopiis servus scrvorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui monasterii Pontin. ord. Cist. salutem et apos, tol. benedictionem. Cùm à nobis petitur quod justum est, etc. Eapropter, dilecti in Domino ii 1 il, vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu, compositionem quae inter vos ex parte unâ, et nobilem mulicrem comitissam Campanige ex altera, super quibusdam nemoribus in Ottâ àmicabiliter intervenit, sicut sine pravitate providé facta est et ab utràque parte sponte recepta et hactenùs pacificé observata et in litteris confectis exindé dicitur pleniùs contineri, auctoritate apostolica confirmamus et praesen- tis scripti patrocinio communimus. Nulli ergô omninô hominum liceat, etc. Datum Anagnin: nonis martii, pontiticatùs nostri anno sexto (7 mars 1222).

Honobius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui Pontiniacen. Cist. ord. salutem et apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis dignum est nos facilcm praebere consensum, et vota quae à rationis tramite non discordant, effectu prosequente complere. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu, annuum redditum 50 marcarum sterliugorum à venerabili fratre nostro S. archiepiscopo Cantuar. capituli sui accedente consensu, piâ vobis liberalitate collatum, sicut euin juste, canonice, et pacificé possidetis, et in autentico ejusdem archiepiscopi exindé confecto pleniùs continetur, vobis et per vos monasterio vestro , auctoritate apostolicâ confirmamus et praesentis scripti patrocinio communimus. Ad majorem autem rei evidentiam, tenorem ipsius autentici de verbo ad verbum duximus inserendum, qui est talis : Universis s. matris Ecclesiae filiis, etc. Nulli ergô omninô hominum liccat, etc. Datum Later. 3 nouas novembris, pontificatus nostri anno septimo (3 novembre 1222).

Honorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui monasterii Pontiniaeensis salutem et aposiol. Leiicdi. ..lionein. Cùm à Dobis petitur quod justnm est, etc. Eapropter, dilecti in Domiuo filii, vestris justis postulationuW grato concurrentes assensu, domum apud Secouas si tain, à qnodam Theobaldo cive Trecensi, monasterio vestro intuitu pietatis concessam, sieut eam juste, canonicé et pacificé possidetis, vobis et per vos monasterio vestro auctoritate apostolicà confirmamus et praesentis scripti patrocinio communimus. Nnlli ergô omninô hominum liceat, etc. Dattim Later. 2 idus novembris, pontificatùs nostri anno nono ( 12 novembre 1224 ).

Hosorius episcopus servns servorum Dei, dilectis filiis abbati monasterii Pontiniacensis ejusqne fratribus tam praesentibus quàm futuris regularem vitam professis, in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse praesidium, ne forte cnjuslibet temeritatis incursus aut eos à proposito revocet, aut robur, quod absit, sacras religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationilms annuimus et praefatum monasterium Pontiniacense, in quo divino estis obsequio mancipati, sub B. Petri et nostrà protectïone suscipimus et praesentis scripti privilegia cominuuimus. Inprimis siquidem statuentes ut ordo monasticus, qui secundùm Deum et B. Benedicti regulam atque institutiones Gsterciensium fratrum in eodem monasterio institutns esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praetereà quascumque posscs.iones, quaecumque bona idem monasterium inpraesentiarum juste ac canonicé possidet, aut in futurum conœssione pontificum, Iargitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis justis modis, praestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata pcrmaneant; in quibus haec propriis duximus vocabulis exprimenda : locum ipsum in quo. praefatum monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis suis; grangiam quae dicitur S. Polcarius, cum omnibus pertinentiis suis; grangiam de Crecé, cum suis pertinentiis; grangiam de. Chaillié, cum pertinentiis suis; grangiam de Burs cum suis pertinentiis; grangiam de Campo Invento cum suis pertinentiis; de Buinnone, de Fulcheriis, Acrimontis et de Yillers; grangias,

[ocr errors]

cum omnibus pertinentiis earundem; grangiam de Salveiis 1:11m

pertinentes suis; apud civitatem Senonensem grangiam unam;apud civitatem Trecensem unam grangiam; in tenimento Castri Florentini unam grangiam; in tenimento Tornodori grangiam unam, cum omnibus pertinentiis suis : grangiam de Chableiis;de Saint Bret et de Fornais grangias, cum omnibus pertinentiis earumdem; petrariam quam babetis Chableias intùs et extra ; et grangiam quam habetis apud Autisiodorum, cum pertinentiis suis, cum pratis, vineis, terris, uemoribus, usuagiis et pascuis in bosco et piano, in aquis et molendinis, in viis et semitis et omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis. Sané laborum vestrorum de possessionibus habitis ante concilium generale, ac

ctiam novalium quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de ortis et virgultis et piscationibus vestris, vel de nutri- mentis animalium vestrorum, nullus à vobis decimas exigere vel extorquere praesumat. Liceat quoque vobis clericos vel laïcos liberos etabsolutos, é seculo fugientes ad conversionem recipere et eos absque contradictione aliquâ retinere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum, post factam in monasterio vestro

professiouem, fas sit, sine abbatis sui licentiâ, de eodem loco discedere; discedentem verô absque communium litterarum vestrarum cautione, nullus audeat retinere : quod si quis forte retinere praesumpserit, licitum vobis sit in ipsos monachos vel conversos regularem sententiam promulgare. IUud districtiùs

inhibentes ne terras seu quodlibet beneficium Ecclesiae vestrae collatum liceat alicui personaliter dari, sive alio modo alienari, absque consensu totius capituli vel majoris aut sanioris partis ipsius : si quae verô donationes vel alienationes aliter quàm dictum est, factae fuerint, eas irritas esse censemus. Ad baec etiam

prohibemus nealiquis monachus sive conversus, sub professione vestrae domùs astrictus, sine consensu et licentiâ abbatis et majoris partis capituli vestri, pro aliquo fidejubeat vel ab aliquo pecuniam mutuô accipiat ultra pretium capituli vestri providen- tiâ constitutum, nisi propter manifestam domùs vestrae utilitatem;quôd si facere forte praesumpserit, non teneatur conventus pro

bis aliquatenùs respondere. Licitum praetereà sit vobis in causis

« ZurückWeiter »